Home > Gannskolan del 1: Tidscykler på Gannhjulet

Gannskolan del 1: Tidscykler på Gannhjulet

I en serie artiklar ska vi fördjupa oss i de metoder eller snarare tolkningar av metoder som William Delbert Gann lämnade efter sig. I denna första del ska vi fokusera på Gannhjulet (Square of 9) och hur man kan använda detta för att prognostisera marknaden utifrån hur länge trender kan tänkas bestå, när man kan förvänta sig reaktioner eller vändningar i marknaden och hur man tolkar en trend. Häng med, det är dags att tänka utanför Boxen!

Gannskolan

 

Mycket av Ganns arbete handlar om tid, den tid marknaden har på sig att röra sig i en viss riktning. För att kunna bedöma hur mycket tid vi har behövs ett verktyg, något som Gann hade via Gannhjulet eller Square of 9 som det kallas på engelska.

Tiden är konstant, en minut är en minut, en timme är en timme, en dag är en dag också vidare. Priset är dock ingen konstant utan är elastiskt inom ramen för tidsutrymmet samt är föremål för överreaktioner och manipulation. Det är svårt att manipulera en dag att bli två medens priset kan hinna både en, två och fler enheter på en dag. Så eftersom tiden är konstant är det den parameter som bäst kan hjälpa oss att tolka marknaden.

Gannhjulet är en serie nummer ordnade i ett rutnät där numret i centrum är 1, nummerserien expanderar sedan utåt, med eller motsols spelar egentligen ingen roll. Hjulet som används här roterar motsols. Konsekvensen av uppbyggnaden är att hjulet expanderar utåt i en spiral, där varje varv i spiralen kräver fler och fler steg för att nå ett helt varv.

Mäter vi dagar, timmar eller till och med minuter eller kanske månader? Det spelar ingen roll, Gannhjulet hanterar detta så länge som vi håller oss till samma enhet, dvs inte hoppar mellan tidsenheterna inom samma analys. Vad man väljer att jobba med beror på hur exakt man vill vara och vad som passar ens förutsättningar i övrigt. I Gannskolan räknar vi dagar.

Gannhjulet (Square of 9)
Gannhjulet (Square of 9)

På Gannhjulet är vi sedan framförallt intresserade av de värden som återfinns på de så kallade kardinalerna, de färgglada linjerna på bilden ovan. Likt en kompass benämner vi dem med väderstreck, Norra kardinalen (NC), Nordvästra (NW), Västra kardinalen (WC) osv.

Kalkylera vändningar inom en trend

För att hålla det hela enkelt vill vi nu räkna antalet dagar från en viktig botten intill en viktig topp. Idealt ska nu denna topp ha landat med ett antal kalenderdagar som gör att det träffar rakt på eller i varje fall väldigt nära något av våra väderstreck.

I exemplet nedan med Oljan ser vi att uppgången tog 138 dagar i anspråk, vilket ligger nära nog Södra kardinalen (SC) på Gannhjulet. Vi får därefter en nedgång på 52 dagar intill den 29 juli, värdet 52 finner vi precis intill den Västra kardinalen (WC). När vi sedan adderar 52 dagar till det antal dagar som uppgången tog, dvs 138 får vi 190 som ju är den södra kardinalen (SC). I detta läge har vi en 360 graders relation i tid eftersom de båda värdena 138 och 190 ligger på samma linje och på samma sida om talet 1 på Gannhjulet.

Nu fortsätter oljan ner ytterligare någon dag, men signalen är att vi behöver vara vaksamma på en möjlig vändning i detta läge som sedermera även blev fallet.

Vad vi letar efter, vilket resonemanget med oljan är ett exempel på är relationer till 180 grader eller 360, det vill säga antal dagar som ligger på samma linje på Gannhjulet. Generellt kan man säga att trender vänder på 360 grader och intermediära vändningar inom en trend sker på 180 grader. När det gäller oljan kan vi alltså dra slutsatsen att en uppgångsvåg tog slut den 7 juni 2016 och att den påföljande nedgången tog slut 29 juli i tid räknat med en överreaktion på några dagar.

Som ni noterar har vi alltså två olika räkningar från toppen i oljepriset, dels antalet dagar som nedgången tagit men även antalet dagar som hela cykeln i sig tagit i anspråk. Dvs vi har både 52 och 138 plus 52 dagar, vilket summerar till 190. Desto större av dessa värden vi får träff på desto större cykel är avslutad, hade oljepriset träffat på det mindre cykelvärdet hade vi inte kunnat dra slutsatsen att en första fas var avslutad den 7 juni utan vi hade fått fortsätta anta att den fortfarande var pågående.

Brent Olja dagsdiagram
Brent Olja dagsdiagram

Hur man kan tolka en trend

Hur vet man då om en marknad trender uppåt eller nedåt? Det finns så klart många metoder att bedöma detta, men utifrån vårt perspektiv med Gann så beror på hur många dagar en marknad rör sig i en viss riktning i förhållande till motsvarande jämförbara rörelse i den motsatta trenden som var på plats innan den nu aktuella rörelsen. Dvs i en positiv trend ska priset stiga under längre tid än det faller och vice versa. Alternativt om en uppgång som förvisso är kort tydligt bryter över tidigare högre noteringar, vilket i sig å andra sidan är en varningssignal om den nya högre noteringen inte klarar av att stiga längre i tid än föregående nedgång.

I vårt fall med oljan ovan noterar vi exempelvis att uppgången på 138 dagar är längre än nedgången från 8 oktober 2015 intill den 20 januari 2016. Vidare noterar vi att nedgången mellan den 7 juni 2016 intill 29 juli 2016 var längre än den sista uppgångsfasen i föregående trend från 9 maj till 7 juni.

Hur tolkar man in en större trendvändning och dess potential?

Ska man tolka in större vändningar måste man precis som i fallet med oljan ha koll på tidigare trender. Vi tar nu exemplet med Chesapeake Energy som bottnade 1999 för att sedan stiga intill en topp under 2008, uppgången tog 3 164 dagar vilket är 1 dag ifrån Östra kardinalen (EC). Den sista fasen i uppgången vill va också ha koll på, den tog 538 dagar vilket är 3 dagar från en träff på Västra kardinalen (WC).

Om vi hade jobbat med hypotesen att den ska komma mer på uppsidan över tid och att lågpunkten 1999 var en cykelbotten av stora mått så söker vi en relation till de 3 164 dagarna och uppgången som toppade 2008. I och med att vi tror att vi är i en långsiktigt positiv trend så förväntar vi oss att nedgången inte ska ta mer tid i anspråk än 3 164 dagar. Det blir alltså den bortre parentesen för vår positiva tolkning. Skulle nedgången ha tagit lände tid i anspråk innebär inte det att marknaden inte kan stiga, utan att det vid något tillfälle ska komma mer på nedsidan.

Botten från 2008 kom in den 11 februari 2016, 3 151 dagar senare vilket tyvärr ligger mitt emellan EC och SE men givet det stora tidsspannet vill vi inte avfärda idén till en botten helt. Det har försvunnit dagar på grund av skottår och så har vi viss felmarginal. Vi tittar därför på delcyklerna i nedgången.

Intill toppen den 23 juni 2014 har vi 2 552 dagar från toppen 2008, detta är 1 dag från NE. Vid botten den 11 februari kan vi från toppen 2014 räkna 599 dagar som landar 2 dagar från NE och då ger en träff. På så sätt kan vi anta att vi faktiskt har en möjlig vänpunkt. Vi kan vidare ta sikte på att en uppgång nu ska kunna pågå i mer än 601 dagar eftersom en ny trend av dignitet i motsatt riktning förväntas pågå åtminstone lika länge som sista benet ned i föregående trend. Har vi nu fått en riktigt stor botten, i så fall ska nuvarande uppgång pågå i minst 3 165 dagar!

Chesapeake Energy månadsdiagram med daglig räkning
Chesapeake Energy månadsdiagram med daglig räkning

 

Reaktioner i marknaden

Det finns olika sätt att leta efter reaktioner i marknaden utan att för den sakens skull leta efter trendvändningar. I exemplet med Chesapeake Energy behöver vi som vanligt definiera en utgångspunkt som vi i vårt exempel sätter till den 11 februari 2016.

Vad vi söker nu är i första hand träffar på endera kardinal från den 11 februari men i synnerhet 360 och 180 graders träffar till 601 dagar NE som var längden på den sista nedgångsfasen i den negativa trenden. Nedan följer exempel på hur man kan söka.

Den 7 mars efter 25 dagars uppgång får vi en tydlig reaktion, denna inträffar alltså på dag 25 som ligger på Nordvästra hörnet av Gann-hjulet (NW). Ytterligare 7 dagar senare får vi en träff på NE samtidigt som summan av 25 och 7 dagar ger 32 dagar vilket är 1 dag från SW och är en 180 graders relation med NE som ger en reaktion. 43 dagar senare får vi en ny träff på NE som ger en större reaktion och skickar ner marknaden för att sätta en större botten ytterligare 25 dagar senare på NW, som dessutom sedan lågpunkten den 11 februari ger 100 dagar vilket är 1 dag från SE som står i 180 graders relation till NW.

Det här är ett sätt att söka mindre reaktioner i en marknad inom ramen för en trend, det vi söker är olika typer av relationer som passar in på några av de åtta viktiga linjerna på Gann-hjulet. Detta sökande kan passa för handel i ett kortare perspektiv samt om man letar efter en dipp i marknaden för att komma in på ett relativt fördelaktigt sätt.

Notera hur toppen den 12 september kommer in på 112 dagar NE från 23 maj och 214 dagar från 11 februari, som ligger nära NE med värde 211.

Chesapeake Energy dagsdiagram
Chesapeake Energy dagsdiagram

Avslutning

Vi har i den första delen av sex nu fått en första introduktion till ett sätt att hantera tiden och cykler. Vi kommer i nästa del att gå igenom hur man kan använda Gannhjulet för pris.

Verkar det komplicerat? I så fall hoppas vi att bilden ska klarna efterhand som de övriga delarna publiceras och så klart krävs att man lägger ner tid och tränar på metodiken. Kanske kommer du att upptäcka helt nya saker anpassat efter just ditt sätt att tänka!