Home > Del 3: Faktorerna som avgör om optionen är köpvärd

Del 3: Faktorerna som avgör om optionen är köpvärd

I del 2 introducerade vi begreppet volatilitet, och fick lära oss att det är viktigt att jämföra den implicita volatiliteten för likvärdiga optioner/warranter om vi ska hitta den som är bäst prissätt. Men det är inte bara den implicita volatiliteten som är viktig att hålla reda på, det finns flera andra faktorer som avgör om optionen är köpvärd. Exakt hur stor betydelse varje faktor har beror på vilken strategi/filosofi du har som handlare. I denna delen kommer vi förklara vilken information som kan utläsas av de olika faktorerna, sen är det upp till dig som investerare att själv avgöra vilka som är extra viktiga för dig.

Kursplan:

Del 1: Grunderna om optioner och warranter
Del 2: Prissättningen av optioner och warranter
Del 3: Faktorerna som avgör om optionen är köpvärd
Del 4: Del 4: Introduktion till handel med terminer

1
Min. Deposit
$10
Exclusive promotion
Our score
10
Leverage
30:1
New accounts
Spreads
0.1
PIPs
Regulations
FCA, CySEC, FSC
Forex Pairs
14+
No Fee
Start trading
Pros:
Världsklass kundsupport på 18 språk
Account öppning är snabb och helt digital
Ultimate öppenhet med en betrodd varumärke
Payment methods
PayPal, Neteller, Visa, Mastercard, Skrill, Bank Wire
Full regulations list:
FCA, CySEC, FSC
2
Min. Deposit
$200
Exclusive promotion
Our score
9.3
Leverage
30:1
New accounts
Spreads
1
PIPs
Regulations
CySEC, FCA
Forex Pairs
No Fee
Start trading
Pros:
Gå med i Social Trading revolution. Få kontakt med andra aktörer, diskutera handelsstrategier, och använda vår patenterade CopyTrader
eToro är världens ledande sociala handelsplattform, som erbjuder ett brett utbud av verktyg för att investera i kapitalmarknaderna
Störst antal valutapar handels
Payment methods
Elektronisk överföring, Banköverföring
Full regulations list:
CySEC, FCA

Precis som tidigare kommer vi använda termen optioner i texten och påpeka när de skiljer sig från warranter.

Känslighetsmått – Greker

Det finns ett antal olika känslighetsmått för optioner som fås fram genom att derivera Black-Scholes formel med avseende på vissa parametrar. Eftersom de vanligaste av dessa betecknas med grekiska bokstäver så har de fått namnet ”Greker”. Om vi exempelvis deriverar Black-Scholes formel med avseende på underliggande kommer vi få fram ett mått på hur mycket optionen rör sig då vi har en liten rörelse i underliggande. Detta mått betecknas med den grekiska bokstaven delta (Δ), och kallas följaktligen just delta.

Ett annat mått, kallat theta, får vi fram genom att derivera Black-Scholes formel med avseende på tiden. Detta talar om hur mycket optionen rör sig då vi förflyttar oss en liten bit fram i tiden.

Det går derivera med avseende på andra parametrar, eller med avseende på flera parametrar, men vi kommer endast titta på de viktigaste. De vanligaste är underliggande – delta, tiden – theta, underliggande 2 gånger – gamma, volatiliteten – vega (eller kappa) och räntan – rho. Observera att dessa mått endast talar om hur mycket optionen teoretiskt ska röra sig då vi har en mycket liten rörelse i just den/de parametrar som vi deriverat med avseende på. Om exempelvis underliggande rör sig och räntan ändrar sig samtidigt så kommer vi inte veta hur optionens pris ändrar sig genom att bara titta på en av delta eller rho, vi måste väga in båda.

Delta

Vi börjar med att titta på delta. Detta är ett mått på hur mycket optionens pris rör sig vid en liten rörelse i underliggande. Säg att vi har en option med delta 0,5 och en underliggande aktie som har kursen 50 kr. Om aktien stiger med 1 kr, till 51 kr, så ska optionen stiga med 0,5 kr. Om aktien sjunker med 1 kr så ska optionen sjunka med 0,5 kr. En option som har ett delta 0,9 är tre gånger känsligare för förändringar i aktiepriset än en option med delta 0,3.

Delta
Delta

Eftersom köpoptioner stiger när aktien stiger, och säljoptioner stiger när aktien sjunker så kan vi se att delta för köpoptioner alltid ska vara positiv och delta för säljoptioner alltid ska vara negativ. En option kan aldrig ha ett delta som är större än 1. Deltavärdet för köpoptioner ligger därför mellan 0 och 1, för säljoptioner ligger deltavärdet mellan 0 och –1.

Delta är helt enkelt ett mått på hur många aktier din optionsposition motsvarar. Men trots det kommer det inte vara samma sak att köpa 300 aktier som att köpa 1000 optioner med ett delta på 0,3. De 1000 optionerna har tillsammans ett delta på 300, och rör sig således 300 kr då aktien rör sig 1 kr, precis som de 300 aktierna kommer göra. Men deltat är inte konstant, det beror på aktiekursen, räntan, löptiden och volatiliteten. När någon av dessa parametrar ändrar sig så kommer deltavärdet också att ändra sig. För mindre rörelser i aktien kommer nuvarande delta ge ett korrekt värde men för större rörelser kommer också delta att ändra sig. Det gäller för övrigt alla greker att de bara ger ett korrekt värde för små rörelser.

En regel som är praktisk att känna till är att at-the-money optioner (d.v.s. lösenkursen är lika med nuvarande aktiekurs) har ett delta på cirka 0,5. Vad som kan vara lite opraktiskt är att deltavärdet bara ger hur många kronor optionen stiger eller sjunker vid en rörelse i aktien. En option som kostar 15 kr och har ett delta på 0,5 kommer röra sig 0,5/15 = 3,3 % då aktien rör sig en krona. En option som kostar 5 kr och har ett delta på 0,5 kommer röra sig 0,5/5 = 10 % då aktien rör sig en krona. Därför kunde det vara bra med ett mått som säger hur många procent optionen rör sig då aktiekursen rör sig en procent. Det finns ett sådant mått som ofta kallas elasticitet eller hävstång.

Elasticitet/Hävstång

Elasticiteten är ett mått på hur många procent optionen rör sig vid en liten rörelse i underliggande. Elasticiteten för köpoptioner kan ta värden mellan 0 och 100, för säljoptioner tar den värden mellan 0 och -100. En elasticitet på -3 talar om att optionen stiger 3 % då aktien sjunker 1 %.

Elasticiteten kan vara bra att hålla koll på då du vill veta hur stor utväxling du får genom att köpa en viss option. Om din marknadstro är att du är säker på att en aktie ska stiga inom kort så vill du givetvis ha en option med så hög elasticitet som möjligt. Men en hög elasticitet betyder också en hög risk, när det går åt fel håll blir rörelsen också stor. Om du inte är helt säker i din marknadstro kan det därför vara bra att välja en lite lägre elasticitet och istället lägga mer vikt på andra faktorer.

Spread

Nu kommer vi till ett mått som det är ganska enkelt att se bara genom att titta på den aktuella kursen, nämligen spreaden mellan köp- och säljkurs i optionen. En hög spread betyder att det är stor skillnad mellan köp- och säljkurs, bara genom att köpa och direkt sälja kommer man då dra på sig en förlust.

Trots att det är enkelt att se spreaden kan det vara bra att få den sammanfattad som ett procentuellt mått. En spread som ser liten ut kan, om man tittar lite närmare, vara riktigt stor. Exempelvis ger köpkursen 4,95 kr och säljkursen 5,15 en spread på cirka 4 % medan en köpkurs på 0,05 kr och en säljkurs på 0,6 kr, en spread som kan se ganska liten ut, ger en spread på cirka 17 %. Du kommer alltså förlora 17 % av ditt satsade kapital bara genom att köpa och direkt sälja en option som ha en spread på 0,05 / 0,06.

Spreaden är viktig att ha under kontroll, en stor spread kan ge upphov till en kännbar förlust trots att din marknadstro inte slår fel speciellt mycket. Ofta är det en liten spread i optioner med hög likviditet eftersom det då finns många köpare och säljare, mer om detta under rubriken likviditet nedan.

Vega

Vega är vår andra grek, d.v.s. ett känslighetsmått som fås ur Black-Scholes formel. Vega talar om hur mycket optionens värde förändras vid en liten rörelse i volatiliteten. Ni som har läst den föregående delen vet att detär den implicita volatiliteten som ingår i optionens pris. Därför är det rörelsen i den implicita volatiliteten som vega säger något om, hur den historiska standardavvikelsen (historisk volatiliteten) i aktien ser ut behöver inte spela in.

Ett vega på 0,015 säger att optionens pris ska öka 0,015 kr då den implicita volatilteten ökar med 1 %, och optionens pris ska minska med 0,015 kr då den implicita volatiliteten minskar 1 %. Vega är positiv för både köp- och säljoptioner eftersom båda ökar i värde när den implicita volatiliteten ökar. Genom att de påverkas av volatilitet ger optioner den gentemot aktier unika möjligheten att handla i volatilitet. Den som tror på en ökad implicit volatilitet ska köpa optioner, medan den som tror på en minskad implicit volatilitet borde ställa ut optioner (observera att det inte är möjligt att ställa ut warranter).

Svårigheten ligger naturligtvis i att förutse hur den implicita volatiliteten kommer utvecklas. Som vi lärde oss i förra delen är den implicita volatiliteten marknadens skattning av den framtida volatiliteten. Om marknaden väntar sig osäkerhet, med mycket kurssvängningar, så kommer den implicita volatiliteten att stiga. För att tjäna pengar på detta gäller det att ligga före marknaden så man redan har en position som gynnas av en viss rörelse i volatiliteten.

För warranter har vi situationen att volatiliteten (priset) bestäms av en aktör, emittenten. Den som vill ha större chans att tjäna pengar i denna marknaden ska därför lära sig hur emittenten agerar när det gäller ändringar i implicita volatiliteten. Ofta följer warranternas implicita volatilitet den implicita volatiliteten för optioner.

Theta

Theta är en grek som säger hur mycket optionen tappar i värde under en dag, förutsatt att allt annat är oförändrat (precis som för alla andra greker). Det är alltså ett mått på hur tiden gröper ur optionens värde. Om Theta exempelvis är -0,05 för en option betyder det att optionen teoretiskt bör tappa 0,05 kr i värde till nästa bankdag. Theta är praktiskt taget alltid negativ, en option ska minska i värde då löptiden blir kortare förutsatt att allt annat är oförändrat. Optioner med kort tid kvar till lösendagen har ett mer negativt theta än optioner med längre löptid. Nedan kan vi se en schematisk bild på hur optionens tidsvärde minskar med löptiden.

Tidsvärde
Tidsvärde

Som vi kan se accelererar minskningen mot slutet, detta betyder att theta blir mer negativ allt snabbare. Från bilden kan enkelt förstå varför tiden arbetar till fördel för den som ställer ut optioner.

Eftersom det finns en stark koppling mellan löptid och theta blir det inte lika viktigt att hålla koll på theta när man skaffat sig lite mer erfarenhet och utvecklat en känsla för hur tidsvärdesminskningen beror av löptiden, då räcker det att hålla koll på kvarvarande löptid. Men innan man skaffat sig den erfarenheten är det viktigt att ha theta i bakhuvudet. Vi kan ju klart se från bilden ovan att den är viktigt vid korta löptider. Många har faktiskt som strategi att enbart ställa ut optioner med kort löptid kvar eftersom dessa minska så snabbt i värde. Observera att det enbart är möjligt att ställa ut optioner, för warranter är detta inte möjligt.

Theta
Theta

Gamma

Den sista greken vi ska titta på är gamma. Gammavärdet talar om hur mycket delta ändrar sig vid en liten rörelse i aktien. Vi påpekade tidigare att delta inte är konstant, utan ändrar sig då aktiekursen ändrar sig. Gamma är just ett mått på hur mycket delta ändrar sig vid en förändring i aktiekursen. Genom att titta på gamma kan vi se om det nuvarande deltavärdet kommer vara någorlunda konstant då aktiekursen ändrar sig, eller om delta kommer förändra sig mycket.

Gamma är alltid positiv och kan ses som ett mått på hur beständigt vårt deltavärde är, vid ett lågt gammavärde kommer delta att ligga relativt still vid kursrörelser för underliggande.

Gamma kan ge en förklaring till varför optioner har ett tidsvärde. Vi tänker oss att vi köper 1000 optioner med delta 0,3 och blankar 300 aktier. Då ska vår position vara neutral, om aktiekursen stiger en 1 kr förlorar vi 300 kr på våra aktier samtidigt som våra optioner ska stiga med 0,3*1000 = 300 kr. Men gamma säger att delta kommer öka när aktiekursen ökar, så optionen kommer gå upp lite mer än 300 kr. Om aktiekursen sjunker en 1 kr förlorar vi 300 kr på våra aktier samtidigt som våra optioner ska sjunka med 0,3*1000 = 300 kr. Men gamma säger att delta kommer gå ner när aktiekursen minskar, så optionen kommer gå ner lite mindre än 300 kr. Vi kommer därför tjäna pengar vare sig aktien rör sig upp eller ner. Som kompensation för detta får optionen ett tidsvärde utöver realvärdet.

Likviditet

Likviditeten är ett mått på hur stor handeln är i ett visst värdepapper. En stor likviditet betyder att det är flitig handel. Om det är liten handel i ett finansiellt instrument, oavsett om det är en aktie, en option eller något annat, så finns det risk att prisbilden blir ryckig och ojämn. En enskild köpare eller säljare kan då utöva stor påverkan på kursen. Det kan också vara svårt matt få igenom en affär till ett pris du är nöjd med.

Likviditeten kan mätas både i många optionskontrakt/warranter som omsätts och i för hur många kronor det sker handel. Likviditeten i kronor får väl anses vara det mest informativa måttet eftersom vissa optioner kan ha mycket lågt eller högt styckpris.

En hög likviditet gör ofta att spreaden mellan köp- och säljkurs blir mindre eftersom det finns många köpare och säljare. Istället för att enbart kolla på spreaden kan man titta både på likviditet och spread. En hög likviditet indikerar att den låga spreaden förmodligen kommer hålla i sig, medan spreaden kan ändras mycket i ett instrument med låg likviditet.

I warranter garanterar market makern att alltid ställa köp- och säljkurser med en viss minsta spread. Därför är det inte alltid lika viktigt att kontrollera likviditeten i warranter. Men market makern kan ofta agera inom ganska vida spreadintervall så likviditeten är inte oviktig. Vissa market makers kan också vara dåliga på att ställa kurser när det är mycket dramatik på marknaden, då är det mycket viktigt att likviditeten är hög så att det finns andra köpare.

Lösenpris och löptid

Till sist har vi sparat lösenpris och löptid. Dessa 2 faktorer som är viktiga var för sig ,och de kan ofta nvändas som en ungefärlig måttstock för flera andra faktorer.

Optioner med en lösenkurs som ligger strax över, för köpoptioner, eller strax under, för säljoptioner, nuvarande aktiekurs är ofta de som rör sig fortast. Om optionerna har en hög implicit volatilitet är det lösenkurser som ligger lite längre ifrån nuvaranade aktiekurs som rör sig fortast.

En option med kort löptid har vanligtvis ett stort negativt theta, vi har ju sett att tidsvärdet minskar fortare och fortare ju närmare lösendagen vi kommer.

Lösenpris och löptid kan också användas som ett ungefärligt mått på likviditet. Optioner med lösenkurs som ligger långt från nuvarande aktiekurs har ofta sämre likviditet, detsamma gäller optioner med en lång kvarvarande löptid.

Det finns mycket mer att lära

Nu har vi fått en inblick hur prissättningen fungerar och vad som är viktigt att tänka vid handel. Det finns mycket mer att lära både om prissättningen och om olika känslighetsmått. Följ med i marknaden, läs på och fråga på forum så kommer du kunna lära dig mer hela tiden.

1
Min. Deposit
$50
Exclusive promotion
Our score
10
Start trading
Description:
Payment methods
Elektronisk överföring, Banköverföring
Full regulations list:
CySEC, FCA
2
Min. Deposit
$1
Exclusive promotion
Our score
9.3
Pålitlig leverantör
Online plånbok
Nybörjare friendly
Start trading
Description:
Coinbase är en av de första platserna som gjorde det lätt att köpa Bitcoin och har sedan dess blivit en allmänt betrodd utbyte på marknaden.
Payment methods
Kreditkort, Kontokort, Euro bank account, 3D säkert kreditkort
Full regulations list:
3
Min. Deposit
$60
Exclusive promotion
Our score
8.7
Accessible världsomspännande
47 valutor tillgängliga
Lägsta avgifter på marknaden
Start trading
Description:
Brittiska Crypto börsföretag med FCA licens. Global täckning av 180 + länder och aldrig tidigare skådade 48 amerikanska delstater. Köp & Sälj cryptocurrencies oavsett var du befinner dig.
Payment methods
Kreditkort, Kontokort, Skrill, Neteller, Banköverföring, Bitcoin
Full regulations list:
FCA