Home > Del 5: En vetenskaplig studie

Del 5: En vetenskaplig studie

Prenumerera kostnadsfritt på våra Analyser!

Artikelserie: Flockbeteende på de finansiella marknaderna

Del 1: Flockbeteendet på de finansiella marknaderna
Del 2: Behavioural finance och Tulpanhysterin
Del 3: Tulpanhysterin
Del 4: Eufori, hysteri och kraschlandning!
Del 5: En vetenskaplig studie
Del 6: Ekonomisk teori kontra marknadens psykologi
Del 7: Flockens psykologi – en kort analys
Del 8: Flockbeteende på dagens marknader

 

Bakgrund: Människan och grupper

Människor har slutit sig samman i grupper sedan urminnes tider. Ursprungligen var det nödvändigt för den enskilde individens överlevnad att tillhöra en grupp, flock eller stam. Om en ensam jägare försökte nedlägga ett större byte med hjälp av ett primitivt vapen var hans möjlighet att lyckas mycket begränsad.

Han löpte istället stor risk att bli skadad eller dödad. Att jaga i grupp var på intet vis ofarligt, men jägare som samarbetade hade mycket större möjlighet att nedlägga stora djur och säkerställa stammens överlevnad. Att bli utstött ur sin egen grupp och inte upptagen i någon annan gemenskap var ofta detsamma som en dödsdom. Sannolikheten att överleva i kamp mot rovdjur och naturens element minskade dramatiskt när man inte hade stöd och skydd av andra.

Människors önskan att tillhöra en grupp likasinnade individer är alltså lika gammal som hennes tillvaro på vår planet. Det är därför föga anmärkningsvärt att människor även i vårt moderna samhälle gärna sluter sig samman i olika slags grupper. Att känna sig accepterad och vara fullvärdig medlem i en gemenskap bidrar till en känsla av trygghet och välbefinnande. Om man inte känner sig accepterad av t.ex. sin familj, skolkamrater, arbetskollegor eller samhället hotar det kanske inte den enskildes överlevnad, men det kan mycket väl hota hans psykiska välbefinnande beroende på vilka uttryck som avvisandet och avståndstagandet mot den enskilde individen tar sig.

Individen och flocken

En enskild person är unik och mer eller mindre medveten om sitt eget tänkande och sina handlingar. Att förutse en enskild människas beteende i en viss situation kan vara svårt eller åtminstone behäftat med stor osäkerhet. Å andra sidan kan beteendet hos en större grupp människor i en viss situation prognostiseras med relativt stor säkerhet. Om det börjar brinna i en lokal där en större samling människor befinner sig är det mycket sannolikt att en mer eller mindre panikartad situation uppstår.

Det krävs ingen större insikt i mänskligt beteende för att dra slutsatsen, att majoriteten försöker komma ut genom dörren så fort som möjligt. Hur den enskilde individen beter sig är däremot inte givet. Hans självbevarelsedrift bjuder honom att ta sig undan faran, men det kan ske på många olika sätt.

Några gör kanske ett försök att släcka elden innan de tar sig ut. Någon försöker kanske organisera en ordnad reträtt så att lokalen kan utrymmas lugnt och metodiskt. Ett antal personer torde se till att de kommer ut bland de första oberoende av om någon annan skadas, medan andra handlingsförlamade av rädsla kommer ut ur lokalen genom att passivt låta sig föras ut av en framrusande människoflock.

Den enskilde individens beteende torde skifta mellan uttalad egoism och hänsynslöshet till osjälvisk omtanke om andras välbefinnande gränsande till hjältemod. Att de allra flesta mer eller mindre energiskt kommer att försöka ta sig ur lokalen fortast möjligt kan man dock vara övertygad om.

Ett antal människor på en biograf eller ett dansgolv kan knappast kallas en flock. Snarare är de en samling enskilda individer som råkar befinna sig på samma plats vid samma tidpunkt. Om de samtidigt utsätts för en yttre fara eller hot skapas en allmän osäkerhets- och ångestkänsla, som får de flesta av dem att agera mer emotionellt än rationellt och därmed bete sig som medlemmar i flock istället för att agera som självständiga individer.

Människor kan samtidigt uppträda som självständiga individer och vilja tillhöra en grupp eller flock. Detta förklarar att en person kan växla mellan rollerna som mångfacetterad individ och likformad gruppmedlem. Tendensen att skifta mellan dessa roller-  från individ till  gruppmedlem, som mer eller mindre anammar och anpassar sig till gruppens normer, regler och synsätt – varierar över tiden beroende på omständigheterna.

Tony Plummer illustrerar situationen på följande vis:

Studie Flockbeteende
Studie Flockbeteende

”En person är till större del individualist och till mindre del gruppmedlem vid A1 -B1 jämfört med A2 – B2.”

Summering

Slutsatsen är att människors förmåga och tendens att växla mellan individuellt beteende med självständigt tänkande till gruppbeteende med gruppens värderingar och regler som rättesnöre är mycket betydelsefull för förståelsen av psykologin på marknaden. Den enskildes agerande är svårt att förutsäga medan möjligheten att analysera en större grupps mest sannolika beteende är avsevärt större.

I nästa artikel fortsätter vi vår vetenskapliga studie av flockbeteendet på börsen och vi ska då se närmare på ekonomisk teori kontra marknadens psykologi.