Home > Del 2: Att identifiera ett aktiepar lämpligt för pair trading

Del 2: Att identifiera ett aktiepar lämpligt för pair trading

De allra flesta handelsstrategier bygger på någon typ av prognos av framtida pris och ofta är beroende av marknadens utveckling. Pair trading är som grundide något annorlunda, eftersom strategin bygger på att divergerande priser mellan två aktier bör konvergera då de till stor del bör värderas fundamentalt lika.

Det är en strategi som bygger mycket av sin teori från stationära processer vilket ställer höga krav på aktieparet som handlas och priserna måste till stor del måste följa varandra.

I del 2 av denna utbildningsserie i pair trading kommer vi titta på tillvägagångssättet och några verktyg för att identifiera ett aktiepar lämpligt för pair trading:

Varför är det viktigt

När man tittar närmre på karaktäristiken i pair trading, inser man att det är av stor vikt att handla med aktiepar som är fundamentalt lika och vars priser följer varandra:

 • Pair trading kan erbjuda skydd mot sektor och marknadsrisk. Om marknaden och aktierna i en öppen pair trading affär kraschar, bör resultat inte påverkas eftersom förlusten från den långa positionen ger en förlust som är ekvivalent med den korta positionen. När ett aktiepar för pair trading väljs, bör vi därför aktierna ha likvärdig sektor- och marknadsrisk
 • Pair trading affärer sker utifrån att jämnviktsläget på det relativa priset mellan två aktier ska återgå till sitt medelvärde eller trendvärde. Fundamentalt lika aktier minskar risken att ”det onormala är det nya normala”
 • Att öppna en pair trading affär är i princip självkapitaliserad eftersom kapitalet från blankningstransaktionen kan användas till den långa positionen. Affären möjliggör således stor utväxling på kapital, vilket också gör kravet för riskhantering absolut.

Metod

NasdaqOMX Stockholm Large och Mid Cap med innehåller ca 150 aktier vilka potentiellt kan paras samman för pair trading. Att para alla dessa med varandra skulle ge oss mer än 11 000 aktiepar, vilket inte bara är omöjligt att hantera praktiskt men även orealistiskt eftersom:

 • Minst en av aktierna måste kunna blankas hos din mäklare
 • Företagen bör vara fundamentalt lika och dela samma risker i så stor utsträckning som möjligt
 • Aktiepriserna måste uppvisa statistiska samband lämpliga för pair trading

Den fundamentala analysen behövs dels för att identifiera om företagens produktsegment, geografiska spridning, tillväxt etc. liknar vartannat men även för att identifiera de olikheterna som finns mellan företagen och därmed också omvärdsfaktorer som kan förklara fundamentala ändringar i pris. I praktiken finns i princip inga företag som är helt identiska till fundamentala förutsättningar. Men vi ska komma ihåg att vi i denna artikelserie berör statistiskt arbitrage, vilket fritt översatt betyder att aktieprisernas utveckling bör skilja sig över tid men att det finns en gräns som säger vad som är rimliga prisskillnader under kort tid. Undantag finns exempelvis vid pair trading på den relativa prissättningen på samma företags A och B aktier.

Det finns ett stort antal statistiska metoder för att evaluera aktiepar. Några vanligt förekommande statistiska hjälpmedel för att bedöma hur två aktier förhåller sig till varandra och hur lämpliga dessa är för pair trading är:

 • Korrelation är ett vanligt förekommande sätt att mäta och benämna hur väl aktiekurser följer varandra. Det är dock ett något förenklat mått som kan ge betydande problem vid pair trading eftersom det benämner kursrörelsernas riktning och inte storlek. Låt oss illustrera med ett exempel:
Pair trading korrelation
Korrelation

En referensakties utveckling mot två fiktiva aktier. Notera hur den lågt korrelerade aktien följer referensaktien bättre över tid i förhållande till den högkorrelerade aktien!

Korrelation säger lite förenklat riktningen men inte storleken på rörelsen. Vid pair trading är dock viktigt att inte bara riktningen utan även storleken är samma för att den relativa värderingen mellan två aktier över tid ska bestå.

 • Test för stationäritet: Ett sätt att råda bot på problemen från korrelation, är att mäta hur sannolikheten för att ration mellan två aktier uppvisar stationärt beteende. Stationärt beteende innebär innebär att kursernas rörelser till storlek är likvärdig över tid och ett stationärt aktiepar har en ratio som om och om igen rör sig kring samma medelvärde. Om vi med hög sannolikhet kan säga att den relativa värderingen är stationär, kan vi med låg risk kan handla på att ration går tillbaka till medelvärde. För att mäta till vilken grad ett aktiepar är stationärt finns ett antal metoder att tillgå. En vanlig metod vid pairs trading är att använda testet Augmented Dickey–Fuller (ADF). ADF test finns exempelvis att hitta på fondator.se för vanliga aktiepar på stockholmsbörsen.
 • Beta är ett mått på en akties kännslighet mot index. Noll beta innebär att aktieindex inte påverkar aktiens kurs, ett högre beta ger ett mått på hur mycket aktiekursen rör sig vid indexrörelsers. Om pair trading sker med SEK neutrala positioner (lika mycket kapital går till att köpa ena benet i en pair trade som att blanka det andra benet), är vår pair trading enbart marknadsneutral då beta för aktierna är densamma. En alternativ metod till SEK neutrala positioner, är att vikta beloppen baserad på beta. Denna metod berörs inte här, men kan bland annat hittas på fondator.se
 • Volym och pris på aktierna kan, beroende på strategi, begränsa urvalet. Att handla aktier med låg volym eller låga priser kan medföra problem för vissa strategier eftersom exekvering blir svårare och volatiliteten kan vara för hög.

Hur lika aktierna måste vara varandra beror till stor del på strategin. I generella termer kan sägas att mer lika aktier kräver mindre divergens från jämnviktsläget för handel, jämfört med mer olika aktier som kräver högre divergens. Notera också att ett aktiepar ofta förändrar sig i lämplighet för pair trading över tid både gällande korrelation och stationärt beteende.

Sammanfattning

De statistiska mått presenterade ovan bör tolkas olika beroende på tidshorisont och strategi, eftersom:

 • För en längre historisk tidshorisont bör aktieparet mäta hög korrelation och uppvisa stationärt beteende med låg beta differens. Uppfylls samtliga kriterier kan aktierna vara lämpliga för pair trading
 • Vid handelsögonblicket handlar vi på svaghet i ovanstående, dvs. en temporär svaghet i de statistiska mått som gjort att vi identifierat aktieparet som passande för pair trading. Vid handelsögonblicket kan vi exempelvis se lägre korrelationsvärden eller lägre sannolikhet för stationär processen

Risken med pair trading är att tillfälliga förändringar blir permanenta, vilket innebär att tillfällig divergens från den relativa prisvärderingen vi satt som mål inte konvergerar. Om aktierna i paret rör sig oberoende av varandra under en tid kan ett nytt regimskifte alternativt en ny trend etablerats. Ett nytt regimskifte, innebär i pair trading, att den gamla relativa prisvärderingen nu övergetts av marknaden permanent till fördel för en ny nivå.

Om en ny regim eller trend verkligen etablerat sig, innebär det att ”det onormala är det nya normala” vilket ofta innebär förlust för affären. Detta är faran med pair trading, och betonar också vikten av att välja aktiepar som med hög sannolikhet kommer uppvisa ett relativt pris som är stationärt både nu och i framtiden.