Home > Del 4: Utveckling av handelsstrategi samt riskhantering

Del 4: Utveckling av handelsstrategi samt riskhantering

Tidigare i pair trading serien har vi visat grunderna för pair trading och illustrerat detta med en enkel strategi. I Del 4 av denna utbildningsserie belyses variationer av visad strategi och ytterligare indikatorer som kan användas vid pair trading.

Vid utveckling av en handelsstrategi för pair trading är det, precis som med andra investeringar, viktigt att hantera risker varför även detta introduceras här.

Parametrar i handelsstrategi

En central fråga då en pair trading strategi utarbetas är vilken placeringshorisont vi vill arbeta med. Beroende på om vi planerar att ha positionerna öppna intradag, dagar, veckor eller månader justeras parametrar och indikatorer för att passa strategin. Nedan följer ett urval av indikatorer som kan användas i en pair tradingstrategi:

 • Målratio (målkurs) för den relativa prisvärderingen är central i strategin och fungerar som vår uppfattning om vad ration (aktie priserna dividerade med varandra) bör återgå till över tid. Detta också en utgångspunkt som kan användas för att kvantifiera hur mycket den aktuella värderingen skiljer sig från målet vilket indikerar möjlig avkastning. Målratio kan skattas med olika metoder och den vi använt i denna artikelserie är ett exponentiellt medelvärde där antal dagar i medelvärdet bör varieras beroende på vald tidshorisont i strategin. Andra sätt att uppskatta målratio är manuella värderingar, mer avancerade prognosmodeller samt Markovkedjor som kan hantera flera möjliga relativa prisvärderingar i samma modell.
  • Gränsvärde för att öppna affär är den avvikelse från målratio som är signifikant nog att initiera handel. Ofta mäts standardavvikelsen på historiskt skillnaden i målratio och ratio över ett antal dagar, där antal dagar som används kan påverkas något av placeringshorisonten. En multipel av denna standardavvikelse används sedan som signallinje
  • Gränsvärde för att stänga affär kan exempelvis ske då ration åter når vår målratio. Det finns dock strategier där affären stängs redan innan ration når målration, eller där affären stängs då ration när en visst antal standarddavikelser på andra sidan målratio.
  • Teknisk analys på ration kan användas vid pair trading baserade på exempelvis förändringar i volymratio, volatilitet samt klassiska tekniska indikatorer så som relative strength index (RSI) etc.
  • Teknisk analys av de individuella aktierna och utnyttja exempelvis stöd och motstånd för att komplettera pair trading strategin.
  • Fundamental analys kan ske på olika nivåer, allt från att initiera handeln baserad på fundamental analys till att enbart undersöka nyhetsflödet i samband exekvering av affären

Riskhantering

Alla strategier resulterar i förlustaffärer och då de kommer i följd, vilket de förr eller senare gör, finns risken att det totala portföljvärdet decimeras. För att begränsa risknivån och optimera kapitaltillväxt vid pair trading finns ett antal aspekter att beakta. Nedan följer ett urval:

 • Undvik systematisk marknadsrisk genom att välja aktier som har låg skillnad i Beta. En alternativ lösning är att handla beta neutralt istället för SEK neutralt, dvs. att inte köpa och blanka för samma belopp utan vikta köpet och blankningen baserat på beta.
 • Undvik sektor risk genom att välja aktier från samma sektor. Vår kvarvarande huvudrisk är då att den relativa värderingen ställs inför ett nytt regimskifte dvs. den nya värderingen är vårt nya normala eller  tiden för att återgå till det normala har förändrats drastiskt.
 • Fundamentala och statistiska faktorer för aktierna bör vara likartade. Som berörts tidigare om ihåg att korrelation inte är samma sak som att det relativapriset är stationärt.
 • Använda stop loss i procent eller dagar för att begränsa risk. Att stänga en affär på stop loss bör dock enbart ske om något i våra modeller indikerar att att paret inte längre bör gå tillbaka till sin normala relativvärdering. Personligen använder jag enbart dagar som stop loss, eftersom det ger en indikation om regimskifte och visar att det onormala är det nya normala och min erfarenhet genom back testing av en stop loss i procent inte alltid varit positiv.
 • Begränsa portföljrisken genom att inte allokera för mycket kapital i en affär. Detta kan göras genom exempelvis Kelly kriteriet vilket är baserat på förväntad avkastning och dess standardavvikelse, vilket ofta är enkelt att mäta i pair trading. Jämfört med handel i individuella aktier, behöver vi i pair trading inte ta samma hänsyn till den övriga portföljsammansättningen eftersom våra pair trades bör ha noll korrelation mot dessa.

Exekvering av strategin

Svårigheten med att rent praktiskt utföra en pair trade ligger i att köpet och blankningen bör ske simultant för att marknadsrisken ska elimineras. Detta är naturligtvis omöjligt utan automatisk exekvering av ordar, vilket för de flesta är en teknik som är oåtkomlig. Personligen har jag gjort några observationer som kan vara till nytta vid handelsexekvering:

 • Då en av aktierna handlas av högfrekventa robotar, men den andra inte gör detta (till samma grad) kommer volym skilja sig markant. Detta märks exempelvis då enbart en aktie i paret är del av OMXS30. Personligen försöker jag i dessa fall göra avslut på den aktien med låg volym först, eftersom en order på den högomsatta aktien ofta går snabbt och enkelt till avslut.
 • Spread mellan köp och sälj kan ibland skilja sig mellan aktier. Är det möjligt att få bra pris på det ben med hög spread, kan det vara bra att göra avslut på denna först. Notera dock volymskillnad mellan aktier som är av högre prioritet.
 • Undvika att handla precis då volatilitet/momentum är hög på börsen, eftersom marknaden då kan flytta sig mellan avsluten på köp och sälj benet mycket snabbt. Risken att hamna i ett läge då vi enbart fått igenom den korta eller långa benet på pair trading affären, samtidigt som marknaden rör sig snabbt vilket utsätter positionen för marknadsrisk. Exempelvis i samband med börsens öppning kan detta vara problematiskt.
 • Då första benet i affären gått till avslut, gör omedelbart avslut på andra benet eftersom marknaden kan förflytta sig snabbt. Dessutom kan en rörselse i index vara just anledningen till att första benet gick till avslut.
 • Courtage påverkar handelsstrategin! Ta hänsyn till courtage och kostanden för aktiebelåning eftersom dessa kan göra en vinnande strategi till en förlorande. Anpassa strategi och storleken på affärerna efter mäklare, eller hitta en mer pair trading vänlig mäklare.

Sammanfattning

Pair trading handlar om att identifiera tillfälliga felprissättningar i marknaden, och att spekulera i att dessa felprissättningar är temporära. Vi har här visat ett antal verktyg för utveckling och exekvering av en pair trading strategi för att fånga dessa felprissättningar, samtidigt som risken begränsas. En pair trade kopplar bort marknadsrisken men samtidigt finns risken att den relativa prissättningen inte konvergerar vilket kan ge stora förluster vid 1) utebliven riskhantering och 2) med allt för stor del av den totala portföljen i allokerad i en trade.

Vid utveckling av strategi är det även viktigt att kostnader för courtage kopplas mot förväntad risk/reward, eftersom dessa kostnader kan urholka vinsterna och kräva strategier som ger högre medelavkastning än vad som är möjligt på exempelvis intradag handel.