Home > Del 1: Introduktion till Pair Trading

Del 1: Introduktion till Pair Trading

Strategin är främst använd av hedgefonder och banker, men kan även appliceras på en privatsparares portfölj och erbjuda ett attraktivt alternativ som inte är korrelerat med varken börsen som helhet eller övriga innehav.

I denna utbildningsserie kommer vi gå igenom grunderna i pair trading, presentera en handelsstrategi som är användbar för dig som privatperson samt visa hur pair trading konkret kan ta din aktiehandel till nästa nivå. Vi har delat in i denna serie i pair trading fem delar:

Vad är pair trading

Strategin som presenteras i denna artikelserie bygger på att simultant handla två aktier som fundamentalt och tekniskt har priser som följer varandra. Vi handlar på hypotesen att dessa aktier, under en längre tidshorisont, bör utvecklas procentuellt jämnt med varandra. Vi förutsätter således att om den ena aktien går ned, bör den andra teoretiskt sett gå ned lika mycket. Handel sker då kurserna, för de två aktierna i relationen, under en kortare tid divergerar signifikant. I detta läge öppnar vi en position genom att:

  • Köp den aktie som är relativt sett billig
  • Blanka den aktie som är relativt sett dyr (blankning innebär att sälja en aktie utan att äga den)

Innehavet avvecklas då jämnviktslägen åter infinner sig. Vi genererar således en vinst om de relativa priserna återgår mot det normala, och en förlust eller utebliven vinst om kurserna inte konvergerar. Kapitalet från blankningen kan användas till att finansiera köpet av aktier, vilket betyder att depåkontot i teorin inte behöver belastas av en pair trade utöver eventuella säkerhetskrav.

Varför fungerar det

Pair trading handlar om att identifiera tillfälliga felprissättningar i marknaden, och att spekulera i att dessa felprissättningar är temporära. Att relativa prisskillnader uppstår mellan två fundamentalt liknande aktier kan bero på tillfälliga förändringar i tillgång och efterfrågan, köp/sälj rekommendationer, nyheter eller allmän marknadsturbulens. Vidare kan analys av historisk data visa att vissa aktier har priser som följer varandra under lång tid, och eftersom historien har en förmåga att upprepa sig möjliggör sig ett spel på att priserna även i framtiden följer varandra.

Att mäta relativa priser

För att identifiera och kvantifiera möjliga pair trading möjligheter är en vanlig kursgraf ofta otillräckligt. Hur de relativa priserna varierar är svårt att mäta genom att enbart undersöka grafer med enbart kursdata för de två aktierna.

Pair Trading

Dagskurser för de två fastighetsaktierna Castellum och Hufvudstaden från mitten av 2007 till juni 2012. Genom att enbart se till priserna för de två aktierna det är svårt att se när företagens värderingar divergerar och konvergerar.

En enkel men effektiv metod för att illustrera de relativa priserna för två aktier, är att använda ration av kurserna. Denna ratio definierar vi här som pris för aktie A dividerat med pris för aktie B, vilket ger oss ett marknadsoberoende mått på den relativa värderingen mellan aktierna. Det finns även andra metoder som vi inte berör i denna utbildningsserie, exempelvis differens i pris eller lognormerad ratio.

Pair Trading Ratio

Dagskurserna för Castellum dividerade med kurserna för Hufvudstaden visar priserna i förhållande till varandra. Vi kan nu tydligt se förändringar i det relativa priset mellan aktierna över tid.

Första steget vid utvecklande av en strategi är att modellera det relativa pris som vi tror är korrekt, denna pris ratio benämner vi som målratio. Här illustreras en pair trading strategi som ämnar att handa på kortsiktiga (tidshorisont dagar till ett par veckor) felprissättningar av marknaden, dvs. divergens från målration. Målration ses, teoretiskt sett, som konstant men eftersom företag i en pair trade ofta har egenskaper som är fundamentalt och värderingsmässigt skilda bör också den relativa prissättningen ändras över tid. En enkel metod, som vi använder i denna artikelserie, är att beräkna målratio som ett exponentiellt medelvärde på ration. Medelvärdesmetoden är inte perfekt, men enkel samtidigt som den ger en automatisk självreglering i prisförhållandet över tid.

Pair Trading Target

Kurspriserna för Castellum dividerat med Hufvudstaden samt ett exponentiellt medelvärde på denna ratio. Målration (blå linje) fungerar som målkurs för den relativa prissättningen mellan aktierna. Användande av medelvärde som målratio är enkelt men har brister genom sin tillbakablickande natur.

Nästa steg är att lägga på ett mått på felprissättningar som ger oss handelssignaler. Om vi sätter denna gräns för nära målkursen, kommer strategin generera många signaler med hög risk och låg avkastning (eftersom risken då är stor att priserna divergerar ytterligare). Om vi sätter gränsen för långt från målkursen, kommer strategin inte generera några signaler alls. En vanlig metod för att bestämma gränsen för att trigga handelssignaler är att mäta ett antal standardavvikelser från målkursen (standardavvikelse beräknat utifrån rations avvikelse från målratio). Hur stor divergens från målration som signalerar att en affär ska öppnas beror också på företagens karakteristik och risken för nya regimskiften i den relativa prissättningen mellan företagen.

Castellum/Hufvudstaden med målratio och standardavvikelser.

Castellum/Hufvudstaden med målratio och standardavvikelser. Handel sker då ration varit utanför triggerlinjerna och korsar triggerlinjen tillbaka mot målratio. Alla affärer stängs då kursen korsar målratio. Handel vid den övre triggerlinjen innebär att köpa Hufvudstaden och blanka Castellum (i tro på att ration går ned). Handel vid den nedre triggerlinjen innebär köp av Castellum och blankning av Hufvudstaden (i tro på att ration går upp).

Ovanstående exempel illustrerar en enkel metod för att mäta relativ prissättning mellan två aktier samt hur man kan applicera tekniska indikatorer på denna för att formulera en handelsstrategi. I nästkommande artiklar kommer vi utveckla dessa koncept, för att möjliggöra utveckling av en fungerande strategi.

Sammanfattning

Den typ av pair trading som avhandlas här är av typen statistiskt arbitrage mellan två aktier. Det är en strategi som strävar efter att vara marknadsneutral och fånga den skillnad som ibland uppstår i aktiepris mellan två fundamentalt liknande aktier, och handla på hypotesen att denna skillnad inom den närmsta tiden försvinner och aktiepriserna åter igen når sitt jämnviktspris.

Eftersom vi med denna strategi köper aktier och blankar aktier för samma belopp, innebär det att positionen är marknadsneutral (under förutsättning att beta för aktierna är likvärdig). Att vara marknadsneutral innebär att du inte behöver förlora pengar på att marknaden kraschar, eftersom vi både är korta och långa i marknaden samtidigt och resultatet enbart är beroende på hur våra två aktier utvecklar sig relativt varandra. Ytterligare en fördel med pair trading är dess låga korrelation med marknaden och övriga innehav vilket gör det till en attraktiv portföljkomponent.

Vid pair trading är det viktigt är att priserna för aktieparet verkligen följer varandra över tid. Att handla aktiepar som inte är ”mean revering” är pair traderns största risk och kan leda till stora förluster. Hur man väljer aktiepar kommer vi att titta närmare på i nästa del av denna artikelserie.