Home > Erik Penser tror på starkt 2014

Erik Penser tror på starkt 2014

Tillväxten i världsekonomin var något svagare än väntat under första halvåret 2013, men under de senaste månaderna har det kommit flera tecken på betydligt bättre fart i ekonomin andra halvåret.

För svensk del påverkas utsikterna för BNP-tillväxten positivt av att 2014 är valår. Under de senaste 33 åren har BNP växt med i genomsnitt 3,0 procent under valår och i genomsnitt 1,9 procent övriga år.

Det skriver Erik Penser Bankaktiebolag i den konjunkturprognos som presenterades på torsdagen.

Sveriges BNP väntas ha öka med 1,5 procent 2013 och 3,3 procent 2014.

I föregående prognos, från januari, bedömdes BNP öka 1,6 procent 2013 och 2,4 procent 2013.

Reporäntan väntas ligga på 1,00 procent i slutet av 2013 och 1,00 procent i slutet av 2014.

Chefekonomen Sven-Arne Svensson konstaterade vid en pressträff att det inte tillhör vanligheterna numer att han presenterar en ny prognos utan att det har varit ”fullständigt kaos” perioden före; ”jag blir lite orolig faktiskt”.

Han fastslog dock att det knappast är slut på kriser, nya faktorer kan dyka upp som kan utvecklas till kriser men ledande indikatorer och utsikter för mindre stram finanspolitik bidrar till att det finns skäl att hoppas på bättre utveckling i den globala ekonomin framöver.

Enligt Erik Penser Banks prognos växer världsekonomin med 3,2 procent i år och 4,2 procent 2014, och om den prognosen slår in så har världsekonomin växte med drygt 65 procent under 2000-talet – trots den långa raden av mer eller mindre allvarliga kriser som har präglat perioden sedan millennieskiftet.

Om den globala ekonomin därefter fortsätter att utvecklas enligt samma trend fram till 2020 så kommer världsekonomin att ha mer än fördubblats under seklets första 20 år.

I Sverige, liksom i övriga Norden, har utvecklingen varit något sämre än väntat under första halvåret 2013, men god ekonomi hos hushållen, nya finanspolitiska stimulanser och en bättre utveckling i omvärlden talar för att även den svenska tillväxten kommer att öka framöver.

Trots en något svag ekonomisk utveckling under våren, och trots förra höstens ”varselvåg” så har sysselsättningen på den svenska arbetsmarknaden ökat med 39.000 personer hittills i år.

Enligt Sven-Arne Svensson var det knappast någon som hade räknat med en så pass relativt positiv utveckling i slutet av förra året. Men utvecklingen i antalet arbetade timmar har samtidigt varit betydligt svagare än när det gäller antalet sysselsatta, vilket innebär att signalerna från arbetsmarknaden inte har varit entydigt positiva.

En tänkbar förklaring är att företag har valt att dra ned på antalet arbetade timmar snarare än att säga upp personal för att på så sätt vara redo för ökad efterfrågan utan att behöva rekrytera ny personal.

Det kan påverka utvecklingen framöver så att sysselsättningen inte ökar i samma utsträckning som antalet arbetade timmar om ekonomin nu tar fart. Det kan i sin
tur innebära att arbetslösheten ligger kvar på en hög nivå även under 2014, trots att BNP kan växa med 3,3 procent.

Det kan i sin tur bidra till att Riksbanken väljer att lämna räntan oförändrad på 1,0 procent något längre än vad som antyds av Riksbankens egen prognosbana, Erik Pensers prognos är att reporäntan förblir oförändrad på 1,0 procent året ut 2014.

Sven-Arne Svensson har antagit att regeringen kommer att genomföra ofinansierade stimulanser motsvarande 25 miljarder kronor i höstbudgeten. Hushållen antas få lejonparten, 15 miljarder kronor, men även byggsektorn och kommunerna väntas få en del av kakan.

Beträffande rimligheten i så pass stora finanspolitiska stimulanser när BNP väntas öka 3,3 procent 2014 noterade Sven-Arne Svensson att uppgången kommer efter två svaga år. Regeringen kommer visserligen inte att klara sina budgetmål, men det kan samtidigt ställas mot ett betydligt svagare budgetläge i andra länder. Med oförändrad finanspolitisk hållning 2014 tror Sven-Arne Svensson att Sverige BNP kan växa omkring 0,7 procentenheter mindre än den nuvarande prognosen.

Han noterade samtidigt att Anders Borg har låtit väldigt, möjligen omotiverat, försiktig om de ekonomiska utsikterna i aktuella ekonomiska kommentarer, och han är lite frågande till hur finansministerns bedömningar svänger från högt till lågt.

”Det skiftar ofta kraftigt från positivt till negativt, och tvärtom, och ofta vid fel tillfällen”, sade Sven-Arne Svensson om Anders Borg.

Han sade att han fått frågor om huruvida Anders Borg tenderar att vara extra pessimistisk i prognoserna i samband med budgetar inför valår; Anders Borg har visserligen bara presenterat en valårsbudget, men med utgångspunkt från den skulle svaret kunna bli ja.

Sven-Arne Svensson konstaterade att Anders Borg i höstbudget 2009 räknade med att Sveriges BNP skulle öka 0,6 procent 2010, utfallet blev +6,6 procent, arbetslösheten väntades stiga till 11,4 procent, utfallet blev 8,4 procent, budgeten väntades visa ett underskott på 100 miljarder kronor, utfallet blev noll.

Chefekonomen påpekade dock samtidigt att finansministern knappast var ensam om att vara alldeles för pessimistisk om utvecklingen 2010 under hösten 2009, enligt många prognoser väntades ekonomin fortsätta att krympa 2010 och även om Sven-Arne Svenssons egen prognos var något mer hoppfull var även den alldeles för pessimistisk.

Under 2010 blev dock Anders Borg betydligt mer optimistisk i sin bedömning om framtiden, och han började själv jämföra Sveriges ekonomiska utveckling med tigerekonomierna. Möjligen underskattade han då det faktum att stimulanserna under ett valår oftast endast lyfter den ekonomiska tillväxten under just valåret, och att det blir svårare att hålla samma takt även året därpå.

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto