Home > ”Behövs fundament för högre tillväxt och sysselsättning”

”Behövs fundament för högre tillväxt och sysselsättning”

Euroområdet har tagit viktiga steg på väg mot att återställa stabiliteten, men det behövs en fortsatt påbyggnad av dessa fundament för att skapa högre tillväxt och sysselsättning.

Det sade ECB-chefen Mario Draghi på måndagen, enligt ett förskrivet tal.

”De goda nyheterna är att vi förstår de utmaningar vi står inför: Att stärka EMU, att säkra en uthållig politik, att förbättra konkurrenskraften”, sade han.

ECB-chefen sade att euroområdet kan använda ett flertal länder som exempel på hur dessa utmaningar ska tacklas, men det viktigaste är att fortsätta på reformvägen.

Han konstaterade vidare att lånekostnaderna i de flesta staterna i euroområdet har återgått till mer uthålliga nivåer. Finansieringssituationen för banker i stressade länder har förbättrats påtagligt, även om det inte helt speglas i kreditkostnaderna. Olika mått på systemrisk har också sjunkit till de lägsta nivåerna sedan 2011.

Mario Draghi sade att ett skäl till förbättringen är att regeringarna har tacklat sina finanspolitiska utmaningar. Genom konsolideringsåtgärder har det primära budgetunderskottet i euroområdet som helhet sjunkit från 3,5 procent av BNP 2009 till cirka 0,5 procent 2012, och från 2014 och framåt väntas överskott i den primära balansen.

”Denna förbättring i de offentliga finanserna har hjälpt till att sända en signal om skuldnivåerna kommer att stabiliseras och därefter sjunka. Detta har varit avgörande för att lugna marknaderna om skuldernas uthållighet. Men den genomsnittliga skuldnivån i euroområdet är fortsatt mycket hög, omkring 95 procent av BNP. Det betyder att konsolideringsansträngningarna måste fortsätta de kommande åren”, sade Mario Draghi.

Ytterligare ett skäl till den ökade stabiliteten är att ECB för drygt ett år sedan annonserade det extraordinära stödprogrammet Outright Monetary Transactions (OMT). ECB:s åtgärder har dämpat investerarnas farhågor om framtiden för euroområdet, och därmed hjälpt till att återställa en mer normal funktion på marknaderna.

ECB-chefen välkomnade vidare att euroområdets ekonomi växte 0,3 procent under andra kvartalet, efter sex kvartal med negativ tillväxt. Men återhämtningen är ännu i sin linda, ekonomin är bräcklig och arbetslösheten är för hög.

”Givet att de generellt dämpade utsikterna för inflationen nu sträcker sig in på medellång sikt räknar ECB-rådet med att ECB-räntan kan bestå på nuvarande eller lägre nivåer under en utdragen tidsperiod”, sade Mario Draghi.

Han betonade samtidigt vikten av en förbättrad konkurrenskraft. Han konstaterade att frågan om arbetskraftskostnader och dess implikationer för konkurrenskraften i stort sett inte diskuterades under den monetära unionens första tio år. Detta baserades på ett falskt antagande om att bytesbalanserna inte spelade någon roll i ett område med gemensam valuta.

”Som ett resultat av detta uppstod obalanser i konkurrenskraften. Vi såg att löner och produktivitet divergerade i flera euroländer. För vissa av dem uppstod signifikanta produktivitetsgap och stora bytesbalansunderskott”, sade ECB-chefen.

Han noterade att det syns tecken på viss rebalansering i av konkurrenskraften i euroområdet, i till exempel Spanien har exportvolymerna stigit 20 procent sedan 2009. Men konkurrenskraften är inte en tävling mellan länder, och för att långsiktigt höja produktiviteten framhöll ECB-chefen tre ”I”; innovation, investeringar och incitament.

Av: Direkt

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto