Home > Ekonomiska kostnader vid Brexit ”Negativa och betydande” enligt IMF.

Ekonomiska kostnader vid Brexit ”Negativa och betydande” enligt IMF.

Den största risken mot den brittiska ekonomin på kort sikt är folkomröstningen om EU-medlemskapet. En röst för att lämna EU, Brexit, skulle skapa osäkerhet kring Storbritanniens långsiktiga ekonomiska relation till EU och resten av världen.

Det skriver Internationella valutafonden, IMF, i en artikel IV-rapport om Storbritannien.

IMF konstaterar att en röst för att lämna skulle följas av en lång process med osäkra resultat.

Storbritannien skulle tvingas att förhandla om villkoren för utträdet och en ny relation med EU – om inte landet överger den inre marknaden och förlitar sig på WTO-reglerna, och då skulle handelshindren höjas betydligt.

”Processen som styr ett utträde från EU har inte prövats, och ratificeringen av ett nytt avtal skulle kunna kräva enhälligt stöd beroende på hur avtalet ser ut, vilket medför avsevärd politisk risk”, skriver IMF.

Eftersom avtal på EU-nivå även täcker Storbritanniens förhållande till 60 länder utanför EU (och presumtiva arrangemang med ytterligare 67 länder) skulle Storbritannien samtidigt behöva omförhandla dessa avtal, eller se dem återgå till WTO-regler.

”Dessa processer skulle kunna pågå i många år, givet det breda intervallet av frågor och länder som är involverade och givet att relativt enkla bilaterala handelsavtal typiskt har tagit tre år eller mer att förhandla”, skriver IMF.

Storbritannien kan ensidigt besluta datum för sitt utträde, men ett beslut om utträde skulle sannolikt vara oåterkalleligt. När processen väl har satts i gång ger artikel 50 i EU-fördraget två år för att förhandla villkoren för att lämna och det framtida förhållandet till EU, men det finns inget krav för de kvarvarande EU-länderna att nå ett avtal med det land som lämnar. En förlängning av förhandlingarna skulle kunna beviljas, men det skulle kräva enhällighet från de andra EU-regeringarna.

IMF lyfter också fram att en utdragen period av osäkerhet skulle kunna tynga förtroendet och investeringar samt öka volatiliteten på finansmarknaderna.

GBPUSD (dagsdiagram)

”Osäkerhet beträffande resultatet för nya avtal om handel, migration och regelarrangemang skulle kunna skrämma bort investeringar på medellång sikt och tynga konsumenternas förtroende. En förändring i Storbritanniens status som EU-medlem skulle också kunna skapa abrupta störningar i handel och finansiella flöden om inte nya avtal träffas på ett lägligt och lugnt sätt”, skriver IMF.

En annan risk är att marknaderna kan räkna med betydande ekonomiska effekter av en Brexit och tidigarelägga dem genom en negativ marknadsreaktion direkt efter en röst för att lämna.

”Ett sådant riskscenario skulle kunna involvera viss kombination av högre lånekostnader för hushåll och individer på grund av högre riskpremier, nedåttryck på aktier och huspriser, och till och med ett plötsligt stopp för investeringsinflöden till nyckelsektorer som kommersiella fastigheter och finans. Storbritanniens rekordhöga bytesbalansunderskott och beroende av extern finansiering förvärrar dessa risker”, noterar IMF.

Enligt IMF skulle sådana marknadsreaktioner kunna påverka den ekonomiska aktiviteten negativt och ytterligare dämpa tillgångspriserna i en självförstärkande cykel.

Spridningseffekterna skulle kunna påverka regionala och globala marknader, men de största effekterna skulle vara inhemska.

Men även om Storbritannien skulle bli mest påverkad av ett utträde så skulle andra EU-ekonomier påverkas av minskade vinster från handel, mindre effektiv matchning av kapital och arbete och förhöjd osäkerhet under övergångstiden, i varierande grad beroende på existerande band med Storbritannien.

”Förlusterna från minskad handel och ekonomisk integration kan stiga ytterligare om ett brittiskt utträde ökar stödet för högre barriärer på andra håll i Europa”, varnar IMF.

De slår fast att även om det finns en betydande osäkerhet kring det exakta utfallet så blir troligtvis de ekonomiska nettokostnaderna om Storbritannien röstar för att lämna EU ”negativa och betydande”.

Av: Michael Andersson för Tradingportalen/Nyhetsbyrån Direkt.
Frågor och kommentarer alltid välkomna på redaktionen[at]tradingportalen.com

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto