Home > Aktiv finanspolitik kan lyfta trög global tillväxttakt enligt OECD.

Aktiv finanspolitik kan lyfta trög global tillväxttakt enligt OECD.

Den globala tillväxten är fortsatt trög men kan lyftas av mer aktiv finanspolitik, bland annat i USA, tillsammans med ökad handel och strukturreformer.

Det skriver OECD, industriländernas ekonomiska samarbetsorganisation, i höstprognosen, Economic Outlook, som presenterades på måndagen.

Den globala tillväxten väntas uppgå till 2,9 procent i år, 3,3 procent nästa år och 3,6 procent år 2018. I septemberprognosen spåddes 2,9 i år och 3,2 procent nästa år.

Prognosen för OECD-området är en BNP-tillväxt på 1,7 procent 2016, 2,0 procent 2017 och 2,3 procent 2018.

OECD noterar att den globala tillväxten de senaste fem åren tycks ha fastnat i en ”lågtillväxtfälla”, och ihållande svaga utfall har tyngt de framtida tillväxtförväntningarna.

Den globala handeln och investeringarna har varit svaga, vilket dämpat utvecklingen för produktivitet och löner som krävs för en uthållig konsumtionstillväxt.

För att säkra en exit från den lägre jämviktsnivån för tillväxten så behövs det en effektiv och kollektiv ansträngning för att stötta den samlade efterfrågan på kort sikt och höja den potentiella tillväxten på lång sikt. Den expansiva penningpolitiken behöver kompletteras med ökad användning av finanspolitiskt utrymme och mer ambitiösa strukturreformer, och undvika att handelsprotektionismen sprider sig.

Störningar på finansmarknaderna och utsikterna för större volatilitet indikerar att det inte finns utrymme för att lätta på penningpolitiken bortom de nuvarande planerna i de större utvecklade ekonomierna.

I stället bör länderna använda de låga räntorna för att öka investeringarna och höja tillväxttakten på sikt. Den negativa utvecklingen för handeln bör också vändas, med bättre fördelning av vinsterna från detta.

”En djärv och sammanhängande användning av penning- och finanspolitiken och strukturreformer bör kunna höja tillväxtutsikterna och minska riskerna, och därmed få den globala ekonomin på en uthålligt högre tillväxtbana”, skriver OECD.

I USA har tillväxten fått stöd av solid konsumtion och jobbtillväxt tillsammans med minskad motvind från en nedgång i energiinvesteringarna. Väntade finanspolitiska stimulanser, via ökade offentliga utgifter och skattesänkningar, väntas stöd åt den inhemska efterfrågan kommande år. BNP väntas öka 2,3 procent 2017 och 3,0 procent 2018.

Japan väntas ha en fortsatt trög utveckling med BNP-tillväxt under 1 procent i spåren av tidigare yenförstärkning och svag extern efterfrågan, vilket nu lättar. Nyckelfrågan är fortsatt i vilken mån som kapacitetsbrister och bättre vinstnivåer slår igenom i företagsinvesteringar och löner.

I euroområdet väntas tillväxten uppgå till 1,6-1,7 procent under prognosperioden. Trots expansiv penningpolitik och vissa finanspolitiska lättnader så förbli den inhemska efterfrågan dämpad, i spåren av fortsatt svaga investeringar, hög arbetslöshet och stor andel problemlån i vissa länder.

Exporten väntas gynnas av bättre USA-efterfrågan, men negativa effekter från Storbritannien efter Brexit och osäkerhet om EU:s framtida väg väntas bli tydligare kommande år. Ett mer robust användande av finanspolitiskt utrymme skulle stärka utsikterna för såväl EU som resten av världen.

I Kina väntas en fortsatt inbromsning och omställningen till ökad inhemsk efterfrågan är fotsatt en utmaning. I Indien hålls tillväxttakten uppe medan Brasilien och Ryssland väntas visa en långsam återhämtning.

Sammantaget kan ökade stimulanser i USA öka global BNP-tillväxt med 0,1 procentenheter i år och 0,3 procentenheter nästa år, medan fortsatta stimulanser för ökad efterfrågan i Kina kan öka tillväxttakten med 0,2 procentenheter per år.

Inflationstrycket väntas samtidigt vara dämpat i de flesta ekonomier. Den totala inflationen har börjat stiga, vilket däremot främst återspeglar högre råvarupriser. Kärninflationen har varit jämförelsevis stabil på låga nivåer, vilket återspeglar lediga resurser och svagt globalt pristryck.

OECD noterar att det tunga förlitandet till penningpolitiken de senaste åren för att stötta efterfrågan och höja inflationen har ökat riskerna för störningar. I praktiken har därmed utrymmet för ytterligare stimulanser, utan kraftigt stöd från finans- och strukturpolitiken, blivit uttömt.

I USA väntas Federal Reserve höja styrräntan gradvis till 2 procent i slutet av 2018. Bank of Japan, ECB och Bank of England väntas hålla sina styrräntor oförändrade under hela prognosperioden. ECB väntas förlänga, men inte utöka, sina tillgångsköp bortom den nuvarande slutpunkten i mars 2017.

OECD skriver att om förväntningarna om högre tillväxt framöver infrias, vilket tillåter penningpolitiken att normaliseras i USA, så kan det minska en del risker på finansmarknaderna. Ökad divergens i penningpolitiken kan däremot i sig skapa nya spänningar, samtidigt som Brexit ökat osäkerheten i Europa.

World Real GDP Growth (OECD)

Tradingportalen/Nyhetsbyrån Direkt.
Frågor och kommentarer alltid välkomna på redaktionen[at]tradingportalen.com

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto