Home > G20: gemensamma åtgärder ska stärka återhämtning

G20: gemensamma åtgärder ska stärka återhämtning

G20 konstaterar att den globala återhämtningen står inför utmaningar. Spänningarna på finansmarknaderna är stora, och externa, finansiella och budgetmässiga obalanser finns kvar vilket har en stor inverkan på tillväxt- och sysselsättningsutsikterna och förtroendet.

”Uppenbarligen förblir den globala ekonomin sårbar, med negativ inverkan på vardagslivet frö folk världen över, vilket påverkar jobb, handel, utveckling och miljön”, skriver G20.

G20 konstaterar att de kommer att arbeta tillsammans för att stärka återhämtningen och hantera spänningar på finansmarknaderna. De kommer att arbeta för att stärka efterfrågan och återupprätta förtroendet med sikte på att stötta tillväxten och främja finansiell stabilitet. De har därför kommit överens om ett samordnat mål, Los Cabos Growth and Jobs Action Plan.

Euroområdets medlemmar i G20 kommer att vidta alla nödvändiga policyåtgärder för att säkra integriteten och stabiliteten i området, förbättra funktionen på finansmarknaderna och bryta den negativa återkopplingen mellan banker och stater.

”Vi ser fram emot att euroområdet samarbetar med nästa grekiska regering för att säkra att de kvarstår på en väg mot reformer och uthållighet inom euroområdet”, skriver G20.

G20 välkomnar Spaniens beslut att rekapitalisera bankerna och eurogruppens stöd för Spanien. Antagandet och implementeringen av finanspakten tillsammans med reformer för ökad tillväxt och finansiell stabilitet är viktiga steg mot en större budgetmässig och ekonomisk integration som leder till uthålliga lånekostnader. Det nära förestående etablerandet av ESM är en betydande förstärkning av brandväggen.

G20 stöttar till fullo agerandet i euroområdet för att fullborda den ekonomiska och monetära unionen.

”I detta sammanhang så stöttar vi intentionen att överväga konkreta steg mot en integrerad finansiell arkitektur, som omspänner bankövervakning, resolution och rekapitalisering, och insättningsgarantier”, skriver G20.

Euroländerna kommer att främja justeringar inom området genom strukturreformer för att öka konkurrenskraften i underskottsländer och för att främja efterfrågan och tillväxten i överskottsländer.

De åtar sig också att bättre använda finansiella medel, som Europeiska investeringsbanken, projektobligationer och strukturfonder för mer målinriktade investeringar och för sysselsättning, tillväxt och konkurrenskraft. Sa

mtidigt åtar sig euroländerna att behålla sitt kraftfulla åtagande om budgetkonsolidering som ska övervakas på strukturell grund.

USA åtar sig att kalibrera takten i sin finanspolitiska konsolidering genom att säkra att de offentliga finanserna sätts på en uthållig bana och att samtidigt en kraftfull finanspolitisk åtstramning 2013 kan undvikas.

G20 åtar sig att implementera sin agenda för strukturreformer och regelförändringar för att stärka de medelfristiga tillväxtutsikterna och bygga mer motståndskraftiga finansiella system.

De har fortsatt ett åtagande om att minska obalanserna genom att stärka de offentliga finanserna i underskottsländer med sund och uthållig policy som tar hänsyn till utvecklingsländers ekonomiska förhållanden, och i länder med stora bytesbalansöverskott, genom att stärka den inhemska efterfrågan och röra sig snabbare mot större växelkursflexibilitet.

G20 konstaterar att en stark, uthållig och balanserad tillväxt förblir topprioriteten inom G20, då det leder till större jobbskapande och ökar välfärden. Utvecklade länder ska se till att takten i budgetkonsolideringen är lämplig för att stötta återhämtningen, med hänsyn till länderspecifika villkor, och samtidigt ta itu med oron för den medelfristiga uthålligheten i de offentliga finanserna.

De utvecklade länder och tillväxtländer som har budgetutrymme ska låta de automatiska stabilisatorerna verka.

”Om de ekonomiska förhållandena skulle försämras än mer kraftfullt, så är länder med tillräckligt finansiellt utrymme redo att koordinera och implementera diskretionära finanspolitiska åtgärder för att stötta den inhemska efterfrågan på lämpligt sätt”, skriver G20.

G20 konstaterar att penningpolitiken kommer att behålla prisstabiliteten på medellång sikt och fortsätta stötta den ekonomiska återhämtningen. G20 ska stärka förtroendet för bankerna och säkra kreditkanalerna då sunda banker, med förmågan att låna ut, är avgörande för den globala återhämtningen.

G20-länderna förblir vaksamma mot utvecklingen i oljepriserna och är redo att vidta fler åtgärder om nödvändigt, inklusive åtagandet från produktionsländer att fortsätta säkra en lämplig nivå av utbud förenlig med efterfrågan.

”Vi välkomnar Saudiarabiens beredskap att mobilisera, om nödvändigt, existerande reservkapacitet för att säkra ett lämpligt utbud. Vi kommer också att vara vaksamma på andra råvarupriser”, skriver G20.

G20 åtar sig också att röra sig snabbare mot marknadsbaserade växelkurssystem och växelkursflexibilitet för att återspegla underliggande fundamenta, och undvika ihållande felanpassade växelkurser och avstå från konkurrensdevalveringar.

”Vi välkomnar även åtagandet från Kina att tillåta marknadskrafterna att spela en större roll i bestämmandet av värdet i yuanen och fortsätta reformen av sitt växelkurssystem, och öka transparensen i sin växelkurspolicy”, skriver G20.

Av: Direkt

Anmäl dig till vårt exklusiva nyhetsbrev idag!

Skräddarsydda e-postmeddelanden

Ingen SPAM någonsin!

Alt mynt nyheter

Avprenumerera närsomhelst

Efter att du registrerat dig kan du också få tillfälliga specialerbjudanden från oss via e-post. Vi kommer aldrig att sälja eller distribuera dina uppgifter till tredje part. Se vår sekretesspolicy här.