Home > FED utökar att de kvantitativa lättnaderna

FED utökar att de kvantitativa lättnaderna

Enligt Bloomberg News enkät bland 42 bedömare räknade samtliga med en oförändrad ränta.

Federal Reserves styrränta ändrades senast den 16 december 2008, då den sänktes från 1,0 procent till ett intervall på 0,0-0,25 procent.

Fedkommittén beslutade samtidigt att utöka de kvantitativa lättnaderna, QE, genom att köpa statspapper i en initial takt på 45 miljarder dollar per månad. Inklusive fortsatta månatliga köp av bolånerelaterade värdepapper, MBS, för 40 miljarder dollar per månad kommer Fed att totalt köpa värdepapper för 85 miljarder dollar per månad.

Fed kommer också att fortsätta att reinvestera återbetalningar på existerande portföljinnehav i bolånerelaterade värdepapper.

”Tillsammans bör dessa åtgärder bibehålla ett nedåttryck på långa räntor, stödja bolånemarknaderna och hjälpa till att göra bredare finansiella förhållanden mer ackommoderande” skriver Fed.

Beslutet om det utökade QE-programmet gick i linje med många ekonomers förväntningar. Mer överraskande var att kommittén redan nu beslutade om att införa ekonomiska trösklar för när det blir dags att överväga policyåtstramningar. Ett sådant beslut var väntat längre fram.

Fed skriver i pressmeddelandet att kommittén räknar med att en mycket ackommoderande hållning i penningpolitiken kommer att vara fortsatt lämplig under en betydande tid även efter att köpprogrammen avslutas och den ekonomiska återhämtningen stärks.

Kommittén ”antar att denna exceptionellt låga nivå för Fed fundsräntan (0,00-0,25 procent) kommer att vara lämplig åtminstone så länge arbetslösheten är över 6,5 procent, inflationen på ett till två års sikt inte antas överstiga kommitténs långsiktiga mål på 2 procent med mer än 0,5 procentenheter och de långsiktiga inflationsförväntningar fortsätter att vara väl förankrade”, skriver Fed i pressmeddelandet.

Fedkommittén bedömer att dessa ”trösklar” överensstämmer med dess tidigare datumbaserade vägledning om hur länge den ”högt ackommoderande” penningpolitiken skulle vara lämplig.

Kommittén ska vidare överväga övrig information, som ytterligare mått på arbetsmarknadsförhållanden, indikatorer på inflationstryck och inflationsförväntningar, och mått på den finansiella utvecklingen.

”när kommittén bedömer beslutar att börja dra tillbaka policyackommoderingen kommer den att ta en balanserad hållning som överensstämmer med de långsiktiga målen för maximal sysselsättning och inflation på 2 procent.

Jeffrey Lacker reserverade sig mot besluten om tillgångsköpprogrammen samt ”karaktäriseringen av de förhållanden under vilka ett exceptionellt lågt intervall för Fed fundsräntan är lämpligt”.

Fed-kommittén fastslår att ny information sedan föregående möte tyder på att den ekonomiska aktiviteten och sysselsättningen har fortsatt expandera i en måttlig takt de senaste månaderna, bortsett från väderrelaterade störningar. Men även om arbetslösheten har sjunkit något sedan i somras är den fortsatt förhöjd.

Hushållskonsumtionen har fortsatt öka och husmarknaden har visat ytterligare tecken på förbättring. Tillväxten i företagens investeringar har bromsat in.

Inflationen har legat något under kommittén långsiktiga mål, förutom temporära variationer som i stort speglar fluktuationer i energipriser. De långsiktiga inflationsförväntningarna är fortsatt stabila.

Fomc befarar att utan ytterligare tillräckliga policyåtgärder så riskerar den ekonomiska tillväxten att inte bli tillräckligt stark för att generera en uthållig förbättring i arbetsmarknadsförhållandena. Spänningarna på de globala finansmarknaderna utgör fortsatt en ”signifikant nedåtrisk” mot de ekonomiska utsikterna.

Beträffande inflationen räknar kommittén med att den på medellång sikt kommer att ligga vid, eller under, 2-procentsmålet.

Av: Direkt

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto