Home > Efter en svag avslutning på 2012 ser tillväxten nu ut att återhämta sig

Efter en svag avslutning på 2012 ser tillväxten nu ut att återhämta sig

SveigeDet skriver SEB i den konjunkturprognos som presenterades på tisdagen.

”Vi räknar därför med tillväxt under trend i år följt av en måttlig acceleration under 2014”, skriver SEB.

BNP i Sverige väntas öka med 1,3 procent i år och med 2,5 procent nästa år. I den senaste ordinarie prognosen, i februari, spådde SEB att BNP skulle öka med 1,2 procent i år och 2,5 procent nästa år.

De räknar vidare med att Riksbanken sänker reporäntan med 0,25 procentenheter, till 0,75 procent, i juli och att reporäntan ligger på 0,75 procent i slutet av 2013 och 0,75 i slutet av 2014.

SEB:s chefekonom, Robert Bergqvist, konstaterade vid en pressträff att det har kommit en rad bakslag för den globala konjunkturen sedan föregående prognos, ”det har inte gått spikrakt fram”. Men generellt ser SEB ändå ett ”mer stabilt” huvudscenario i den nya prognosen

SEB:s prognos för den globala ekonomin har justerats ned med 0,2 procentenheter i år, till +3,6 procent, och justerats upp lika mycket för 2014, till 4,2 procentenheter.

SEB-ekonomerna konstaterar att cykliska krafter, som lager, investeringar och husmarknader, kan lyfta den globala tillväxten. Samtidigt bromsar finanspolitiken mindre, inflationen är låg, kanske alltför låg, och centralbanker ”sätter nya monetära rekord”.

Men samtidigt tyngs tillväxten av fortsatta balansräkningsanpassningar i den privata sektorn. Dessutom kvarstår en finanspolitisk motvind, och osäkerhet om ekonomisk-politiska spelregler skapar en osäkerhet som spiller över på konjunkturen.

SEB påpekar samtidigt att deflationsriskerna ökar globalt, trots de massiva lättnadsåtgärderna från internationella centralbanker. Resursutnyttjandet är lågt, råvarupriserna har sjunkit tillbaka och väntas förbli stabila, eller fortsatt sjunka något. Tidigare skattehöjningar faller ur inflationsstatistiken och löneökningstakten i Västeuropa pressas nedåt.

Robert Bergqvist ser vissa fördelar med att inflationen pressas nedåt; det ger utrymme för centralbanker att fortsätta med stimulanspolitiken och köpkraften stärks för hushållen. Men samtidigt är man särskilt i euroområdet rädda för en Japanliknande utveckling.

Utsikter för alltför låg inflation gör att SEB inte tror att Fed kommer att börja skala ned på de månatliga obligationsköpen förrän i början på nästa år, för att helt avsluta dem framåt april 2014. Den aktuella debatten bland Fedledamöter kan snarast tolkas som att centralbanken försöker göra marknader och allmänhet så väl förberedda som möjligt för det tillfälle då Fed eventuellt kommer att skifta över mot en något mindre expansiv penningpolitik.

Robert Bergqvist ser inga inflationsrisker med en fortsatt kraftigt expansiv policy från Fed. Däremot finns det risker för att marknadens prismekanismer sätts ur spel, vilket kan leda till felallokering av pengar.

Och ”ju mer centralbankerna gör, desto mindre gör politikerna. Jag tycker att vi ser den tendensen i Europa”, sade Robert Bergqvist.

Beträffande utsikterna för Sveriges ekonomi sade Håkan Frisén, SEB:s prognoschef, att läget ser mer stabilt ut än tidigare.

”Glaset var halvtomt, nu börjar det bli halvfullt”, sade han.

På senare tid har framför allt hushållens framtidstro stärkts. Företagens framtidstro har visserligen också stigit något, men uppgången släpar efter hushållens ökning, vilket sannolikt förklaras med otillräcklig efterfrågan och oro över den starka kronan. I det sammanhanget väger sänkningen av bolagsskatten lätt, enligt Håkan Frisén.

SEB:s prognoser för Sveriges BNP skiljer sig inte mycket från Riksbankens aktuella BNP-prognoser, men när det gäller arbetslösheten ser SEB 8,1 för 2014 jämfört med 7,8 procent i Riksbankens prognos. Skillnaderna ligger i synen på arbetskraftsutbudet, enligt Håkan Frisén.

SEB-ekonomerna har gjort en temaartikel om förändringarna på svensk arbetsmarknad i prognosen, där det bland annat konstateras att en kraftig minskning av sjukskrivna och förtidspensionerade bidrar till det ökade arbetskraftsutbudet. Dessutom jobbar nu allt fler personer efter 65-årsdagen.

SEB konstaterar att såväl arbetskraft som sysselsättning ökar snabbare än befolkningen, vilket är ”anmärkningsvärt” med tanke på den svaga konjunkturen.

En hög arbetslöshet bidrar samtidigt till att löneökningarna blir måttliga, och
med ett mycket svagt internationellt pristryck gör det att SEB räknar med att
Riksbanken kommer att tvingas justera ned sin inflationprognos på nytt i juli,
vilket öppnar för en räntesänkning till 0,75 procent.

”Hur ska vi få till en inflation i linje med målet? Det blir svårt utan högre nominella löner”, sade Håkan Frisén.

SEB räknar vidare med att regeringen kommer att utöka de finanspolitiska stimulanserna från 25 miljarder kronor i år till 35 miljarder kronor 2014, det vill säga ett nivålyft på 60 miljarder kronor 2014 jämfört med 2012.

SEB-ekonomerna ser också skäl att förändra budgetmålet i riktning mot balans i det offentliga sparandet.

”Att ha kvar ett mål som inte uppfylls under en ganska lång period riskerar att gröpa ur trovärdigheten för ramverket, speciellt som ingen diskussion förs bland ansvariga politiker om ett lämpligt mål för överskott och statsskuld i 2010-talets ekonomisk-politiska miljö”, skriver SEB i rapporten.

Av: Direkt

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto