Home > Fortsatt god tillväxt i Sverige, men skulder en risk enligt OECD.

Fortsatt god tillväxt i Sverige, men skulder en risk enligt OECD.

Den svenska tillväxten är stark men dämpas framöver med bland annat minskade bostadsinvesteringar. Hushållens skuldsättning utgör fortsatt en risk.

Det skriver OECD, industriländernas ekonomiska samarbetsorganisation, i vårprognosen, Economic Outlook, som presenterades på onsdagen.

OECD räknar med att Sveriges BNP växer 2,7 procent i år och 2,3 procent nästa år. I höstprognosen såg OECD att BNP skulle öka med 2,7 procent i år och 2,2 procent nästa år.

OECD konstaterar att den svenska ekonomin fortsatt växer starkt, med stöd av en solid efterfrågan, ökad arbetskraft, stigande produktivitet och ljusare internationella utsikter.

Arbetslösheten minskar gradvis, men de arbetslösa består till ökad grad av nyanlända och personer som är svårare att anställa. Lönetillväxten, som förhandlas fram med ögat på internationella konkurrens, är långsam givet styrkan i ekonomin.

Hushållens sparkvot är hög, vilket håller tillbaka den privata konsumtionen och dämpar inflationstrycket. Penningpolitiken har därmed förblivit expansiv, vilket fortsätter att dra upp investeringar och tillgångspriser, om än i en något långsammare takt.

Reporäntan har legat på -0,5 procent sedan februari 2016, vilket dragit upp priser och inflationsförväntningar. Låga räntor, stark sysselsättningstillväxt, gynnsamma skattevillkor för bostäder och en långsam respons i utbudet har lett till bostadspriserna ökat med tvåsiffriga tal de senaste två åren, och stigande skuldsättning hos hushållen.

Åtgärder inom makrotillsynen, inklusive amorteringskravet, förefaller att ha dämpat uppgången något.

Men nuvarande åtgärder bör kompletteras med skuldkvotstak om priserna fortsätter att öka. OECD rekommenderar också mer avreglerad hyressättning, höjd fastighetsskatt och utfasade ränteavdrag, vilket bör dämpa prisuppgången, förbättra allokeringen och öka rörligheten på bostadsmarknaden.

OECD noterar att det sänkta överskottsmålet till 0,33 procent av BNP ökar det finanspolitiska utrymmet de kommande åren, och planer för att använda detta till åtgärder för förbättrad integration av nyanlända är välkomna.

BNP-tillväxten väntas samtidigt dämpas de kommande två åren. Arbetskraftsbrist och brist på mark med bygglov kommer att hålla tillbaka bostadsinvesteringarna. Konsumtionen väntas öka långsammare än BNP, då reallöneökningarna dämpas av återhållna löneavtal. Den höga sparkvoten, delvis relaterad till osäkerhet och ökade amorteringar, dämpar också tillväxten.

Det inhemska inflationstrycket väntas förbli dämpat, och penningpolitiken därmed förbli expansiv. Nedgången i arbetslösheten väntas avta med större svårigheter att få jobb för nyanlända och lågutbildade.

Räntorna väntas förbli låga ett tag och ett misslyckande med att dämpa hushållens skuldsättning kommer att öka de finansiella riskerna och hushållens sårbarhet för nedgångar i bostadspriserna och räntehöjningar.

OECD konstaterar också att Sverige är en liten, öppen ekonomi som är starkt integrerad i globala värdekedjor, och därmed särskilt exponerad mot valutarörelser, internationell handelstillväxt, protektionism och utvecklingen hos dess handelspartners.

De globala ekonomiska utsikterna har förbättrats, men är ännu inte tillräckligt bra för att på ett uthålligt sätt förbättra medborgarnas välstånd skrev även OECD i sin vårprognos.

Prognos BNP, KPI, Arbetslöshet av OECD. Källa: Direkt

Tradingportalen/Nyhetsbyrån Direkt.
Frågor och kommentarer alltid välkomna på redaktionen[at]tradingportalen.com

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto