Home > FED: Inte aktuellt att annonsera några nya lättnader.

FED: Inte aktuellt att annonsera några nya lättnader.

Ljuspunkterna är dock knappast tillräckliga för att ledamöterna ska överväga att skruva ned på stimulansåtgärderna, det mest troliga är därmed att Fed lämnar den penningpolitiska hållningen oförändrad.

Det framgår av en rad analytikerbrev inför Fomc-mötet den 29-30 januari.

Federal Reserve beslutade i december att ersätta det tidigare ”operation twist” programmet med månatliga köp av statspapper med lång löptid i en takt på 45 miljarder dollar per månad initialt. Inklusive de sedan tidigare pågående köpen av bolånerelaterade värdepapper, MBS, innebar det att den amerikanska centralbanken för närvarande köper värdepapper för 85 miljarder dollar per månad.

Fedchefen Ben Bernanke betonade vid presskonferensen i december att tillgångsprogrammen kommer modifieras när det bedöms vara lämpligt. ”Kommittén avser att vara flexibel”, sade Fedchefen, men trots vissa ljuspunkter i ekonomin och trots att ett flertal Fedledamöter har uttryckt viss oro för potentiella kostnader förknippade med köpprogrammen är det få bedömare som tror på någon förändring i köpprogrammen redan i januari.

”Med en arbetslöshet på 7,8 procent i december och inflation på 1,4 procent i november (PCE)… under Feds 2-procentsmål – ser de flesta ledamöterna få skäl att ändra kurs vid policymötet tisdag-onsdag, enligt deras offentliga kommentarer och intervjuer”, skrev Wall Street Journals Fedreporter Jon Hilsenrath på söndagen.

”Enligt vår bedömning har det inte skett någon utveckling de senaste veckorna som kan övertyga FOMC att ändra parametrarna i det tillgångsköpprogram (QE3) som de expanderade i mitten av december. Verkligen, kommitténs beskrivning i december av de ekonomiska förhållandena kräver endast mycket små justeringar – kanske bara ett erkännande av en uppgång i tillväxten för företagens investeringar”, skrev Credit Suisses USA-team i ett marknadsbrev.

Federal Reserve överraskade i december med att tidigare än väntat presentera siffersatta ekonomiska tröskelvärden för hur länge lågräntepolitiken ska fortsätta. Dessa nya tröskelvärden innebar att Fed räknar med att fortsätta med en ”högt ackommoderande” penningpolitisk hållning långt efter att tillgångsköpprogrammen har avslutats och den ekonomiska återhämtningen stärkts.

Mer i detalj räknade kommittén med att en fortsatt ”exceptionellt låg” styrränta skulle vara lämplig åtminstone så länge arbetslösheten överstiger 6,5 procent, inflationsutsikterna på ett till två års sikt inte överstiger 2-procentsmålet med mer än 0,5 procentenheter och inflationsförväntningarna på lång sikt är väl förankrade.

Fedchefen Ben Bernanke sade i december att dessa tröskelvärden i stort sett innebar ett oförändrat åtagande om nollräntepolicyn jämfört med bankens tidigare bedömning om oförändrad ränta till mitten av 2015, baserat på aktuella prognoser.

Givet att ledamöterna inte väntas ha ändrat sina ekonomiska prognoser i någon betydande utsträckning den senaste månaden bör Feds åtagande om den implicerade tidsramen för nollräntepolicyn i stort sett vara oförändrad. En mer aktuell fråga är vad som kan förmå Fed att ändra volymerna i de månatliga tillgångsköpen.

Ekonomerna på Goldman Sachs efterlyste i ett kundbrev i slutet av förra veckan att Fed ska publicera kvantitativa tröskelvärden som kan visa vad centralbanken vill se för att reducera eller till och med avsluta de månatliga tillgångsköpen. De noterar att Ben Bernanke i december sade att kommittén då hade röstat emot ett sådant förslag, ”men beslutet är helt klart inte definitivt”.

”Skälen för QE-trösklar är de samma som för Fed funds-trösklarna, nämligen att det skulle hjälpa finansmarknaderna att förstå Feds reaktionsfunktion i relation till förändringar i de ekonomiska utsikterna”, skrev Jan Hatzius, chefekonom för USA vid Goldman Sachs i kundbrevet.

Han tror att om Fed skulle besluta om sådana trösklar så är det rimligt att räkna med att de skulle vara 7,25 procent för arbetslösheten, 2,5 procent för utsikterna för PCE-inflationen på ett till två års sikt och ”väl förankrade” inflationsförväntningar.

Ytterligare ett tröskelvillkor för fortsatta tillgångsköp väntas också bli att ”QE får inte hämma marknadens funktion eller skapa finansiella obalanser”, fortsatte Jan Hatzius.

Han tror dock inte att Fed kommer att vara redo att besluta om tröskelvärden för QE-programmet förrän senare i vår eller möjligen till sommaren.

”Men framtiden för QE, kriterier för att bromsa eller avsluta det, och kanske också frågan om huruvida QE-trösklar är önskvärda i princip, kommer troligen att stå på Fomc:s agenda (denna) vecka”, skrev Jan Hatzius.

Av: Direkt

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto