Home > Efter fem år av kris försvagas världsekonomin åter

Efter fem år av kris försvagas världsekonomin åter

En hög och i vissa länder stigande arbetslöshet håller ytterligare tillbaka förtroendet och konsumtionen.

Det skriver OECD:s chefekonom Pier Carlo Padoan i en kommentar i samband med organisationens höstprognos på tisdagen.

”Risken för en ny stor nedgång ska inte uteslutas. Euroområdet är i recession. Den amerikanska ekonomin växer, men utvecklingen är svagare än vi trodde tidigare i år. Det sker en inbromsning i många tillväxtländer, vilket delvis återspeglar recessionen i Europa”, skriver han.

Han skriver att det lägre förtroendet i första hand återspeglar otillräckliga eller ineffektiva policyåtgärder. Detta verkar inte så mycket bero på brist på förståelse för vad som krävs utan snarare på oförmåga att nå konsensus och policysvaren. Pier Carlo Padoan pekar ut det finanspolitiska stupet och skuldtaket i USA, och hanteringen av krisen i euroområdet som två exempel på detta.

”Misslyckande med att vidta tillräckliga åtgärder nu kan få betydande konsekvenser för de globala utsikterna. Om det finanspolitiska stupet inte undviks kan en stor negativ chock få USA och världsekonomin att gå in i en recession. I euroområdet, där de största hoten mot världsekonomin finns, har det skett betydande framsteg den senaste tiden i anpassningen och i att stärka institutionerna. Det utmanande finanspolitiska läget i vissa länder riskerar dock att sätta igång en kedja av händelser som kan skada aktiviteten i euroområdet avsevärt och få världsekonomin att gå in i en recession”, skriver han.

Mot bakgrund av det bräckliga läget i euroområdet är det inte svårt att tänka sig att något kan gå snett, menar Pier Carlo Padoan, och tillägger att euroområdet i sådana fall ”kan vara i fara”.

Han skriver vidare att penningpolitiken bör bli mer expansiv i euroområdet, Japan och vissa tillväxtländer, bland annat Kina och Indien. I USA är nuvarande policy lämplig.

”På längre sikt bör man dock hålla i minnet att okonventionell penningpolitisk stimulans involverar negativa risker, även om den är nödvändig i nuvarande läge. Att hålla räntorna låga under en väldigt lång period kan försena nödvändig skuldminskning och skapa ett överdrivet risktagande och resurser kan allokeras fel”, skriver Pier Carlo Padoan.

Han skriver att överdriven finanspolitisk konsolidering bör undvikas, givet de för tillfället höga multiplikatoreffekterna. I USA bör budgetåtstramningen ske i en långsammare takt än vad som ligger i nuvarande lagstiftning och i euroområdet bör åtstramningarna hållas inom nuvarande åtaganden, samtidigt som de automatiska stabilisatorerna bör få verka. Japan, som har en så hög statsskuld, måste lägga fram ett detaljerat och trovärdigt program för finanspolitisk konsolidering på medellång sikt. Den höga statsskulden begränsar manöverutrymmet för att låta de automatiska stabilisatorerna motverka en negativ chock.

”Om allvarliga nedåtrisker skulle materialiseras är ytterligare policystöd avgörande. Lägre räntor, där så är möjligt, och mycket kraftigare ytterligare kvantitativa lättnader skulle krävas i de stora OECD-länderna. Tillfälliga finanspolitiska stimulanser kan ges av länder med robust finanspolitisk position (inklusive Tyskland och Kina)”, skriver Pier Carlo Padoan.

De flesta andra länder skulle antingen få minska den planerade budgetkonsolideringen eller, om de har mycket höga skulder eller befinner sig under intensivt marknadstryck, låta de automatiska stabilisatorerna verka fullt ut.

Han skriver vidare att strukturreformer bör genomföras och att de kan bära frukt tidigare än väntat i form av högre tillväxt, starkare arbetsmarknader och en uthållig rebalansering av bytesbalanser, särskilt i euroområdet där den nu pågående rebalanseringen mer återspeglar svagheter än underliggande strukturella förändringar.

Vidare menar Pier Carlo Padoan att institutionsbyggande är mycket viktigt i euroområdet, där det är avgörande att det sker framsteg med att införa en fullskalig bankunion. Dessutom måste kapitalbehovet i de europeiska bankerna tas itu med de kommande åren.

Bortom prognoshorisonten är den stora utmaningen att guida den globala ekonomin mot en ny långsiktig bana.

”Förutom att reparera det finansiella systemet måste policyn hitta sätt att säkra en uthållig miljö och att ta itu med den ökande ojämlikheten. Nya tillväxtkällor, som grön tillväxt och innovationer i immateriella tillgångar kommer att spela en ökande roll”, skriver Pier Carlo Padoan.

Av: Direkt

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto