Home > Del 5: Marknadgenererad information, Fundamental analys och Teknisk analys

Del 5: Marknadgenererad information, Fundamental analys och Teknisk analys

Kursplan artikelserie om Volume Profile och Auktionsmarknadsteorin

 

Marknadsgenererad information

Som vi tidigare nämnt, i de tidigare delarna om The Auction Market Theory, är marknadens syfte att genom auktionsprocessen erbjuda handel mellan dess aktörer. Priset roterar upp och ner mellan olika nivåer för att skapa och marknadsföra affärsmöjligheter, vartefter omsatt volym på respektive prisnivå talar om hur lyckad auktionen är. Det är en process som skapas av förhållandet mellan utbud och efterfrågan, där högre omsättning tyder på en mer lyckad auktion. Auktionsmarknaden är således både logisk och rationell i sin renaste form.

Aktörens syfte är att tjäna pengar eller undvika förlust. Något som endast är möjligt på två vis; genom att köpa lågt och sälja högre eller det omvända, att sälja högt och köpa lägre (gäller för tvåvägsauktioner där man även kan gå kort, ”sell short”). Men vad är egentligen ett lågt pris? Och lågt i förhållande till vad?

Resultaträkning i bolag X – En vanlig syn för en fundamental analytiker
Resultaträkning i bolag X – En vanlig syn för en fundamental analytiker

Den fundamentala analysens lära försöker besvara dessa frågor genom att exempelvis studera ett börsnoterat bolags balans- och resultaträkning och baserat på given information avgöra huruvida bolagets nuvarande och framtida vinster är korrekt reflekterade i dess aktiekurs (pris). Är priset lågt i förhållande till vad det ”borde vara” (dvs. undervärderat), baserat på dessa prognoser om framtida intjäningsförmåga så kan det motivera ett köp, med förväntan att priset åter ska söka sig till korrekt värde. Men är det verkligen så enkelt? Vad skedde egentligen under It-bubblan när bolag som inte tjänade ett öre såg sina aktiekurser stiga till skyarna? Och varför kan ett litet svensk bolag med stabil intjäningsförmåga, utan anknytning till Europas rådande skuldkris, se sin aktiekurs bli brutalt slaktad med över 50 % inom loppet av en vecka?

Svaret på ovanstående frågor är mänsklig psykologi och känslor som rädsla, lycka, eufori och girighet. De moderna finansiella marknaderna innefattar inte enbart fundamentala faktorer utan är en komplex blandning av marknadsaktörernas olika beteenden. Med auktionsprocessen som grundläggande fundament så vävs fundamentala faktorer, mänsklig psykologi, olika tidsperspektiv och subjektiva värderingar samman i en enda stor ”soppa”. Dessutom slåss nybörjare och proffs och privatpersoner och institutioner om sin del av kakan, med skilda syn på vad marknaden ”borde” göra. Det enda sättet att skapa någon ordning i detta kaos är att låta marknaden visa vägen genom att tyda de spår som auktionsprocessens lämnar efter sig.

Marknaden är en komplex ”mix” av en mängd faktorer och som trader kan det ibland skapas en känsla av ”kaos” när man försöker hålla koll på dem alla.
Marknaden är en komplex ”mix” av en mängd faktorer och som trader kan det ibland skapas en känsla av ”kaos” när man försöker hålla koll på dem alla.

Istället för att lägga fokus på vad man anser att marknaden ”ska” eller ”borde” göra, så läggs fokus på vad marknaden faktiskt gör och har gjort. Det är egentligen oväsentligt hur marknadens aktörer gör sin analys eller baserat på vilken data (fundamental, teknisk osv) de fattar sina beslut. I slutändan kommer ändå alla beslut att vara subjektiva estimat och ingen aktör kommer lyckas med att väga in alla faktorer och skapa ett resultat som är 100 % korrekt. Aktörerna kommer dock inte kunna agera utefter sin tes, utan att deras position och dess volym avslöjar deras åsikt om vart pris befinner sig i förhållande till vad de anser är ”korrekt värde”. Vartefter alla dessa aktörer, sett som ett kollektiv, fortsätter bekänna färg genom sina positioner och dess storlek, så skapas en ”volymkarta” av marknadsgenererad information. Denna ”volymkarta” fortsätter att uppdateras i realtid oavsett vad jag som aktör anser att marknaden ”borde” göra. Den är såldes både objektiv och neutral. Av den anledningen anser vi att marknadsgenererad information mer huvudfokus på elementet volym är mer tillförlitlig och överlägsen all annan information och data.

Till höger ser vi en ”volymkarta” skapad av marknadsgenererad information med volym som främsta element
Till höger ser vi en ”volymkarta” skapad av marknadsgenererad information med volym som främsta element

Teknisk analys vs. att handla ”värde”

Den tekniska analysens största fördel gentemot den fundamentala är det faktum att man i allt mindre grad försöker ta ställning till vad marknaden ”borde” göra. Precis som inom auktionsmarknadsteorin och vårt koncept (analysverktyget Volume Profile och värdeområdet) så läggs större fokus på vad marknaden faktiskt gör genom att fokusera på den marknadsgenererade informationen. Istället för att befästa en idé om vad som anses vara ”korrekt värde”, så försöker man låta marknaden visa hur värde förändras över tid. Denna skillnad i syn skapar enorma fördelar, framförallt under de perioder när marknaden är väldigt ”emotionellt styrd” och kraftigt avviker från fundamentala faktorer.

Vikten av grundläggande förståelse för marknaden 

Så långt skiljer sig inte den tekniska analysen avsevärt från ”värde-konceptet”. Därefter skiljer sig dock vägarna åt och dessa olikheter är av högsta vikt när man analyserar de finansiella marknaderna. Den tekniska analysens största svaghet är avsaknaden av grundläggande förståelse kring auktionsmarknadens syfte och funktion. Vi på Trade2Fade vill inte på något vis statuera oss som experter, men har tidigare ägnat oss enbart åt klassisk teknisk analys och gått igenom enorma mängder litteratur, material, föreläsningar, videos och utbildning. Vi har definitivt tillräckligt bra kännedom för att kunna identifiera tydliga olikheter i dessa två skilda läroformer. Vi har inte vid något tillfälle stött på ord som auktion, auktionsprocess eller auktionsmarknad.  Baserat på vår erfarenhet så är frågan ”varför?” allt för sällan ställd. Utan att förstå varför och hur marknaden faktiskt existerar så går man miste om stora mängder relevant kunskap. Förståelse inom alla områden, tradingrelaterat eller inte, är den viktigaste byggstenen för att kunna uppnå expertis vare sig du ska bli läkare, advokat eller daytrader. Nedan tänker vi belysa exempel på olikheter, vartefter det är upp till var och en att ta ställning till vad man tycker är logiskt och ”make sense”.

Alla prisrörelser är INTE jämlika

Ytterligare en stor svaghet med den tekniska analysen som läroform är hur de tre elementen tid, pris och volym behandlas. Tid och pris har vanligtvis störst relevans, och volym har ofta en tendens att hamna i skymundan. Inom TA är ”price charten” (prisgrafen) väldigt vanligt förekommande och kompletteras ibland med volym per tidsenhet (horisontell volymskala). Längre än så brukar sällan volymanalysen sträcka sig. Pris, eller rättare sagt pris per tidsenhet, är den viktigaste variabeln i analysen och allt pris behandlas som jämlikt. Problemet är att alla prisrörelser inte är jämlika. Enligt auktionsmarknadsteorin är pris endast ett element vars syfte är att marknadsföra handelsmöjligheter. Det är dessutom auktionens mest volatila element. Vad som faktiskt mäter hur pass framgångsrik en specifik prisrörelse är, är omsatt volym vid respektive prisnivå. På så vis är det betydligt enklare att se om marknadens aktörer, sett som ett kollektiv, faktiskt stödjer en prisrörelse. Deras positioners totala mängd volym avslöjar hur accepterad prisrörelsen verkligen är. Alla prisrörelser är således inte jämlika, utan varierar beroende på hur stor mängd volym som omsätts. Det är elementet volym som mäter auktionens framgång.

Utan analysverktyget Volume Profile så ser alla prisrörelser jämlika ut
Utan analysverktyget Volume Profile så ser alla prisrörelser jämlika ut

Vikten av förståelse och kontext – Jämviktspendling eller naturliga rotationer kring värde?

Nedan tänkte vi på Trade2Fade försöka beskriva ett exempel på vad vi menar med att den tekniska analysen lämnar allt för många frågor obesvarade och att man som trader finner långt fler logiska svar i teorin om auktionsprocessen.

Jämviktspendling (reversion to the mean) är en vanligt förekommande term i den tekniska analysen. Nedan är en enklare förklaring på hur fenomenet jämviktspendling brukar beskrivas inom den tekniska analysens lära (självfallet finns det olika syn på begreppet, men de flesta är förhållandevis lika);

”De finansiella marknaderna (t.ex aktier, index, råvaror) har en tendens att jämviktspendla på både lång och kort sikt. Detta innebär att aktien följer en viss trend som den med jämna mellanrum pendlar över och under. I en perfekt värld hade det kunnat beskrivas som en sinuskurva, men i verkligheten blir den oftast något förskjuten. För traders och investerare blir det intressant när kursen hamnar i ett extremvärde från jämvikten eftersom det då är statistiskt troligt att kursen kommer göra en rekyl tillbaka till andra sidan jämviktstrenden”.

Jämviktspendling för en teknisk analytiker
Jämviktspendling för en teknisk analytiker

Det man kan utläsa av beskrivningen är att marknaden har ”en tendens” att pendla upp och ner omkring vad som abstrakt beskrivs som ”jämvikt”. Om priset söker sig ifrån detta ”jämviktsläge” så bör man köpa/sälja med förväntan att det ska söka sig tillbaka igen.

Den första relevanta frågan att ställa sig är, ”vad är egentligen jämvikt?” och ”hur vet man vad som är jämvikt?”. Och om man nu ska handla vid extremvärden, ”hur finner man dessa om man inte har ett referensvärde att utgå från?”. Av de förklaringar som vi har stött på så besvarar inte någon dessa frågor på ett speciellt konkret vis.

Nu ska vi försöka besvara dessa frågor, och reda ut vad begreppet ”jämviktspendling” är sett utifrån vårt perspektiv. Återigen söker vi oss tillbaka till läran om auktionsmarknaden. Vad den tekniska analysen försöker beskriva är egentligen marknadens naturliga rotationer, som uppstår när dess aktörer söker ett ”rättvist” pris. Priset roterar upp och ner för att skapa handelsmöjligheter och volymen avslöjar hur pass lyckad auktionsprocessen faktiskt var. Ibland är rotationerna lugna och harmoniska och rör sig inom ett horisontellt prisspann (värdeområde) och ibland är de snabbare och rör sig riktat åt det ena eller andra hållet (vad som vanligtvis beskrivs som trend). ”Jämviktspendling” är tydligast vid de tillfällen när marknaden konsoliderar, dvs. handlas sidledes inom ett visst prisspann, och vi tänkte därför utgå från ett sådant tillfälle i marknaden.

I läran om auktionsmarknaden brukar man tala om att marknaden har funnit värde (ett värde- eller balansområde). Som vi tidigare nämnt ryms 70 % av all omsatt volym inom värdeområdet (mellan VAL och VAH). I ett perfekt symmetriskt område finner vi prisnivån med högst omsatt volym i dess centrum, VPOC. Områden ovanför värde kallas för ”unfair highs” och områden under benämns ”unfair lows”. ”Unfair” indikerar att dessa prisnivåer är ”orättvisa” i förhållande till vad som för tillfället anses vara ”rättvisa” priser, dvs. de priser som ryms inom värde. Marknaden roterar således mellan ”orättvisa” priser som kan liknas vid den tekniska analysens ”extremvärden” och rättvisa priser vilka i TA benämns som ”jämvikt”.

Jämviktspendling eller marknadens naturliga rotationer kring värde?
Jämviktspendling eller marknadens naturliga rotationer kring värde?

Genom att söka svaret på frågan ”varför sker jämviktspendling?” så kan vi nu besvara även de andra frågorna och dessutom väldigt konkret och med hög träffsäkerhet tala om exakt/omkring vilket pris vi finner ”jämvikt” och vilka prisnivåer som får anses vara ”extremvärden” i förhållande till rådande ”jämvikt”. När marknaden (rättare sagt dess aktörer) har enats om ett ”rättvist” prisspann, dvs. ett värde- eller balansområde, så roterar den kring det. I detta skede är marknaden som mest effektiv, eftersom dess aktörer är ganska överens om priset. Marknaden strävar således efter att finna ”balans” mellan utbud och efterfrågan och det är därför vi oftast finner något typ av värdeområde att referera till. I ett sådant skede motsvarar ”jämvikt” priser inom värde och i synnerhet rådande VPOC.  Unfair highs/lows är ”extremvärden” i förhållande till ”jämvikt” och det är inom dessa områden som vi vanligtvis vill göra affärer i en balanserad marknadsfas. Generellt förväntar vi oss, med stöd från auktionsmarknadsteorin, att priset har god sannolikhet att avvisa områden av lägre volym (lågvolymsområden) utanför värdeområdet, för att åter söka sig tillbaka in i värde, rättvisa priser och ”jämvikt”. (högvolymsområden).