Home > Fed lämnar QE oförändrad i väntan på uthålliga framsteg

Fed lämnar QE oförändrad i väntan på uthålliga framsteg

Den amerikanska centralbanken Federal Reserve beslutade på onsdagen de månatliga obligationsköpen ska fortsätta att uppgå till 85 miljarder dollar per månad.

Enligt Bloomberg News enkät räknade samtliga av 76 tillfrågade ekonomer med att obligationsköpen skulle förbli oförändrade på 85 miljarder dollar per månad.

Samtidigt beslutades att målet för dagslåneräntan, Fed funds, lämnas oförändrat inom intervallet 0,0-0,25 procent.

Enligt Bloomberg News enkät räknade samtliga tillfrågade bedömare med en oförändrad ränta.

Federal Reserves styrränta ändrades senast den 16 december 2008, då den sänktes från 1,0 procent till ett intervall på 0,0-0,25 procent.

FOMC upprepar att den bedömer att förbättringen i den ekonomiska aktiviteten och i arbetsmarknadsförhållandena sedan tillgångsköpsprogrammet startade tyder på en ökande underliggande styrka i den bredare ekonomin.

”Men kommittén beslutade att avvakta mer bevis på att framstegen kan bli uthålliga innan den justerar takten i köpen”, skriver FOMC.

Fed-kommittén kommer därmed att fortsätta köpa statspapper i en takt på 45 miljarder dollar per månad. De månatliga köpen av bolånerelaterade värdepapper, MBS, 40 miljarder dollar per månad. Fed kommer därmed att totalt köpa värdepapper för 85 miljarder dollar per månad.

Fed kommer också att fortsätta att reinvestera återbetalningar på existerande portföljinnehav i bolånerelaterade värdepapper.

”Tillsammans bör dessa åtgärder bibehålla ett nedåttryck på långa räntor, stödja bolånemarknaderna och hjälpa till att göra bredare finansiella förhållanden mer ackommoderande, vilket i sin tur bör stödja en starkare ekonomisk återhämtning och hjälpa till att säkra att inflationen, över tiden, ligger på en nivå som är mest förenlig med kommitténs dubbla mandat” skriver Fed.

Fomc ska noga bevaka inkommande information om den ekonomiska och finansiella utvecklingen de kommande månaderna. Kommittén kommer att fortsätta köpa statspapper och bolånepapper, och sätta in andra policyåtgärder vid behov, tills utsikterna för arbetsmarknaden har förbättrats substantiellt i ett sammanhang med prisstabilitet.

För att avgöra när det är dags att dämpa takten i tillgångsköpen ska kommittén vid kommande möten bedöma huruvida inkommande information fortsätter att stödja
förväntningarna om en fortsatt förbättring i arbetsmarknadsförhållandena och om inflationen rör sig tillbaka mot det långsiktiga målet.

”Tillgångsköpen ligger inte på någon fastställd bana, och kommitténs beslut om dess takt kommer att förbli beroende av kommitténs utsikter liksom dess bedömning om den troliga effektiviteten och kostnaderna av sådana köp”, skriver FOMC.

Fed upprepar i pressmeddelandet att kommittén räknar med att en mycket ackommoderande hållning i penningpolitiken kommer att vara fortsatt lämplig under en betydande tid även efter att köpprogrammen avslutas och den ekonomiska återhämtningen stärks.

Kommittén ”antar för närvarande att denna exceptionellt låga nivå för Fed fundsräntan (0,00-0,25 procent) kommer att vara lämplig åtminstone så länge arbetslösheten är över 6,5 procent, inflationen på ett till två års sikt inte antas överstiga kommitténs långsiktiga mål på 2 procent med mer än 0,5 procentenheter och de långsiktiga inflationsförväntningarna fortsätter att vara väl förankrade”, skriver Fed i pressmeddelandet.

Kommittén ska vidare överväga övrig information, som ytterligare mått på arbetsmarknadsförhållanden, indikatorer på inflationstryck och inflationsförväntningar, och mått på den finansiella utvecklingen.

”När kommittén bedömer beslutar att börja dra tillbaka policyackommoderingen kommer den att ta en balanserad hållning som överensstämmer med de långsiktiga målen för maximal sysselsättning och inflation på 2 procent.

Esther George, Fedchef i Kansas City, reserverade sig på nytt mot majoritetens beslut. Anledningen var att hon är ”oroad” att den fortsatt höga nivån på policyackommodationen ökar risken för framtida ekonomiska och finansiella obalanser, och att det över tiden kan leda till att inflationsförväntningarna på längre sikt stiger.

Av: Direkt

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto