Home > Del 3: En enkel handelsstrategi

Del 3: En enkel handelsstrategi

I Del 3 av denna utbildningsserie i pair trading visar vi ett exempel på enkel handelsstrategi. Vi utgår från ett aktiepar, Fabege och Wallenstam, för att illustrera hur en strategi och en affär med kan se ut samt introducera några av de fallgropar som finns vid pair trading. Strategin som presenteras här handlar på konvergerande relativa priser med tidshorisont på ett fåtal veckor: 

Identifikation av ett aktiepar

Vi har här vald att följa den relativa prissättningen mellan Fabege och Wallenstam. Det finns likeheter mellan dessa, de utvecklar och hyr ut fastigheter i Sverige. Men det finns också olikheter då Wallenstam även bygger fastigheter och har sina kommersiella fastigheter främst i Göteborg medan Fabege har i högre grad fokus på kommersiella fastigheter och en större geografisk spridning i Sverige.

Naturligtvis hade relationen varit ännu bättre om de haft samma mix av kommersiella fastigheter och bostäder samt om den geografiska spridningen inte funnits. Men vi ska komma ihåg att de flesta företag har olikheter och att vi här berör statistiskt arbitrage, dvs. aktieprisernas utveckling bör skilja sig över tid men att det finns en gräns som säger vad som är rimliga prisskillnader under kort tid. Denna gräns ämnar vi i strategin att kapitalisera på.

Kursutvecklingen för Fabege och Wallenstam indikerar att kurserna följer varandra över tid.
Kursutvecklingen för Fabege och Wallenstam indikerar att kurserna följer varandra över tid.

Statistisk analys bekräftar den fundamentala och visar att aktierna passar för vår pair trading strategi på samtliga punkter:

 • Korrelation ligger en stor del av tiden över 0,9 vilket visar på att kursrörelserna följer varandra
 • ADF visar en sannolikhet för att relationen är stationär, denna varierar mellan 50 % till 75 %
 • Beta skillnad är låg mellan aktierna (Fabege 0,86 mot Wallenstam 0,94) vilket indikerar låg marknadsrisk

En enkel strategi

Den relativa prisvärderingen mellan aktierna illustreras genom att beräkna ratio priserna. Detta illustrerar hur de relativa priserna ändras över tid och att vilken aktie som är relativt billigast respektive dyrast varierar:

Relativ värdering, ratio, för Fabege och Wallenstam (blå linje). Ration, definierad som aktiepriset för Fabege dividerat med priset för Wallenstam, varierar frekvent från att vara över till under målration (röd linje).
Relativ värdering, ratio, för Fabege och Wallenstam (blå linje). Ration, definierad som aktiepriset för Fabege dividerat med priset för Wallenstam, varierar frekvent från att vara över till under målration (röd linje).

I ovanstående graf finns även några stödlinjer som vi är till hjälp för att exekvera vår strategi:

 • Signallinjer(vita linjer) för att initiera handel. Dessa är här satt som två standardavvikelser från målratio och fungerar som gränsvärden för abnorma relativa prisvärderingar (antal standardavvikelser och tidshorisont för att beräkna dessa varierar beroende på strategi/placeringshorizont). När ration når över eller under dessa linjer är skillnaden mot målratio så pass stort att risk/return på att öppna en affär blir fördelaktigt. Beroende på strategi kan signalen ske antingen ske då ration korsar linjen, eller då den korsar linjen på väg tillbaka mot målration. Så här handlar vi beroende på aktuell ratio:
  • Då ration är under den lägre linjen: Köper vi Fabege och blankar Wallenstam för motsvarande belopp, vi handlar på att ration bör öka mot målration (röd linje).
  • Då ration är över den övre linjen: Köper vi Wallenstam och blankar Fabege för motsvarande belopp, vi handlar på att ration bör sjunka mot målration (röd linje)
  • Målratio(röd linje) är det relativa pris som vi tror aktie priserna bör handla på, dvs. vårt stationära värde. Som tidigare nämnt är detta statistiskt arbitrage vilket innebär att prisrelationen inte är stationär och över tid kommer att ändra sig något. Detta fenomen ämnar vår målratio fånga, här med ett enkelt exponentiellt medelvärde
   • Öppen affär stängs då ration korsar målration. Beroende på hur aggressiv strategin är kan man även välja att stänga affären både före (mindre risk) och efter (mer risk) det att ration når målration.

Ovanstående är något förenklat, då även fler tekniska indikatorer bör beaktas viket vi diskuterar vidare i nästa del av denna utbildningsserie. Notera dock hur ovanstående strategi teoretiskt sett genererat åtta vinster och en förlustaffär om man hade handlat på stängningskurser under tiden från augusti 2011 till april 2012.

Ett exempel ur verkligheten

Vi ska här följa en affär i vår relation som gjordes under hösten 2011. Exemplet illustrerar en strategi som försöker fånga korta swingar i ration, och stänga dessa under en månads tid. Som exempel har jag valt en affär som resulterat en ganska typisk medelavkastning och tidshorisont.

Den 22:a september initieras affären då ration når under vår lägre signallinje, vi förväntar oss att ration åter ska upp och handlar därmed på stigande ratio. Vilket innebär:

 • Köp Fabege på 52.4
 • Blanka Wallenstam på 62.25.

Här köper vi Fabege för lika stort belopp som vi blankar Wallenstam för, vilket ger oss en relativt marknadsneutral position då beta skiljer sig marginellt mellan aktierna.

Ratioutveckling för Fabege dividerat med Wallenstam från att affären öppnas till dess att den stängs
Ratioutveckling för Fabege dividerat med Wallenstam från att affären öppnas till dess att den stängs

18 dagar senare, 2011-10-10, är ration åter över medelvärdet och vi stänger positionen. Då har båda aktierna stigit i pris:

 • Sälj Fabege på 55.1 (köpt för 52.4)
 • Köp Wallenstam på 63.75 (såld för 62.25)

Eftersom vår långa position stigit mer än den korta (blankade) stängs affären med 2.8% vinst, vilket kan verka modest om man inte tar hänsyn till den begränsade placeringshorisonten på 18 dagar. Värt att notera är att med facit i hand, öppnades positionen för tidigt och att relationen visat viss trend nedåt vilket gett oss lite motvind. Idealt skulle affären öppnats kring 2011-10-05 vilket skulle gett högre avkastning under kortare horisont.

Sammanfattning

Vi har här visat en metod som kan fungera som grund i en pair trading strategi, och vi har även illustrerat denna strategi med ett exempel. Exemplet och strategin är något förenklat eftersom den enbart ser till ratioförändringar på de relativa priserna mellan aktierna. Den visade strategin kan, och bör, utvecklas med fler indikatorer vilket vi tillsammans med riskhantering kommer att fortsätta med i nästa del av denna artikelserie.