Home > ESG och hållbar ekonomi – nya trender på 2000-talet

ESG och hållbar ekonomi – nya trender på 2000-talet

Nya utvecklingar inom ESG och hållbar ekonomi har nått derivatmarknaderna. ESG-mål har blivit lättare att nå med företagsvärldens utbredda deltagande.

ESG står för Environment, Social och Governance, och detta påverkar nu hela företagsvärlden. Hållbar ekonomi är inte längre bara ett mål, utan något företag anammar.

Nya utvecklingar på derivatmarknaderna visar hur långt företagsvärlden har kommit med ESG, och hur företag kan tjäna på hållbar ekonomi. Derivatmarknaderna är en över disk-marknad som hanterar terminspriser, forwards, swaps och optioner. Detta används framförallt för att säkra mot förändringar vad gäller underliggande tillgångar, och för att skydda investeringar mot oväntade marknadsförändringar.

På sistone har banker sålt derivat i form av valutarelaterade produkter baserat på företags ESG-mål. Företag fixerar så sätt in en specifik kurs för att ha nått ESG-mål, och om målet möts sparas differensen mellan swap-kursen och det fixerade priset.

Som det framgår av diagrammet nedan förväntas EU:s utsläpp av växthusgaser sjunka till noll år 2050. Ett sätt att stimulera företag att engagera sig i hållbar finansiering är därför att erbjuda sådana produkter för att nå de långsiktiga ESG-målen.

Ny administration i USA bekämpar återigen klimatförändringar

De fyra åren av Trumps presidenttid karaktäriserades av protektionism och isolationism. Ett av de mest kontroversiella besluten USA fattade kort efter att Trump valdes in år 2016 var att de lämnade Paris-avtalet, vilket är ett juridiskt bindande internationellt avtal om klimatförändringar.

Den nya administrationen i Washington tog dock snabbt tillbaka detta beslut, och därmed är det inte bara Europa utan även USA som troligtvis kommer främja ESG-mål i ett försök att reducera utsläpp av växthusgaser.

Förnybar energi växer i popularitet

Produktionen och användningen av energi står för över tre fjärdedelar av EU:s GHG-utsläpp. Fossila bränslen dominerar fortfarande som den huvudsakliga energikällan.

Andelen förnybar energi har dock fördubblats under det senaste årtiondet och nått 15,3% av den genomsnittliga energimixen. Förnybar energi har till och med tagit sig förbi energi från kärnkraft som ligger på 13% av energimixen.

Om företag får stöd i sina försök att luta sig mer mot hållbar ekonomi blir det lättare och snabbare att nå ESG-målen. ESG-faktorer är nu något alla stora amerikanska företag betänker, och att attrahera investerare genom att reducera sin påverkan på miljön är ett sätt att bli mer omtyckta av allmänheten. Det kan ses som ett nytt sätt att bygga ett starkare varumärke på.

Framsteg sker olika snabbt, och förändringarna på derivatmarknaden är bara ett exempel på det. Ju mer populära sådana produkter blir, desto snabbare kommer långsiktiga ESG-mål kunna uppnås.

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto