Home > Del 5: Nackdelar med candlestick

Del 5: Nackdelar med candlestick

I föregående artikel gick vi igenom ett antal välkända candlestickformationer och hur vi kan utläsa psykolgin i formationen. I denna avslutande artikel kommer jag att gå igenom de nackdelar det kan vara att enbart studera candlestick.

Del 1: Grunderna i Candlesticks
Del 2: Vem dominerar i ett candlestick?
Del 3: Ta eller tappa kontrollen
Del 4: Vanliga formationer och psykologin bakom
Del 5: Nackdelar med candlestick

 

Detta kan vara nackdelar med Candlestick:

  • Händelseförloppet mellan öppning och stängning
  • Föregående och nuvarande trend
  • Många formationer att hålla reda på
  • Fungerar bara på likvida instrument
  • Kräver volyminformation för att fungera

Vad händer mellan öppning och stängning?

En av nackdelarna med Candlestick är att man inte kan utläsa ordnings- och händelseförloppet mellan öppning och stängning. Det går ju att utläsa vad som är högsta- och lägsta kurs men inte vilken av de som inträffade först. Det går inte heller att utläsa om det inom kursstapeln varit volatilt. När det uppträder en röd eller grön kraftfull kursstapel tar men ofta för givet att priset har avancerat under hela kursstapeln. Men studerar man man händelseförloppet innanför kursstapeln kan priset ha varit betydligt mer volatilt än vad kursstapeln visar efter stängningen.

I det första exemplet har kursen efter att ha fallit svagt i inledningen och strax innan kursstapeln stängt. I det andra exemplet ser vi istället att kursen har bestått av tre skarpa vändningar, där kursen till en början stigit för att efter en stund vända skarpt ner för att sedan avslutas med en skarp vändning och avslutning. Det första exemplet visar på en klar dominans från köparnas sida, där köparna bortsett från direkt i inledningen och avslutningen accepterat varje pris som säljarna ställt ut. Rädslan för att missa en given uppgång har varit betydligt större än oron för att kursen skall vända ner, ett tecken på stor riskaptit. I det andra exemplet ser vi att säljarna återvänder vid den högsta nivån som följdaktligen fungerar som ett starkt motstånd, där säljarna kommer in. Det innebär att kursen när kursstapeln stänger kan vara på väg att vända ner igen.

Dessa två exempel är bara två exempel av flera hundra varianter på hur kursen kan variera inom en och samma kursstapel. Även om det finns många varianter på händelseförloppet inom en och samma kursstapel fungerar det trots allt bra att navigera utifrån den pris som vi väljer; öppning-, högsta-, lägsta- och stängningskursen.

Trendens betydelse

De flesta candlestickformationer fungerar bäst som vändningssignaler. Därför är det viktigt att hålla koll på trenden före en candlestickformation. Det innebär att en Bullish reversalformation kräver att trenden innan formationen har varit nedåtgående och på motsvarande sätt kräver en Bearish reversal att den föregående trenden varit uppåtriktad.

Det enklaste sättet att definiera en trend är att låta programmet man använder rita ut en lämplig trendlinje, som kan bestå av ett glidande medelvärde. En positiv trend uppstår så fort kursstaplarna stänger ovanför medelvärdet, på motsvarande sätt är trenden negativ när kursstaplarna stänger under medelvärdet. Längden på medelvärdet beror på vad det är för typ av instrument och vilken tidshorisont man väljer att trada inom. Ett lämpligt värde för en swingtrader kan vara att använda ett 50-dagars medelvärde när kursstaplarna är inställda på dag.

 

Många olika formationer

Eftersom grunden för ett candlestick utgår från öppning-, högsta-, lägsta- och stängningskursen måste vi vänta till efter stängningen innan vi kan analysera formationen. Ett sätt att kringgå problemet är att bara använda formationerna i intradagsdiagram. En annan nackdel är att vissa intstrument och fonder saknar stängningskurser i diagrammen och då går det följdaktligen inte att få till formationerna.

Precis som vid all annan teknisk analys utgör bruset en allt större del ju kortare tidsintervall vi navigerar inom. Jag rekommenderar inte att tillämpa candlestickformationer med kortare tid än 15 minutersdiagram. Om du ser att det uppträder Dojisar ideligen i diagrammet har du förmodligen ställt in diagrammet på för kort tid. Candlestick och formationer är utomordentliga verktyg och ökar förståelsen bakom psykologin och händelseförloppet. Se candlestick som ett vapen i kampen om att förstå vad som händer och för att undvika en del av gyttjepölarna och kunna förutse trendvändningar eller fortsättningsformationer.

När man normalt beskriver candlestickformationer är det uppemot 250st olika formationer som normalt beskrivs. Det kan vara tidsödande att lära sig att identifiera alla dessa formationer, det är därför jag anser att man skall fokusera på vem som vinner, förlorar och tar över i ett candlestick (se tidigare artiklar) snarare än att försöka plugga in utseendet på varje formation.

Volym

I föregående kapitel fick vi lära oss att volymen är en viktig komponent för psykologin inom och bakom en del välkända candlestickformationer. Exempelvis vid en Bullish Engulfing skall volymen tillta i den gröna större stapeln för att formation skall anses ha stor tillförlitlighet, precis som den gör i exemplet. Det var allt för denna gång och detta får avsluta artikelserien om Candlestick. Om du har förslag på andra artikelserier är du välkommen att komma med förslag. Tills vi hörs nästa gång önskar jag dig lyckad trading!