Home > The Dividend Investor v.51 ”Saftig utdelning med Sagax D”

The Dividend Investor v.51 ”Saftig utdelning med Sagax D”


Sagax har fyra olika aktieslag och medan detta inlägg främst skall handla om ett utav dem skall vi börja med att titta närmre på bolaget. Sagax är ett fastighetsbolag med ursprung ur IT-bolaget Effnet. Det var i spåren efter IT-kraschen vid millennieskiftet som fastighetsbolaget Sagax uppstod. Under år 2004 bytte Effnet namn till Sagax och förvärvade fastigheter. Ett sådant här drastiskt verksamhetsskifte gör man i ett bolag med stora samlade förluster för att kunna använda förlustavdragen. Flera bolag som vi idag känner som fastighetsbolag har ett ursprung ur ett high tech bolag som kapsejsat. Ett exempel på ett annat sådant bolag är fastighetsbolaget Amasten som tidigare hette Morphic och sysslade med förnybar energi.

Sagax inriktning på fastighetsmarknaden är kommersiella fastigheter med fokus på lager och lätt industri. En fastighetstyp med högre risk än tex hyreslägenheter men man får också högre avkastning. En av riskerna med denna typ av fastighet är att det kan ta längre tid att hitta nya hyresgäster om en befintlig säger upp kontraktet. Det kan krävas anpassning av lokalen osv. Generellt kan man säga att ju färre fastigheter ett bolag äger desto större är just den här risken. Om man tex bara äger fem fastigheter och en utav dem står tom en längre tid så slår det väldigt tungt mot kassaflödet. För ett bolag som äger 100 fastigheter är det inte lika illa om en lokal skulle stå tom en tid. Sagax äger 477 fastigheter per 30 september 2017 varav den största delen (37%) av dem är belägna i Stockholm. Man äger dock fastigheter på flera olika orter men också i andra länder. Cirka 22 procent av beståndet är beläget i Helsingfors och 5 procent i Paris.
Strategin är att långsiktigt växa bolagets förvaltningsresultat. Långa hyresavtal och lång räntebindning skapar förutsättningar för effektivt utnyttjande av koncernens egna kapital och säkerställer god avkastning från fastigheterna.

Under en tid nu har Sagax stärkt sin finansiella ställning. Man har arbetat ned belåningsgraden från dryga 60 procent till nuvarande 52 procent. Räntetäckningsgraden är 3,8 gånger. Bolagets finansiella mål är att avkastning på eget kapital under en femårsperiod skall uppgå till lägst 15 procent och att förvaltninsgresultatet per A och B-aktie skall öka med minst 15 procent på årsbasis. Per 9 månaders rapporten 2017 var Avkastning på eget kapital 28 procent och det femåriga snittet 23 procent. Förvaltningsresultatet ökade med 21 procent.

VD och största ägare är David Mindus som visat sig vara mycket duktig på det här med fastigheter. Bland de större ägarna hittar man flera kända fastighetsfräsare, näst största ägare är Rutger Arnhult med 13 procent av rösterna vilket är ungefär hälften av Mindus som har drygt 25 procent. Balders Erik Selin hör också till de största ägarna med 2,2 procent av rösterna.

Sammanfattningsvis är Sagax ett fastighetsbolag med god tillväxtpotential och en ledning som visat sig mycket skicklig på att skapa värde åt ägarna. Risken i bolaget är rimlig med en sund belåningsgrad och diversifiering i fastighetsbeståndet på flera olika starka marknader.

Sagax har som sagt fyra olika aktieslag. De har en vanlig A och B-aktie som många andra bolag och de har en preferensaktie. De har också en Stamaktie av serie D som i praktiken fungerar som en preferensaktie men den har ingen inlösenkurs på samma sätt som en preferensaktie har. Övriga skillnader är av mindre betydelse för en vanlig småsparare. Anledningen till att man har D-aktien är att kreditvärderingsinstitut ser annorlunda på den än preferensaktier och i slutändan ger det Sagax lite lägre ränta på lån och obligationer. D-aktien ger rätt till en årlig utdelning om 2 kronor, inte mer och sannolikt inte mindre heller. Det finns regler kring utdelningen som gör att den sannolikt inte kommer sänkas. Inga pengar får delas ut på de andra stamaktierna innan D-aktien fått sin utdelning. Om utdelningen på Sagax D understiger 2 kronor skall skillnaden betalas ut senare innan man får dela ut till de övriga stamaktierna. Det skall väldigt mycket till för att utdelningen skall ändras alltså. Det finns cirka 63,5 miljoner stycken D-aktier vilket summerar till en total årlig utdelning om 127 miljoner kronor. På rullande 12 månader är Sagax förvaltningsresultat 1280 miljoner kronor och täcker utdelningen flera gånger om. Sett till risken och kvaliten i bolaget bör utdelningen på Sagax D vara mycket pålitlig. Aktien stängde igår på 30,2 kronor vilket ger en direktavkastning om 6,6 procent. Utdelningen betalas kvartalsvis om 0,5 kronor. Notera att då utdelningen är fixerad till 2 kronor så värderas denna aktie på samma sätt som preferensaktier. Det är risken i bolaget/värdepappret och den riskfria räntan som styr värderingen. Om Sagax vinst skjuter i höjden påverkas inte aktiekursen i Sagax D.

Jag äger en hel del Sagax D och njuter av utdelningen som tickar in kvartal efter kvartal. 6,6 procent direktavkastning är ett fint kassaflöde till en rimlig risk.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto