Home > Gannskolan del 4: Samverkan mellan tid och pris

Gannskolan del 4: Samverkan mellan tid och pris

Vi har i Gannskolan hittils gått igenom tidscykler, prisnivåer samt Elliott wave och dess koppling till Gann. I denna del ska vi väva samman dessa tre komponenter för att öka verkningsgraden av vår analys och därmed också kratta i manegen för att i en senare artikel diskutera hur man kan handla och ta position med hjälp av Gann.

Vi har när det gäller tidscykler diskuterat tiden som en icke manipulerar konstant, och just det är ju dess fördel. Nackdelen är att det ju inte är tiden som vi handlar utan priset. Priset är å sin sida elastiskt, kan bli utsatt för manipulation men rör sig samtidigt till och från givna nivåer utifrån olika cykler. Strukturen på rörelserna i marknaden, Elliott wave bidrar med ytterligare pusselbitar kring vad man kan och inte kan förvänta sig av prisbilden.

Var och en av metoderna har sina poänger, men när man kombinerar dessa kan man eliminera alternativ vad gäller ens prognoser. Inte helt sällan tycker man exempelvis att man har en Elliott wave analys som ser helt rätt ut, dock så vägrar marknaden att vika sig och bara fortsätter tugga på i samma riktning. Är man då assisterad av pris och tid undviker man den typen av felaktiga slutsatser och kan öka på verkningsgraden i sin analys i det att man inte har några egentliga träffar som säger att trenden är tillända.

Att diskutera utifrån teoretiska mallar är såklart intressant, men eftersom verkligheten tenderar att vara betydligt mer komplex så tittar vi nedan på någonting som faktiskt har hänt och händer på riktigt.

Gann: ett praktiskt exempel med kaffe

Tanken med att tid och pris sammanfaller är när vi får tidscykler som stämmer in på våra regler, samtidigt som priset har rört sig på ett sätt så att även detta får tillräckligt starka relationer. När det gäller priset letar vi då efter antingen en 180 graders eller en 360 graders relation på Gannhjulet. Konsultera gärna tidigare artiklar kring tid respektive pris, länkade ovan under ingressen.

Att spekulera i kaffeprisets utveckling måste ha varit en intressant utmaning de senaste åren, om man tolkat trenderna korrekt torde det ha varit lukrativt och vice versa om man varit en envis i sin uppfattning mot trendens riktning.

Toppen satt den 3 maj 2011 på priset $ 3.08, utförslöpan som följde var ganska brutal. Sista större positiva cykeln tog 787 dagar i anspråk och landade på Sydöstra kardinalen på vårt Gannhjul. En mindre cykel startade 10 januari och tog därmed 113 dagar vilket med två dagars marginal går att härleda till nordöstra kardinalen. Dessa tre värden är nu av intresse för fortsättningen, men även priset från var uppgången in mot toppen tog sin början. Nämligen på cirka $ 1.00. Vi tar nu med oss 787 dagar, 113 dagar, $3.08 samt $1.00 och har detta noterat för framtiden.

Nedgången bottnar sedermera den 13 november 2013 på just $ 1.00. I detta läget har vi utan att ha detaljstuderat tidscyklerna i nedgången ett uppenbart stöd att gå på, priset skjuter innan botten igenom en intressant relation och tidscykeln är inte helt uppenbar, men den finns faktiskt där!

Nedgången är som det verkar, i det större perspektivet dock inte klar vid detta tillfälle då ett par saker har hänt. Priset på $ 1 står inte i någon tillräckligt stabil relation till toppen på $ 3.08 och 787 dagar inte med nedgången på 936 dagar. Däremot får vi en 360 dagars träff mot 113 dagar, dvs sista fasen i den tidigare större uppgångscykeln. Vi kan också med blotta ögat konstatera att vi har vad som förefaller vara fem vågor från toppen 2011 och att $ 1.00 sedan tidigare visat sig vara en viktig nivå. Och eftersom vi enligt våra regler ska ha en 360 dagars relation mellan sista fasen i föregående cykel och den första i nästkommande kan man om man är vaken på cyklerna faktiskt misstänka att en första botten i den nya trenden är på plats. Vi har i detta läge alltså endast en träff på tid, inte pris.

När tid och pris klickar

Marknaden stiger sedan in mot en topp den 13 oktober 2014, uppgången har då orkat med att hålla ut i 335 dagar. 335 dagar plus 936 dagar blir 1261 dagar som ligger på sydvästra kardinalen på Gannhjulet vilket ger oss en 180 graders relation med den första nedgångsfasen som ju tog 936 dagar. Priset landade på $2.25 som är 180 grader till $1.00 ($1.01) som botten kom in på. Tid och pris är nu i mål. Notera att när någonting kostar exempelvis $1 så multiplicerar vi det med 100 för att få ett högre värde som ger mer detaljerade navigationsmöjligheter på Gannhjulet.

I fallet med Kaffet fick vi ju inga tydliga signaler på en definitiv botten 2013, så vi är med på att den stora trenden är fortsatt negativ varför vi sökt en topp för ytterligare en fas nedåt.

Varför är tid och pris i mål? Jo, för vi söker 180 eller 360 graders relationer i tid och pris, samtidigt som vi ur ett Elliott wave perspektiv i detta fall sökte en korrektiv våg högre eftersom lågpunkten 2013 inte gett rätt signaler.

COFFEENYCont (dagsdiagram)

Gann och vågornas sekvenser

Vi kommer nu ihåg reglerna i föregående del av Gannskolan, våg a plus b ska komma in på en 360 graders relation med våg c. Våg a plus b antas ha tagit 1 261 dagar och har kommit in på sydvästra delen av Gannhjulet. Vi söker nu en lågpunkt på den sydvästra kardinalen, men eftersom vi är i en negativ trend ska våg c vara längre än den uppåtriktade våg b, dvs mer än 335 dagar! Vi får då följande alternativ för en botten, 381 dagar, 463 dagar och 553 dagar osv.

När vi är inne på 463 dagens nedgång från toppen 2014 ser saker och ting ganska intressanta ut, nedgången tar ytterligare två dagar i anspråk. Notera att även den större cykeln landar på Sydvästra och titta på priset. Ni kommer ihåg $3.08 som var toppen 2011? Botten på $1.11 ligger på 180 grader och i detta läge faller allting på plats och vi måste utgå från att en större botten kan vara på plats då tid och pris samt vågräkningen befinner sig i harmoni. Notera även hur priset från 14 augusti till botten i januari 2016 rör sig i fem vågor, där alla vågorna kommer i trevågssekvenser, en så kallad Ending diagonal.

COFFEENYCont (dagsdiagram)

Summering

Tid och pris kan alltså ge väldigt slagkraftiga signaler när de sammanfaller. Det är dock viktigt att man är noga med att hitta rätt i cyklerna, både utifrån tid och pris vilket kräver träning. Det är dessutom långt ifrån alltid som det som är den högsta nivån på priset är den korrekta toppen från ett tidsperspektiv. Det gäller framförallt att vara vaken på avslutningar som inte lyckas skjuta över tidigare toppar. Titta på hur lång tid de olika trenderna varar samt hur vågräkningen ser ut. Förefaller det saknas en våg uppåt så kanske den finns där, det är bara det att den var väldigt svag i pris även om den föll inom ramarna utifrån ett tidsperspektiv.

När det gäller fortsättningen för Kaffepriset kan man resonera som följer.

Tittar vi vidare från lågpunkten försöker vi nu lokalisera den första vågen högre för att kunna navigera vidare. Den har som läget ser ut just nu inte infunnit sig. Enligt våra regler så ska en sådan våg landa på en 360 graders relation med sista vågen ner inför botten i januari i år. Denna har bedömts till den 14 augusti 2015. Det ger oss 159 dagar som ligger på nordöstra kardinalen och en sådan träff förefaller inte ännu ha infunnit sig varför vi över tid får sikta högre intill det att vi får en träff i tid och idealt även i pris samtidigt som vågmönstret stämmer.

COFFEENYCont (dagsdiagram)