Home > Federal Reserve drar ner på obligationsköpen

Federal Reserve drar ner på obligationsköpen

Den amerikanska centralbanken Federal Reserve beslutade på onsdagen de månatliga obligationsköpen ska sänkas till 75 miljarder dollar per månad, från 85 miljarder tidigare.

Enligt Bloomberg News enkät räknade 44 av 68 tillfrågade ekonomer med att obligationsköpen skulle förbli oförändrade på 85 miljarder dollar per månad medan övriga trodde att köpen skulle trappas ned med mellan 5 och 20 miljarder dollar.

Samtidigt beslutades att målet för dagslåneräntan, Fed funds, lämnas oförändrat inom intervallet 0,0-0,25 procent. Enligt Bloomberg News enkät räknade samtliga tillfrågade bedömare med en oförändrad ränta.

Federal Reserves styrränta ändrades senast den 16 december 2008, då den sänktes från 1,0 procent till ett intervall på 0,0-0,25 procent.

Fed ändrar samtidigt sitt ”tröskelvärde” för arbetslösheten; centralbanken åtar sig nu att hålla nuvarande räntenivå väl efter att arbetslösheten har sjunkit under 6,5 procent, i synnerhet om inflationen fortsätter att ligga under kommitténs långsiktiga mål på 2 procent.

FOMC skriver bedömer att förbättringen i den ekonomiska aktiviteten och i arbetsmarknadsförhållandena sedan tillgångsköpsprogrammet startade tyder på en ökande underliggande styrka i den bredare ekonomin.

”I ljuset av de samlade framsteg mot maximal sysselsättning och förbättringen i utsikterna för arbetsmarknadsförhållandena beslutade kommittén att måttligt reducera takten i tillgångsköpen”, skriver FOMC.

Fed-kommittén kommer därmed att köpa statspapper i en takt på 40 miljarder dollar per månad (45). De månatliga köpen av bolånerelaterade värdepapper, MBS, minskas till 35 miljarder dollar per månad (40). Fed kommer därmed att totalt köpa värdepapper för 75 miljarder dollar per månad (85).

”Kommitténs betydande och fortsatt ökande innehav av värdepapper med lång löptid bör bibehålla ett nedåttryck på långräntorna, stödja bolånemarknaden och hjälpa till att göra de bredare finansiella förhållanden mer ackommoderande, vilket i sin tur bör stödja en starkare ekonomisk återhämtning och hjälpa till att med tiden föra inflationen till den nivå som är mest överensstämmande med kommitténs dubbla mandat” skriver Fed.

Fomc ska noga bevaka inkommande information om den ekonomiska och finansiella utvecklingen de kommande månaderna. Kommittén kommer att fortsätta köpa statspapper och bolånepapper, och sätta in andra policyåtgärder vid behov, tills utsikterna för arbetsmarknaden har förbättrats substantiellt i ett sammanhang med prisstabilitet.

För att avgöra när det är dags att dämpa takten i tillgångsköpen ska kommittén vid kommande möten bedöma huruvida inkommande information fortsätter att stödja förväntningarna om en fortsatt förbättring i arbetsmarknadsförhållandena och om inflationen rör sig tillbaka mot det långsiktiga målet.

”Om inkommande information i breda drag stöder kommitténs förväntningar om om fortsatt förbättring i arbetsmarknadsförhållandena och inflationen rör sig tillbaka mot det långsiktiga målet kommer kommittén troligen reducera tillgångsköpen i ytterligare avvägda steg vid kommande möten”, skriver FOMC.

”Men, tillgångsköpen ligger inte på något förbestämd bana, och kommitténs beslut om dess takt kommer fortsatt avgöras av kommitténs utsikter för arbetsmarknaden och inflationen och inflationen liksom värderingen av den troliga effektiviteten och kostnaderna för sådana köp”, fortsätter FOMC

Fed upprepar i pressmeddelandet att kommittén räknar med att en mycket ackommoderande hållning i penningpolitiken kommer att vara fortsatt lämplig under en betydande tid även efter att köpprogrammen avslutas och den ekonomiska återhämtningen stärks.

Kommittén ”antar för närvarande att denna exceptionellt låga nivå för Fed fundsräntan (0,00-0,25 procent) kommer att vara lämplig åtminstone så länge arbetslösheten är över 6,5 procent, inflationen på ett till två års sikt inte antas överstiga kommitténs långsiktiga mål på 2 procent med mer än 0,5 procentenheter och de långsiktiga inflationsförväntningarna fortsätter att vara väl förankrade”, skriver Fed i pressmeddelandet.

Kommittén ska vidare överväga övrig information, som ytterligare mått på arbetsmarknadsförhållanden, indikatorer på inflationstryck och inflationsförväntningar, och mått på den finansiella utvecklingen.

”Kommittén bedömer nu, baserat på dessa faktorer, att det troligen kommer att vara lämpligt att behålla nuvarande nivå på Federal Funds rate en god tid efter att arbetslösheten sjunker under 6,5 procent, i synnerhet om inflationen fortsatt ligger under kommitténs långsiktiga 2-procentsmål. Når kommittén beslutar sig för att börja dra tillbaka policyackommoderingen kommer den att ha en balanserad approach i linje med dess långsiktiga mål om maximal sysselsättning och inflation på 2 procent”, framgår det av pressmeddelandet.

Eric Rosengren, Fedchef i Boston, reserverade sig på nytt mot majoritetens beslut. Anledningen var att han anser att beslutet att reducera köpprogrammet var för tidigt och han ville avvakta ytterligare data som tydligare skulle indikera om tillväxten kan fortsätta i en takt över den potentiella.

Av: Direkt

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto