Home > Fortsatt underliggande global återhämtning

Fortsatt underliggande global återhämtning

De flesta tecknen tyder på en fortsatt underliggande styrka i tillväxttakten i de flesta större utvecklade ekonomier, med stöd av ackommoderande penningpolitik och minskad budgetåtstramning. Tillfälliga faktorer ger samtidigt en ojämn profil för den närliggande BNP-tillväxten i flera fall.

Det skriver OECD i sin interimsprognos på tisdagen.

Bland de stora tillväxtekonomierna är bilden mer blandad, med en del länder som fortsätter att växa starkt medan andra, där underliggande sårbarheter har belysts av omvändande kapitalinflöden, upplever en markerad förlust av momentum.

Givet att tillväxtekonomierna nu står för över hälften av världsekonomin, så innebär en fortsatt tillväxt under potentialen för flera större tillväxtländer att den globala tillväxten förblir dämpad på kort sikt.

En del framträdande risker för tillväxtutsikterna har avtagit, även om andra förblir närvarande och nya framträder.

Den gradvisa nedtrappningen av penningpolitiska stimulanser har med rätta börjat i USA, där en cyklisk återhämtning är relativt väl etablerad.

Den fortsatta osäkerheten om styrkan i denna återhämtning, tillsammans med den volatilitet som denna nedtrappning har skapat på en del tillväxtmarknader, indikerar däremot att det vore bäst att fortsätta att gå fram varsamt, med en tydlig kommunikationspolicy för att på ett lugnt sätt hantera förväntningarna.

”Samtidigt bör graden av de penningpolitiska stimulanserena i Japan och euroområdet, där återhämtningen är mindre väl etablerad och inflationen förblir under målet, bibehållas eller till och med ökas”, skriver OECD.

OECD konstaterar att ledande indikatorer pekar mot ett fortsatt starkare momentum för USA, euroområdet, Japan och Storbritannien. Detta står i kontrast till indikatorerna för de ledande tillväxtekonomierna, exklusive Kina, som totalt sett signalerar en fortsatt cyklisk nedgång.

Uppgången i de utvecklade länderna har återspeglats i en acceleration i världshandelns volymer, efter en utdragen period av ovanligt trög tillväxt. Detta kan signalera en vändning i företagens investeringar, som också har varit svaga på senare år, då investeringarna är relativt handelsintensiva.

Tillväxten i de utvecklade länderna fortsätter att få stöd av lätta finansiella förhållanden. OECD:s index för dessa förhållanden, som inkluderar växelkursförändringar och kort- och långräntor liksom förändringar i kredittillgången, spreadar på obligationsmarknaden och hushållens välstånd, har stärkts betydligt i USA, Japan och euroområdet från slutet av 2011 fram till mitten av 2013. De har förblivit på höga nivåer sedan dess, om än med viss tillbakagång i euroområdet de senaste månaderna, främst på grund av euroförstärkningen.

Medan aktiviteten i euroområdet ser ut att förbättras, så gör sker det senare och i en långsammare takt än i andra utvecklade ekonomier. Medan arbetslösheten har sjunkit på andra håll, så har den förblivit oförändrad på en ihärdigt hög nivå i euroområdet.

Inflationsdynamiken återspeglar också en relativ svaghet i efterfrågan i euroområdet. Medan Japan till slut ser ut att lämna deflationen bakom sig och
inflationen i USA åter ser ut att börja stiga mot 2 procent då utbudsgapet stängs, så har inflationen i euroområdet sjunkit ytterligare under målet och väntas
ligga kvar på en låg nivå under en utdragen period, givet att den ekonomiska återhämtningen precis börjat.

”Dessutom är inflationen nära noll i många euroländer och negativ i en del, med hot om deflation i en rad länder i periferin. Olika inflationstakter kan väntas som en del av anpassningen av bytesbalansen, men det skulle vara mindre kostsamt om det uppnåddes med positiv inflation i hela euroområdet”, skriver OECD.

I Japan har det första året med Abenomics lett till en välkommen återhämtning i BNP, men den nödvändiga budgetåtstramning som på allvar börjar i år kommer att hämma tillväxten på kort sikt och ge ett ojämnt tillväxtmönster, särskilt i samband med momshöjningen i april.

Även USA och Kanada väntas visa ett ojämnt tillväxtmönster på kort sikt, delvis på grund av störande vädereffekter efter en kall vinter som hållit tillbaka, aktiviteten i en del sektorer. De tillfälliga faktorerna i Nordamerika och Japan skymmer en fortsatt underliggande återhämtning bland de större utvecklade ekonomierna som helhet.

Prognoserna för de utvecklade ekonomierna indikerar därmed att tillväxten första halvåret 2014 kommer att bli något långsammare än andra halvan 2013, men en klar förbättring jämfört med den dämpade tillväxttakten i slutet av 2012 och början av 2013.

”I avsaknad av de tillfälliga faktorerna är det troligt att profilen i G7-tillväxten skulle ha varit mer förenlig med den förstärkning som vi ser som pågående under detta år och nästa”, skriver OECD.

Riskbilden har förändrats jämfört med den prognos som publicerades den 19 november. I USA har det politiska bråket om budget och skuldtak avtagit. Generellt har också positiva BNP-utfall fjärde kvartalet och gynnsam utveckling på finansmarknaderna förbättrat läget för ett stressat banksystem, särskilt i Europa. Det har också skett en del framsteg vad gäller struktur- och finansiella reformer. Trots det kvarstår en del risker.

”Japan har bara börjat hantera sina avskräckande budgetutmaningar, sårbarheterna inom euroområdet är akuta och möjligheten kvarstår för en inbromsning i Kina drivet av effekter från balansräkningarna. Dessutom innebär justeringar i penningpolitiken i utvecklade ekonomier då cykeln fortskrider fortsatt en risk för stabiliteten i en del tillväxtländer, och kriser där kan sprida sig och i sin tur hämma tillväxten i utvecklade länder”, skriver OECD.

I takt med att nedtrappningen av stimulanserna fortsätter i USA, och med ökad uppmärksamhet på sårbarheter i tillväxtländerna, så kvarstår risken för att volatiliteten och kapitalutflödena från tillväxtländerna åter kan tillta i styrka och hämma tillväxten.

En annan ny risk är också osäkerhet om i vilken utsträckning fallande indikatorer i USA kan relateras till vädret och därmed kan ses som övergående.

OECD skriver också att budgetkonsolideringen behöver fortsätta, även om de framsteg som gjorts på många håll innebär att takten i konsolideringen kan bli långsammare i år än förra året, vilket minskar den hämmande effekten på tillväxten.

Strukturreformer för att förbättra funktionssättet i ekonomin på lång sikt är inte ett substitut för lämplig makroekonomisk policy, men kan om det genomförs på rätt sätt vara ett värdefullt komplement. Dessutom, givet osäkerheten om hur mycket tillväxten under potentialen kan förklaras av cyklisk svaghet kontra lägre tillväxtpotential, så är strukturreformer för att stärka potentialen ett allt viktigare komplement till en efterfrågedriven makroekonomisk policymix.

Av: Direkt

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto