Home > Den amerikanska dollarns roll under kriser

Den amerikanska dollarns roll under kriser

En av de mest spännande debatterna under de senaste årtiondena har handlat om den amerikanska dollarns roll i det internationella finansiella systemet. Det är oklart om rollen som världens reservvaluta är ett privilegium eller en börda för ekonomin. Alla håller dock med om att den amerikanska dollarn är en av dagens finansiella systems grundpelare.

Världen efter guldmyntfot

Under sent 60-tal och tidigt 70-tal beslutade USA att sluta använda sig av guldmyntfot. Fram till denna händelse krävde Bretton Woods-avtalet att den amerikanska centralbanken endast skulle utfärda USD med stöd från överensstämmande guldförhållande som de hade i sina valv.

Sedan dess har dollarns roll i världen ökat dramatiskt. Idag görs nästan 80% av världens handel i amerikanska dollar. Dessutom är en högre andel (84%) av all icke-inhemsk global skuld denominerad i USD.

Om dessa siffror inte räcker för att beskriva den viktiga roll som den amerikanska dollarn har i dagens finansiella system kan man betänka hur resten av världen (med andra ord valutor och centralbanker) hanterar sina egna interna problem. Kampen att kompensera för systematiska risker är unik för varje centralbank och för varje individuella ekonomi.

När man investerar är det viktigt att ha ett kortsiktigt, medellångt och långsiktigt perspektiv. Ibland kan ekonomiska problem i en viss del av världen (som exempelvis under Euro-krisen 2012) innebära att det är en bra idé att dumpa en viss valuta och köpa USD. Under andra tillfällen kan ränteskillnaden mellan fritt flytande valutor innebära att vissa växlingskurser är mer lockande än andra.

Från ett makroperspektiv bör alla som deltar på finansiella marknader ha den enormt höga skuld som är denominerad i USD i åtanke. Vid något tillfälle måste alla individer, institutionella investerare, länder och regeringar svara på den.

Faktum är att det för varje dag som går utfärdas en skuld i USD någonstans i världen. Denna höga skuldnivå innebär en fortsatt efterfrågan på dollar, vilket inte ens den amerikanska centralbankens utfärdande idag eller i framtiden kan mäta sig med.

Den amerikanska centralbankens balansräkning steg till cirka 7 biljoner dollar, men andra centralbanker har även samtidigt ökat sina balansräkningar. Kompensering för nedskrivning av skulden är mycket osannolik i det rådande finansiella systemet, oavsett om det gäller för centralbankens beslut under normala tider eller under en kris.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto