Home > Del 1: Varför investera i råvaror?

Del 1: Varför investera i råvaror?

I denna utbildningsserie om råvaror ämnar vi belysa grunderna i råvaruhandel och ge en bra grund för vidare efterforskning i specifika råvaror och börja handla. Här beskriver vi inte någon specifik råvara, utan håller oss till generella termer för att besvara frågorna:

 

Varför råvaror?
Råvaror innebär inte en omedelbar golden goose för din portfölj, däremot är det en naturlig del av varje diversifierad portfölj. På aktiemarknaden satsar du inte enbart på ett företag såvida du inte är absolut säker på utgången, och eftersom de flesta aktier är starkt korrelerade bör en investerare söka sig utanför aktiemarknaden för att förbättra sina odds.

För privatsparare som placerar inom aktie, obligations och fastighetsmarknaderna kan råvaror vara ett naturligt skydd, en hedge, i en portfölj mot den potentiella fara som smalare satsningar innebär.

Dessutom är antalet fundamentalt olika råvaror är stort, vilket innebär att det nästan alltid finns råvaror som presterar väl oavsett det allmänna marknadsläget. Den fantastiska tillväxten i de folkrika länderna inom den s.k. emerging markets-sfären driver också upp efterfrågan på jordens ändliga resurser vilket bådar gott för framtiden för råvaruinvesteraren.

Råvaror kontra aktier
Historiskt sett har det varit en låg korrelation mellan råvaru- och aktiepriser. Jämförelse mellan illustreras med Stockholmsbörsens OMXS30 mot Barkleys råvaruindex:

Korrelationen mellan stockholmsbörsen och råvaruindex under perioden är 0.17
Korrelationen mellan stockholmsbörsen och råvaruindex under perioden är 0.17

Om vi väljer att rita relationen mellan aktieindex och råvaruindex (dvs. aktieindexkurs genom råvaruindexkurs) visar sig förändringarna tydligare. Då ration ökar överavkastar aktier not råvaror, och motsatt gäller att då ration minskar överavkastar råvaror mot aktier

OMXS30 delat med Barkleys råvaruindex. Aktieindex och råvaruindex
OMXS30 delat med Barkleys råvaruindex. Aktieindex och råvaruindex

Det bör här noteras, att råvaror inte är en homogen grupp. Korrelation mellan olika tillgångslag illustreras tydligt i korrelationsmatrisen:

Korrelationsmatrisen, de senaste 150 dagarna, illustrerar hur diversifierad råvarumarknaden är
Korrelationsmatrisen, de senaste 150 dagarna, illustrerar hur diversifierad råvarumarknaden är

Råvaror är intressant att ha i porföljen eftersom de historiskt sett har låg korrelation med aktiemarknaden.

Lång eller kort, bull eller bear – råvaror är inte aktier
I råvaruhandel läggs inte lika stor vikt på långa placeringar som vid aktier. En aktie innebär ägande i ett företag som genererar vinst som antingen återinvesteras i bolaget eller går tillbaka till aktieägaren i form av utdelning.

Eftersom de flesta bolag oftast genererar vinst till sina aktieägare ger detta en fundamental ”edge” för den långe placeraren och ökad risk för den korte spekulanten. Denna ”edge” existerar normalt sett inte vid investering i råvaror.

Baserat på investerarens tro på den framtida prisutvecklingen, väljer investeraren att försöka tjäna pengar på nedgång eller uppgång i pris. Terminologin för detta varierar mellan språk och emittenter av produkter att handla i:

  • En produkt som följer priset i den underligande råvaran kallas ofta lång, long, bull eller ibland inget mer än råvarans namn.
  • En produkt som inverterar prisets förändring i den underliggande råvaran benämns ofta som kort, short eller bear.

Nästa del i råvaruskolan går vi igenom vad som bestämmer priset på en råvara.