Home > Del 4: Analysverktyget Volume Profile och Värdeområdet

Del 4: Analysverktyget Volume Profile och Värdeområdet

Kursplan artikelserie om Volume Profile och Auktionsmarknadsteorin

Del 4: Analysverktyget Volume Profile och Värdeområde

För att enklare tyda och tillgodogöra sig den marknadsgenererade informationen tid, pris och volym så krävs ett verktyg där man på ett konkret och tillförlitligt sätt kan nyttja den. Amerikanen Peter Steidlmayer utvecklade under sin tid på CBOT (Chicago Board of Trade) ett koncept vid namn Market Profile. Analysverktyget släpptes till allmänheten under 1980-talet. Syftet var skapa ett konkret verktyg för att i realtid kunna följa och analysera auktionsmarknadsprocessen. Genom dess användning kan man alltid hålla sig uppdaterad om vad marknaden faktiskt gör, och följa hur detta ”referensvärde” om rättvisa/orättvisa priset konstant uppdateras och förändras vartefter handeln fortgår.

Konceptet Market Profile lägger mestadels fokus på elementet tid i kombination med pris och skapar ett vertikalt diagram över hur mycket tid som har spenderats vid varje given prisnivå. Verktyget Volume Profile, växte fram som en bilära till Market Profile. Grunderna är desamma, men fokus har istället skiftat till volym som främsta element, även det illustrerat i en vertikal prisskala. Vi på Trade2Fade använder oss endast av verktyget Volume Profile, eftersom vi anser att volym är ett viktigare element och grundbulten i auktionsprocessen.

De gröna profilerna är Market Profile (tid) och de blå är Volume Profile (volym).
De gröna profilerna är Market Profile (tid) och de blå är Volume Profile (volym).

Steidlmayer skapade alltså ett helt nytt perspektiv att beskåda marknaden och ett charting-verktyg för att enklare analysera marknadsgenererad information och skapa en visuell karta över dess rörelsemönster. En mycket viktig del av hans koncept är marknadens grundläggande struktur och värdeområdets uppbyggnad. Rent strukturellt så består marknaden av områden av högre/lägre volym. Ju högre omsatt volym på en specifik prisnivå, desto högre grad av acceptans av marknadens aktörer. Marknaden har ett ”minne” och kommer i större utsträckning även i framtiden att vilja söka sig till dessa områden av högre volym och ”rättvisa” priser. Områden av lägre volym har motsatt effekt och är i allt mindre grad uppfattade som rättvisa och accepterade priser. Dessa områden avvisas vanligtvis av pris, för att åter rotera och söka sig tillbaka till områden av högre volym. Dessa rotationer mellan hög och låg volym är marknadens sätt att marknadsföra varierande priser tills utbud eller efterfrågan återfinner balans.

Marknadens grundläggande struktur - områden av högre/lägre volym.
Marknadens grundläggande struktur – områden av högre/lägre volym.

Introduktion till värdeområdet

Konceptets kanske viktigaste byggsten är det så kallade värde- eller balansområdet. Steidlmayer gjorde tidigt iakttagelsen att tid (volym i Volume Profile-konceptet) väldigt ofta distribueras enligt ett särskilt mönster. Han drog paralleller till den tyska matematikern Carl Friedrich Gauss upptäckt och utvecklande av Normaldistributionsteorin eller ”The Gaussian Distribution”. Teorins grunder är (utan att statuera oss som experter på området) att stora mängder data, oavsett typ, oftast har en tendens att strukturera sig som en Bell-kurva, med majoriteten (normen) i centrum och successivt minskande mängd ut mot kanterna. Steidlmayer valde att kalla detta fenomen för värde- eller balansområde och denna upptäckt är en av de mest fundamentala delarna i hans koncept.

Värdeområdet – uppbyggt av volym vid olika prisnivåer.
Värdeområdet – uppbyggt av volym vid olika prisnivåer.

Teorin kring värdeområdet är logisk och inte speciellt komplex. Pris roterar upp och ner för att marknadsföra affärsmöjligheter. Omsatt volym (tid i Market Profile-konceptet) påvisar hur lyckad auktionsprocessen har varit på respektive prisnivå. När priset under ett flertal tillfällen har roterat upp och ner inom ett intervall så skapas ett värdeområde, som i sin renaste form, påminner om en Bell-kurva. Mest volym (och oftast även tid) har omsatts/spenderats i dess centrala delar där auktionen varit lyckad. Ut mot kanterna av värdeområdet har auktionsprocessen upp/ner blivit avstängd av ökad efterfrågan/utbud, då ena parten har ansett att dessa priser är mer fördelaktiga. På så vis vänder tvåvägsauktionen och byter riktning tills motsatt kraft är funnen. Detta sker vanligtvis vid värdeområdets andra extrem. På så vis skapas till sist ett värdeområde med stora mängder volym och acceptans omkring centrum och mindre omsatt volym och avvisande omkring områdets ytterkanter.

I Volume Profile-konceptet (till stor del även Market Profile) består värdeområdet av vissa viktiga beståndsdelar. Om vi utgår från ett teoretiskt exempel med ett fullständigt symmetriskt värdeområde, likt en Bell-kurva, så kallas prisnivån med högst omsatt volym för VPOC (Volume Point of Control). 70 % av områdets totala volym ryms inom VAL (Value Area Low) och VAH (Value Area High) med VPOC som centrum. Det är dessa 70 % som kallas för värdeområde. Om priset söker sig utanför dessa 70 % av omsatt volym så är sannolikheten god för att det åter kommer vilja söka sig tillbaka in i värde och accepterade priser. Denna förväntan är den viktigaste byggstenen när man handlar ”värde-konceptet” och auktionsmarknadsteorin.

Värdeområdets viktiga delar och marknadens rotationer omkring sitt funna ”värde”.
Värdeområdets viktiga delar och marknadens rotationer omkring sitt funna ”värde”.