Home > De viktigaste finansiella instrumentkorten

De viktigaste finansiella instrumentkorten

Många handlar värdepapper de inte riktig förstår sig på. Ger därför lite sammanfattad information över de viktigaste finansiella instrumentkorten.

Certifikat

Ett certifikat är ett finansiellt instrument för handel på penningmarknaden. Ett certifikat är ett skuldbrev resp. en skuldförbindelse och utgivaren (emitteraren) kan vara ett företag eller en bank. Man kan satsa på upp- ned – samt sidledstrender. Certifikatutgivaren kan som vilken firma som helst fara omkull trots att det klassas som en bank eller värdepappersbolag. Då blir papperna värdelösa. Den berömdaste certifikatutgivaren som gick i konkurs under finanskrisen var Lehman Brothers.
För certifikat gäller samma sak som för aktier, sätt aldrig alla ägg i samma korg utan har flera olika certifikat. Man skall endast köpa sådana certifikat som man förstår sig på.

Blankning

Blankning betyder att man lånar värdepapper mot en avgift av ett institut, säljer dem och köper dem tillbaka senare till en förhoppningsvis lägre pris. Därefter ger man aktierna tillbaka. Man spekulerar således på aktiernas nedgång, går det tvärtom får blankare betala kalaset! Därtill betalar han alltid räntan och avgifter för aktielånet. För att få sådana affärer lönsam behövs stora volymer. Blankning är utan tvekan en placering med högt risk. Vid så kallad naken blankning har säljaren ingen tillgång till värdepappren och han äger dem inte heller.

Derivatinstrument

Till derivatinstrument hör optioner, terminer, futurer, waranter och swappar.
Optioner ger innehavaren rättighet men ej skyldighet att i en bestämd tidpunkt i framtiden köpa eller sälja den underliggande tillgången eller erhålla betala summan som motsvarar ett köp eller försäljning för ett på förhand bestämd pris. Optioner är placeringar med hög risk!

Warranter är optioner med lång löptid.

Terminer eller futurkontrakt innebär en skyldighet att köpa eller sälja en tillgång vid en bestämd tidpunkt i framtiden till ett pris som fastställs i kontraktet. Terminer och futurkontrakt är placeringar med hög risk. Swappar är finansiella instrument som innebär ett byte av kassaflöden mellan två parter på ett underliggande nominellt belopp. Swap utgör ett avtal mellan två parter om att göra betalningar till varandra i framtiden i enlighet med vissa villkor för att anpassa den finansiella risken. Ordet swap är engelska och betyder byte det anger att avtalsparterna byter risker och betalningsströmmar med varandra. Det kan vi för vår del glömma!

Hedgefonder

Hedgefonder är den sammanfattande begrepp för specialfonder. Gemensamt för dem är att de har friare regler för sina placeringar än vanliga fonder. De kan använda belåning, blankning och placering i olika typer av derivat för att öka sin avkastning. Affärsiden bygger på att fonden alltid skall ge positiv avkastning oavsett hur det går på börsen. Dock säger verkligheten någonting annat då många hedgefonder bevisligen utvisar förlust. Hedgefonder kan ha både låg- och hög risk. De flesta Hedgefonder visar sig inte vara några höjdare på långt sikt men undantag finns alltid.

 

Taggar:
Usa
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto