Home > Federal Reserve redo för skärpta åtgärder

Federal Reserve redo för skärpta åtgärder

Enligt Bloomberg News enkät bland 87 bedömare räknade samtliga med en oförändrad ränta.

Federal Reserves styrränta ändrades senast den 16 december 2008, då den sänktes från 1,0 procent till ett intervall på 0,0-0,25 procent.

Fed upprepade samtidigt att de ekonomiska förhållandena, inklusive lågt resursutnyttjande och dämpade utsikter för inflationen på medellång sikt, talar för att styrräntan ska hållas ”exceptionellt låg” till åtminstone slutet av 2014.

Jeffrey Lacker, Fed-chef i Richmond, reserverade sig mot beslutet att signalera låg ränta till slutet av 2014.

Fedkommittén gjorde samtidigt ett starkare åtagande om beredskapen att agera vid behov för att stödja ekonomin och arbetsmarknaden.

Fed-kommittén fastslår att ny information sedan föregående möte tyder på att den ekonomiska aktiviteten har bromsat in något under första halvåret. Sysselsättningstillväxten har varit långsam de senaste månaderna och arbetslösheten är fortsatt hög. Företagens investeringar har fortsatt att öka, hushållskonsumtionen har ökat i en något långsammare takt än tidigare i år. Trots vissa ytterligare tecken på förbättring är bostadssektorn fortsatt nedpressad.

Inflationen har dämpats, vilket främst speglar lägre priser på råolja och bensin. De långsiktiga inflationsförväntningarna är fortsatt stabila.

Fomc räknar fortsatt med en måttlig tillväxttakt i ekonomin de kommande kvartalen för att därefter tillta ”mycket gradvis”. Därmed räknar kommittén arbetslösheten kommer att dämpas långsamt gradvis mot en nivå som Fed anser vara förenlig med dess dubbla mandat. Spänningarna på de globala finansmarknaderna utgör fortsatt en ”signifikant nedåtrisk” mot de ekonomiska utsikterna.

Beträffande inflationen räknar kommittén med att den på sikt kommer att ligga vid, eller under nivåer som är konsistenta med centralbankens mandat de kommande kvartalen.

För att stödja en starkare ekonomisk tillväxt och hjälpa till att säkra att inflationen, över tiden, ligger på nivåer som överensstämmer med det dubbla mandatet räknar Fomc med att ”bibehålla en mycket ackommoderande hållning i penningpolitiken”, och bedömningen är att styrräntan kommer att förbli ”exceptionellt låg” till åtminstone sent under 2014.

Kommittén beslutade också att fortsätta programmet för att förlänga den genomsnittliga löptiden i värdepappersportföljen till slutet av året, i linje med beslutet som annonserades i juni

Kommittén fortsätter också med policyn att reinvestera likvider från förfallande bolånerelaterade värdepapper i nya bolånepapper, och att rulla över förfallande statspapper vid auktioner.

Fomc åtar sig också att noga bevaka inkommande information om den ekonomiska och finansiella utvecklingen och kommer att erbjuda ytterligare lättnader, ackommodation, vid behov för att stödja en starkare ekonomisk återhämtning och en uthållig förbättring i arbetsmarknadsförhållandena i ett sammanhang med prisstabilitet.

Av: Direkt

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto