Home > Del 2: Auktionsmarknadsteorin – En marknads syfte och funktion

Del 2: Auktionsmarknadsteorin – En marknads syfte och funktion

Kursplan artikelserie om Volume Profile och Auktionsmarknadsteorin

The Auction Market Theory eller Auktionsmarknadsteorin är i ekonomiska kretsar en välkänd teori som beskriver hur en (förhållandevis) fri och oreglerad marknadsplats fungerar. De flesta marknaderna är, på ett eller annat vis, auktionsmarknader. En marknads grundläggande syfte är att föra samman köpare och säljare och på så vis möjliggöra handel av olika varor och tjänster.

Hur fungerar auktioner?

Genom att priset auktioneras upp och ner så skapas möjligheten för marknadens aktörer (köpare och säljare) att enas om ett godtagbart pris. De finansiella marknaderna skiljer sig inte nämnvärt från till exempel en enkel konstauktion. Skillnaden är att de flesta finansiella marknaderna är så kallade tvåvägsauktioner, medan en konstauktion endast kan auktionerna åt ett håll, dvs. en envägsauktion.

För att inte komplicera saker i ett tidigt skede så vill vi börja med att beskriva lite mer ingående hur en enkel konstauktion fungerar. De flesta kommer nog märka att de redan är bekanta med auktionsprocessen.

Envägsauktionen – en enkel konstauktion

Föreställ dig att du befinner dig på en konstauktion. Auktionen ska precis börja och det första verket är en fantastisk oljemålning av ett vackert skogslandskap. Auktionsförrättaren ropar ut utgångspriset på 10 000 kr. ”10 000 … har jag 10 000 kr för denna fantastiska målning?”. Du studerar tavlan och kommer fram till att den skulle göra sig väldigt bra i ditt vardagsrum. Ingen har hittills bjudit och auktionsförrättaren sänker priset; ”9000 kr… får jag 9000 kr?”. Någon höjer sin nummerlapp och hugger på det nya priset, 9000 kr. Auktionsförrättaren ropar ut; ”strålande, där har vi 9000 kr för denna fantastiska målning, får vi 10 000 kr?”. 

Eftersom ingen primärt var intresserad av utgångspriset på 10 000 kr så tvingades förrättaren snabbt sänka priset tills deltagarna började bli intresserade. När isen väl är bruten och auktionsprocessen har tagit fart så överstiger priset snabbt det första, icke accepterade, priset på 10 000 kr. ”Jag bjuder 11 000 kr”. ”Nu 12 000 kr… bra där har vi 12 000 kr, får jag 13 000 kr”. ”Jag bjuder 13 000 kr…”. När väl budgivningen har kommit igång, så är det inte ovanligt att fler ”dras in” och auktionsprocessen är i full gång. Precis som inom de finansiella marknaderna så är det väldigt få som vill acceptera risken med att vara först, och på så vis riskera att ha fel och bli uppfattad som korkad av de andra deltagarna.

Auktionsprocessen och budgivningen fortsätter sedan tills det endast finns en person kvar att bjuda och auktionsförrättaren slår klubban i bordet och skriker ”SÅLD för 15 000 kr”.

De finansiella marknaderna har många likheter med processen i en enkel konstauktion

 

I det här exemplet slutar där budgivningen och nästa konstverk presenteras. Om det däremot hade vart en ständigt pågående auktionsprocess, som de finansiella marknaderna, så skulle auktionen åter ta fart nedåt i motsatt riktning, när den sista köparen var funnet i auktionen upp. Vid priset 9000 kr, där den första deltagaren budade, så var intresset ganska svalt. Vartefter priset auktionerades upp så blev allt fler ”indragna” i processen och deltagarantalet ökade avsevärt vid vad som ansågs vara ”skäliga eller rättvisa priser”. Till sist blir själva processen lite väl utdragen och en sista köpare bjuder högst och vinner budgivningen.

Hur psykologiska aspekter påverkar en auktion

Auktionens sista del är vanligtvis en överreaktion, triggade av de psykologiska aspekterna som processen frammanar. Redan i ett såhär enkelt exempel kan vi skymta konturerna av de mönster auktionsprocessen lämnar efter sig.

En början med endast få aktörer får den större massan intresserad av att handla vid ”rättvisa” priser. Auktionens momentum lockar sedan in de få sista aktörerna som vanligtvis budar till ”överpris”, tills den sista aktören till sist vinner budgivningen och köper tavlan. Denna process ligger bakom alla rörelser och är skapade av förhållandet mellan utbud och efterfrågan samt aktörernas beteenden (aggressivitet/passivitet).

Auktionsprocessen

Auktionsmarknadens tre grundläggande element

Om vi nu tar en titt inuti marknaden så finner vi dess tre grundläggande element/beståndsdelar;

  • Pris
  • Tid
  • Volym
Hur pris påverkar auktionsmarknaden

Priset är det mest volatila (rörliga) variabeln och är endast auktionens sätt att tillgodose och marknadsföra potentiella handelsmöjligheter. Genom att priset roterar mellan vad som får anses som billigt (fördelaktigt för köpare) och dyrt (fördelaktigt för säljare) så uppfyller marknaden sitt syfte. Den här mekanismen försöker tillgodose så många av marknadens aktörer som möjligt med ett tillfälle att göra affärer.

Hur tid påverkar auktionsmarknaden

Tid är endast auktionens ramverk och bestämmer tillsammans med priset när beslut måste tas och i förening med tempo hur attraktivt ett pris är. Om priset på en vara är billigt så lär det inte dröja länge innan varan tar slut.

Hur volym påverkar auktionsmarknaden

Till sist har vi volymen som är auktionsmarknadens främsta byggsten. Mängden omsatt volym påvisar hur effektiv auktionsprocessen var vid respektive prisnivå. Marknadens syfte är att tillfredsställa så många aktörer som möjligt och mängden omsatt volym mäter dess effektivitet. Ju mer omsatt volym på ett visst pris, desto mer lyckad auktionsprocess.

Volym är den mest intressanta variabeln eftersom det ger en bild av aktörernas deltagande. Vid varje tillfälle en köpare eller säljare gör en affär, så tvingas de ”bekänna färg” då deras positionsstorlek samt till vilket pris affären gjordes avslöjar deras åsikt om ”rättvist pris”. Varje aktör gör affärer utefter vad som är bäst för sin egen del (dvs. köper billigt eller säljer dyrt) och det är den gemensamma bilden av alla aktörers agerande som bygger upp auktionsmarknadens struktur, dvs. områden av högre/lägre mängd omsatt volym vid olika  priser. Det ger oss möjlighet att ständigt få en objektiv bild av hur marknadens aktörer (sett som ett kollektiv) uppfattar fördelaktiga kontra ofördelaktiga priser.

Composite Profile

Tvåvägsauktionen – en ständig process

Till skillnad från den inledande enkla envägsauktionen, där priset på en målning auktioneras tills det endast finns en köpare kvar, så är tvåvägsauktionen en oändlig process. Tvåvägsauktionen är den mekanism där det sker ett konstant förhandlande mellan både säljare och köpare och så länge deltagarna har ett intresse av att utföra handel så kommer auktionsprocessen fortgå.

Vikten av pris vid tvåvägsauktioner

Intresset skapas av att priset rör sig upp eller ner för att marknadsföra varan/tjänsten. Ju lägre pris desto mer intressant för köparen att göra affärer eftersom det anses vara ”rea” på produkten (och vice versa för högre priser och säljare). Föreställ dig själv att Apple helt plötsligt går ut med ”Super-REA, 50% på nya iPhone 5”. Hur lång tid tar det innan alla är slut?

Vikten av pris vid tvåvägsauktioner

En ständigt pågående process

På samma vis fungerar de finansiella marknaderna, med den stora skillnaden att processen sker ständigt, åt båda hållen och själva produkten aldrig slut. Den enda relevanta tidsfaktorn att ta hänsyn till är när marknaden stänger och öppnar. Intresse kommer alltid att finnas, eftersom priset rör sig för att skapa intresse. All marknadsaktivitet verkar inom ramen av att marknaden rör sig ner för att finna tillräckligt intresserade köpare och upp för att finna tillräckligt intresserade säljare. En process som egentligen är väldigt logisk när man utgår från ett enkelt exempel.

Inom de finansiella marknaderna bestämmer däremot både köpare och säljare villkoren för handel. I många andra fall har säljaren mer eller mindre ensam beslutanderätt kring auktionens ramverk eftersom de bestämmer både utbud och rådande prisnivå.

Köparna kan endast agera på en indirekt nivå, genom att acceptera säljarens pris och köpa produkten eller strunta i att handla eftersom man tycker att priset är för dyrt. De finansiella marknaderna är av den anledningen betydligt renare och mindre ”reglerade” i sin auktionsprocess.  Vi är alla ständigt involverade i auktionsprocessen varje gång vi köper eller säljer något eftersom vi antingen motsvarar utbudet eller efterfrågan.