Home > Inriktning, strategi och ansvarsbegränsning

Inriktning, strategi och ansvarsbegränsning

Investoogroup tar inget ansvar för riktigheten i publicerad information och analyser.

Investoogroup påtar sig heller ej något ansvar för direkt eller indirekt förlust eller skada av vad slag det än må vara, som grundar sig på användandet av publicerad information och analyser. Det kan förekomma tillfällen där analytiker på Investoo group innehar positioner i värdepapper som omtalas/analyseras i publicerade samt distribuerat material.

Investoogroup reserverar sig för tryckfel samt eventuella driftstörningar av levererade tjänster utom dess kontroll, och kan ej hållas ansvarig för oförutsedda händelser.

Det är viktigt att förstå den höga risk och de kostnader som kan uppstå vid handel på finansiella marknader, och att förluster kan överstiga investerat kapital.

Målsättningen i publicerade aktieanalyser är att vara tydlig och att alltid framföra prisnivåer för entry, stop loss samt målkurs.

Investoogroup tillämpar traditionell teknisk analys teknisk analys samt även matematiska och statistiska metoder. För varje aktieanalys inkluderas minst ett diagram samt nyckeltal, tillsammans med den tillhörande analysen.

Specifika bolagsanalyser är producerade och publicerade efter börsens stängning och senast före börsens öppning kommande dag.

Entry (när skall positionen initieras), anger inom vilket prisintervall vi anser att kursen är attraktiv ur ett risk/reward perspektiv, dvs. i förhållande till angiven stop loss nivå och målkurs. Grundregeln är att den möjliga vinsten ska vara minst dubbelt så stor jämfört med förlustrisken, dvs. risk/reward = 2. Om ett köp sker i t.ex. Ericsson till kursen 62,50 med en stop loss nivå på 61,10 och en målkurs på 65,70 är risk/reward = 3,20/1,40 = 2,29. Entrykurs måste nås inom tre följande handelsdagar för att analysen fortfarande skall vara gällande.

Stop loss (när skall positionen stängas vid förlust), anger en kursnivå där vi gör bedömningen att sannolikheten för ett negativt utfall av analysen är hög. Även om stop loss nivån anger de prisnivå för stängning av en initierad position, är det väldigt viktigt att man som placerare inte exponerar sig mot för hög risk i förhållande till sitt totala kapital.

Målkurs (när skall positionen stängas vid vinst), är lika viktigt som nivåer för entry och stop loss. Målkurs anger den prisnivå att realisera en vinst, och är ofta lika med en närliggande motståndsnivå som har hög sannolikhet att utlösa ett säljtryck.

Vi fokuserar på likvida aktier, som erbjuder en god risk/reward. Analyser levererade av Investoogroup är baserade på teknisk analys, matematiska och statistiska metoder. Tidshorisonten är vanligtvis 1-15 handelsdagar (efter att en entrysignal utlösts), så kallad Swing Trading.

Investoogroup erbjuder ej personlig investeringsrådgivning samt lämnar aldrig personliga investeringsrekommendationer. Investoogroup tillhandahåller heller ej några värdebedömningar av finansiella instrument.

Allt material publicerat och distribuerat av Investoogroup baseras på att informationen anses vara korrekt.

Investoogroup kan dock aldrig garantera tillförlitligheten eller riktigheten i den information som publiceras eller distribueras och kan ej hållas ansvarig för tryckfel, fel eller utbliven data i analysen.

Framtida möjlig värdeutveckling av de värdepapper som omtalas i publicerad information eller distribuerat material får aldrig tolkas som löften eller garantier från Investoogroup. All former av investeringar anses vara behäftade med osäkerhet, hög risk och potentiell förlust.

Aktieanalyser görs aldrig tillgängliga utanför Investoogroup före publicering, med undantag för distribuerade analyser genom partners.

För att undvika eventuella intressekonflikter så har Investoogroup tydliga riktlinjer och interna bestämmelser för dess analytiker.

Vid tillfällen då en analytiker eller närstående till vederbörande har ett intresse av ett värdepapper, som omtalas i en analys, skall detta framgå i den publicerade analysen.

Under inga omständigheter är det tillåtet att analysera en av vederbörande eller närstående nyligen köpt aktie och analytikers aktieinnehav förtecknas av Investoogroup.

Analytiker skall, i enhetlighet med interna bestämmelser, ej ha tillgång till information om andra analytikers eller anställdas köpintresse i ett värdepapper, utom vid de tillfällen då informationen anses vara publikt tillgänglig i vår lista innehållande aktieinnehav.

En förteckning över analytikers aktieinnehav är tillgänglig vid förfrågan.

Material levererat av Investoogroup är inte SEC eller FSA reglerad, och anses därmed ej vara avsedd för amerikanska eller brittiska konsumenter.

Materialet på hemsidan får ej distribueras, eller på något vis publiceras, kopieras, ändras, säljas, licensieras eller underlicensieras såvida ej skriftligt tillstånd erhållits av Investoogroup.