Home > Del 4: Introduktion till handel med terminer

Del 4: Introduktion till handel med terminer

Terminer är ett betydligt enklare instrument än optioner eftersom terminshandel i princip är detsamma som aktiehandel. I denna utbildning kommer vi gå igenom vad terminer är och hur handel i dessa fungerar. Vi förutsätter att läsaren har kunskaper om, och helst någon erfarenhet av, vanlig aktiehandel.

Kursplan:

Del 1: Grunderna om optioner och warranter
Del 2: Prissättningen av optioner och warranter
Del 3: Faktorerna som avgör om optionen är köpvärd
Del 4: Del 4: Introduktion till handel med terminer

 

En terminsaffär är i grunden en aktieaffär där man skjutit upp både leverans och betalning. Att handla något på termin innebär att köpare och säljare kommer överens om en affär men att betalning och leverans av varan sker på ett, mellan parterna, förutbestämt framtida datum. Båda parterna tar på sig skyldigheten att verkligen genomföra transaktionen. Köparen blir skyldig att betala, och ta emot, den aktuella varan på det förutbestämda datumet. Säljaren tar i sin tur på sig skyldigheten att leverera den aktuella varan på det förutbestämda datumet.

Terminer
Termin

Vad kan köpas på termin?

Det mellan parterna överenskomna avtalet kallas för ett terminskontrakt. Den vara man kommer överens om att överföra kallas för terminskontraktets underliggande. Det vanligaste vid handel på Stockholmsbörsen är att det underliggande består av aktier, på andra börser där handel sker i olika råvaror kan det exempelvis vara vete, olja eller apelsinjuice som är underliggande. Det är denna vara som säljaren i terminskontraktet är skyldig att leverera, och som köparen är skyldig att betala på slutdagen. Slutdagen eller lösendagen är det datum som själva transaktionen ska äga rum, enligt villkoren i terminskontraktet.

Standardiserade terminer

För de mest omsatta aktierna samt i OMX-index erbjuder Stockholmsbörsen handel i standardiserade terminer. Att de är standardiserade innebär att alla villkor redan är bestämda, som antalet underliggande och leveransdatum. OMX terminer handlas, precis som optioner, i något som kallas kontrakt, varje kontrakt har 100 enheter av den aktuella varan som underliggande. Därmed motsvarar 10 terminskontrakt i Ericsson-aktien 10*100 = 1000 stycken Ericsson-aktier. Leveransdatumet, eller slutdagen, har man satt till den tredje fredagen i slutmånaden.

”1 kontrakt = 100 underliggande aktier”

”Slutdag = 3:e fredagen i månaden”

Ofta används det oprecisa uttrycket att köpa (sälja) en termin, detta innebär att man enligt terminskontraktets villkor tar på sig rollen som köpare (säljare) av den underliggande varan. I fortsättningen kommer vi använda uttrycken köpa respektive sälja en termin när det syftas på att köpa respektive sälja det underliggande på termin. Exempel: att köpa en termin i Ericsson ska tolkas som att vi köper Ericssonaktier på termin.

”Standardisering = Alla villkor för affären är bestämda”

Snabbt exempel på terminshandel

Vi tar ett kort exempel så att det hela blir lite klarare. Antag att du köper en septembertermin i Ericsson. Det innebär att du förbinder dig att den tredje fredagen i september köpa 100 stycken Ericsson-aktier till ett bestämt pris. Om du sedan väntar till september får du betala det bestämda priset i utbyte mot Ericsson-aktier.

Men de flesta som handlar med terminer fullföljer inte affären genom att vänta till slutdagen. Istället kan du handla på termin när du tycker att en aktie står lågt och sälja någon tid senare när den har stigit, eller sälja terminer i OMX-index när du tror att index ska sjunka. Sen köper du tillbaka en tid därefter, förhoppningsvis med vinst.

Vad bestämmer terminspriset?

Eftersom själva transaktionen inte genomförs direkt, behöver parterna varken ha pengar eller aktier när villkoren för affären fastställs, det vill säga när terminen säljs respektive köps. För köparen blir detta samma sak som att köpa en aktie för lånade pengar. Därför blir det relativt enkelt att bestämma priset för en termin, vi förklarar med ett exempel.

Exempel: Vi vill bestämma terminspriset när aktiekursen är 100 kr och terminen har slutdag ett datum precis 2 månader från nu. Antag att årsräntan är 3 %, vilket innebär en månadsränta på 3 %/12 = 0,0025 = 0,25 %. För att garanterat äga aktien om 2 månader skulle jag då kunna låna 100 kr och köpa aktien över börsen. Efter 2 månader skulle mitt lån ha medfört en räntekostnad på 2*0,0025*100 = 0,5 kr. Totalt skulle aktieköp plus ränta kosta mig 100 + 0,5 = 100,5 kr. Så 100,5 kr är precis vad jag skulle vara villig att betala för att garanterat äga aktien om 2 månader. Terminspriset för en termin i denna aktie med slutdag om 2 månader blir därför 100,5 kr. Varför blir det så?

Om terminspriset är lägre än 100,5 kr kan jag köpa terminen, blanka aktien och få in 100 kr, sätta in de 100 kr på banken. Efter 2 månader har mina 100 kr på banken växt till 100,5 kr. Enligt terminskontraktet är jag då skyldig att köpa aktien till ett lägre pris än 100,5 kr. Jag gör det och lämnar tillbaka den blankade aktien. Skillnaden mellan 100,5 kr och terminspriset blir en riskfri vinst!

Om terminspriset är högre än 100,5 kr kan jag sälja terminen, låna 100 kr och köpa aktien. Efter 2 månader kan jag enligt terminskontraktet sälja mina aktier för ett pris högre än 100,5 kr, och betala tillbaka mitt lån på 100,5 kr med ränta. Skillnaden mellan terminspriset och 100,5 kr blir en riskfri vinst!

Vi har sett exempel på arbitrageprissättning. Priset för terminen måste ligga på en viss nivå annars uppstår arbitrage. Arbitrage är ett annat ord för riskfri vinst.

Vi har sett att det inte kan finnas några förväntningar på kursändringar i terminspriset, utan det överpris som köparen betalar motsvarar bara ersättning för räntan. Det kan vara förvånande, men ett annat pris skulle leda till arbitrage (riskfri vinst).

I praktiken är det svårt att säga exakt på vilken nivå räntan ligger, dessutom är in- och utlåningsräntan inte lika stora i verkligheten. Det finns också transaktionskostnader, som courtage och andra avgifter. Därför kan terminspriset fluktuera inom ett litet intervall trots att den underliggande aktiekursen ligger still. Men avvikelserna kan inte bli speciellt stora.

Hur går det till i praktiken?

Som privatperson kan man köpa, eller sälja, terminer genom sin nätmäklare. Man lägger en order när man vill köpa eller sälja en aktie på termin, precis som vid aktiehandel. För visa att man kan genomföra den utlovade transaktionen krävs en säkerhet. Denna säkerhet varierar, och beror bland annat på kundens kreditvärdighet, vanligen ligger den mellan 5-20 %. Det krävs säkerhet av både köparen och säljaren, givetvis går det också bra att använda aktier som säkerhet. Efter varje börsdag genomförs en avräkning, om terminerna utvecklats till ens fördel minskar säkerhetskravet, och tvärtom.

Mest handel brukar ske i den termin som har närmast till lösen. Det finns två typer av underliggande i de standardiserade terminerna:

OMX-terminer handlas på Stockholmsbörsen i enheter om ett kontrakt åt gången. Om index står i 750 så motsvarar en termin 100*750 = 75 000 kronor, och ger 100 underliggande enheter i OMX-index. Det är alltså den minsta post du kan handla, och ger upphov till ett säkerhetskrav på 15 000 kr om vi räknar med 20 %. Det är flitig handel i OMX-terminerna, så prisbilden är oftast stabil och bra.

Aktieterminer handlas i enheter om tio terminer åt gången, motsvarande 1000 aktier. Det går att köpa enstaka terminskontrakt, men det medför en risk för dåliga kurser, ungefär som när du köper färre än en börspost aktier. Ibland kan det också vara lite tunn handel i aktieterminerna, och då blir priserna lite ostabila och spreaden (skillnaden mellan köp- och säljkurs) ökar.

Terminer: Hur går det till i praktiken?
Terminer: Hur går det till i praktiken?

Terminen fungerar som vilken aktie som helst. Det finns inga ”köpterminer” eller ”säljterminer”, som med optioner. En annan skillnad mot optioner, vars priser ibland kan vara svårt att bedöma, är att terminer är linjära. Det betyder att stiger aktien eller indexet, så stiger terminen lika mycket och tvärtom. Det är aktierna på A-listans 30 mest omsatta det finns terminer i.

Hur går man ur positioner?

Nu kanske läsaren frågar sig hur man kommer ur en terminsposition. Om jag köpt 10 terminskontrakt (1000 aktier) i en aktie är jag skyldig att betala och ta emot aktien på lösendagen. För att komma ur denna position säljer jag helt enkelt 10 kontrakt på termin, det måste givetvis ha samma lösendag som de köpta. Nu tar positionerna ut varandra, min position blir neutral. När jag har en neutral position krävs inte längre någon säkerhet. Det kallas att jag nettat min position.

Om jag t.ex. sålt en aktie på termin hur gör jag då för att slippa skyldigheten att leverera aktien på lösendagen? Det går till så att jag köper motsvarande antal aktier på termin. Om jag sålt 10 kontrakt (1 000 aktier) terminer köper jag alltså 10 kontrakt terminer för att neutralisera positionen. Skillnaden mellan min sälj- och köpkurs blir min vinst eller förlust. Att sälja en aktie på termin fungerar därmed precis som blankning av en aktie. Motsvarade gäller för en köpt termin, min vinst eller förlust blir skillnaden mellan köp- och säljkurs, precis som vid aktiehandel. När positionen har neutraliserats försvinner alla säkerhetskrav, så det blir precis som jag inte hade någon position alls.

Skillnaden mot vanlig aktiehandel är att själva transaktionen inte genomförs förrän på lösendagen. En eventuell vinst eller förlust realiseras därmed på slutdagen, det är då transaktionerna i underliggande genomförs i min depå.

Vad är poängen?

Ett par huvudpoängerna med terminer är:

1) De binder lite kapital. Det kapital som behövs är det säkerhetsbelopp som din nätmäklare kräver, 5-20 % av totala beloppet i affären. Du kan utnyttja detta för att få hävstång, det vill säga en stor vinst (eller förlust) med litet kapital.

2) Till skillnad från optioner, vars priser ibland kan vara svåra att bedöma, så är terminer linjära. Stiger aktien eller indexet, så stiger terminen lika mycket och tvärtom. Värderingen är därför enkel, mycket enklare än exempelvis för optioner.

3) Du kan tjäna pengar på nedgång genom att sälja på termin. Om din marknadstro är korrekt och kursen faller, kan du sedan köpa tillbaka terminen billigare. Detta motsvarar att blanka en aktie.

4) Det är möjligt att säkra sig mot framtida rörelser i aktien. Du kanske inte har pengar nu, men vill försäkra dig om att köpa till en bestämd kurs i framtiden. Det kan också vara så att du vill låsa in en vinst, exempelvis av skatteskäl.

Exempel på köp av termin

Vi tar ett exempel så att det blir enklare att se hur terminer kan utnyttjas. Vi antar att Ericsson-aktien står i 25 kr och att jag vill köpa aktier på termin. Ett terminskontrakt svarar mot 100 aktier, så varje termin motsvarar ett belopp på 25*100 = 2 500 kr. Den minsta handelsposten är 10 kontrakt vilket motsvarar 1000 aktier, och ett belopp på 25*1000 = 25 000 kr. När jag köper dessa terminer behöver jag ha 5-20 % i säkerhet, så om vi räknar med 20 % blir min kapitalbindning 0.2*25 000 = 5 000 kr.

Till nästa dag har aktien stigit med 0,5 kr. 10 kontrakt terminer är då värda 25,5*1000 = 25 500 kr, dessa pengar kan jag hämta hem genom att sälja terminer med samma underliggande och lösenmånad som de jag köpte. Positionerna tar då ut varandra, det kallas att jag nettar min position. Eftersom min insats var 5 000 kr blir min avkastning 500/5000 = 10 %. Om jag istället hade använt mina 5000 kr till att köpa aktier hade jag kunnat köpa 5000/25 = 200 aktier. Dessa hade stigit med 200*0,5 = 100 kr, och givit en avkastning på 100/5000 = 2 %. Vi kan se att terminerna ger en mycket snabbare procentuell utveckling på det satsade kapitalet, vi uppnår en så kallad hävstångseffekt.

Istället för att köpa terminerna hade jag kunnat låna 20 000 kr, köpt aktier för 25 000 kr, och då fått samma avkastning på mitt investerade som i fallet med att äga terminer. Vi ser terminsaffären egentligen blir detsamma som att köpa aktier för lånade pengar, men terminsaffären är ofta enklare att genomföra än att göra samma sak med ett lån.

Om jag istället tror på en nedgång skulle jag kunna sälja aktierna på termin, denna positionen blir detsamma som att blanka aktier.

Namn på terminer

Vi vet nu att det för varje underliggande finns terminer med flera olika lösenmånader. Vilken lösenmånad som gäller för en viss termin kan vi enkelt utläsa i namnet på terminen. För OMX-terminer betecknas månaderna januari till december med bokstäverna A till L, och för aktieterminer betecknas månaderna januari till december med bokstäverna M till X.

En OMX-termin med lösen i augusti 2004 heter därför OMX4H, där 4 står för året 2004 och H betecknar lösenmånaden. För en termin i Ericsson med lösen i augusti 2005 används namnet heter ERICB5T, där 5 står för 2005 och T betecknar augusti.

Lista över de olika månadsbeteckningarna:

OMX-terminer Aktieterminer
A = januari M = januari
B = februari N = februari
C = mars O = mars
D = april P = april
E = maj Q = maj
F = juni R = juni
G = juli S = juli
H = augusti T = augusti
I = september U = september
J = oktober V = oktober
K = november W = november
L = december X = december

Den som är van att handla med optioner kanske har lagt märke till att månadsbeteckningarna liknar de som används i namnen på optioner. Men när det gäller terminer finns inga separata köp- eller säljvarianter. Så istället för att skilja på köpinstrument, som för optioner betecknas med A-L, och säljinstrument, som för optioner betecknas med M-X, skiljer man mellan index- och aktieterminer. Där indexterminerna betecknas med A-L och aktieterminerna betecknas med M-X.

Vad är riskerna med terminer?

Terminer har ibland rykte om sig att vara finansiellt instrument med hög risk. Men som alltid beror detta på man agerar som handlare. Att ta stora positioner med litet kapital kan givetvis medföra stora förluster om marknadstron är felaktig. Men rätt använda är terminer ett smidigt instrument som både underlättar handel och riskhantering.

Det är viktigt att förstå hur det finansiella instrumentet fungerar innan man ger sig in i handeln. Därför är det en bra idé att handla på papper ett tag i början, det vill säga skriva upp affären utan att genomföra dem i verkligheten.