Home > Global Makroutblick: ”Ny QE från ECB köper mer tid åt skadeskjutet Europa…”

Global Makroutblick: ”Ny QE från ECB köper mer tid åt skadeskjutet Europa…”

”QE USA” är på tillbakagång. ”QE Europa” har tagit över taktpinnen. Och ”QE Japan” fortsätter oförtröttligt att både tänka och agera ”utanför boxen”. Så kan man sammanfatta det makroekonomiska lägets inverkan på de finansiella marknaderna i dagsläget…

Följ skribenten Tony Ugrina på Twitter:

Få våra kostnadsfria, oberoende analyser, skrivna av professionella placerare, direkt till din e-post!

USA har all anledning att glädjas över en stabil ekonomisk återhämtning, och trots ett fortsatt lågt kapacitetsutnyttjande i amerikansk ekonomi gör den sammantagna bilden att det är sannolikt att FED kommer att genomföra sin första räntehöjning först någon gång under andra halvan av 2015.

Men i Europa dansar man till helt andra tongångar. Kvantitativa lättnader och okonventionella åtgärder befinner sig här sannolikt bara i sin linda. Ingen vet exakt hur man skall tolka Draghis senaste utspel i samband med räntemötet 6:e November, men det rör sig mellan tumme och pekfinger om köp av räntebärande instrument (företrädesvis statsobligationer) för uppemot 1 000 miljarder euro inom en förhållandevis snar framtid.

Stora och svårsmälta tal.

Men det fanns mer i Draghis anförande som behöver dechiffreras…

Medan ECB-chefen Mario Draghi gjorde sitt bästa för att övertyga marknaden om både det ena och det andra är det inte första gången som marknaden inte riktigt vet vad den skall tro på. Super-Mario målade upp bilden av ett enigt ECB, förvisso med beslut som fattades efter intensiva men hälsosamma diskussioner. Men atmosfären skall ha varit kollegial och utvecklande och slutligen resulterat i enighet.

Marknaden fnyste åt skönmålningen.

Den allmänna uppfattningen är att det finns avgrundslika klyftor inom ECB och att Draghi är impopulär bland många av sina mindre ”politiskt inklinerade” kollegor. Men Draghi har å andra sidan sannolikt mycket starka bundsförvanter bland de flesta av de namnkunniga EU-politiker som vill leda Europa djupare in i en spiral av än mer överstatlighet och centralisering.

I det politiskt intrikata maktspel som pågår kring Europas framtid spelar det ”opolitiska” ECB en förvånansvärt politisk roll…

Retoriken hade redan tidigare stakat ut den fortsatta färdriktningen i viss mån. Med kniven mot strupen frågar man sig i allt mindre utsträckning vad man får göra, och i allt större utsträckning vad som måste göras. Och medan politikerna ägnar sig åt att forma sin vision om hur Europa skall se ut i framtiden behövs det redan idag en enande kraft som kan lappa ihop det fortsatt haltande EU-bygget, åtminstone tills politikerna återfår delar av sin förlorade balans.

Och vilken kraft är starkare än förmågan att skapa kopiösa mängder pengar via en simpel knapptryckning?

Hoppet står i ärlighetens namn till Draghi. Marknaden har vid otaliga tillfällen visat en djupt rotad misstro mot EU:s samlade politikerkår. Men när Draghi den 26:e juli 2012 lovade att genomföra vad som än krävdes för att återställa ordningen, och att det som genomfördes skulle vara tillräckligt, förändrades något.

Marknaden lyssnade. Marknaden funderade. Och marknaden trodde på Draghi…

De alarmerande höga ”räntespreadarna” i Europas sydligare problemekonomier imploderade. Tilltron till systemet återfann fotfästet bland marknadens aktörer. Den gemensamma valutan, euron, räddades. Och det politiska EU-bygget som hållit på att krackelera under trycket av granskande ekonomiska krafter överlevde ytterligare ett tag. Ett fåtal väl valda ord förändrade framtiden för en hel kontinent.

Och Super-Mario blev aktiemarknadens gunstling över en natt…

Men nu är vi där igen. Den gemensamma valutan och unionen kräver mer. Politikerna kräver mer. Marknaden kräver mer. De ord som yttrades sommaren 2012 vann förvisso ett spektakulärt slag i en handvändning. Men kriget avseende EU-projektets ekonomiska stabilitet är i allra högsta grad en pågående realitet.

Skuldkvoter för 10 högst belånade länder. Bruttoskuld/BNP, procent

Grekland
Portugal
Italien
Irland
Belgien
Cypern
Frankrike
Spanien
Storbritannien
Österrike
174,9 %
128,0 %
127,9 %
123,3 %
104,5 %
102,2 %
92,20 %
92,10 %
87,20 %
81,20 %

Även om brandkårsinsatserna är färre och mindre intensiva, är de strukturella ekonomiska problemen i Europa lika verkliga idag som när krisen rasade som värst.

Alltför stora delar av södra Europa haltar fortfarande betänkligt under oket av ohanterliga skuldberg. Den gemensamma valutan omöjliggör de flesta former av effektiv ”konkurrensutjämning”, bortsett från smärtsam och politiskt riskabel interndevalvering. Och såväl mer ”perifera” ekonomier som Portugal och Spanien, såväl som tungviktarna Frankrike och Italien, har lyckats göra orealistiska budgetplaner och missade budgetunderskottsmål (max 3 %) till något av en paradgren.

Även de mest emfatiskt utformade regler verkar inte efterföljas i dagens EU.

Missat budgetunderskottmål? ”Inga problem, vi bortser från våra löften, ni får uppskov.” Oklart om man får trycka mer pengar? ”Inget att bekymra sig över. Vi tolkar regelverket kreativt, och bortser från vissa formuleringar.” Storbank som inte klarar stresstester? ”Fundera inte på det. Vi vattnar ur stresstesterna så att till och med Dexia passerar med bravur…”

Men med urvattnade regelverk följer också ett urholkat förtroende.

Marknaden har via sin positionstagning gång på gång visat att den misstror Europas politiker, men att den, åtminstone för tillfället, litar på Draghi och hans pengamaskin. Hur mycket man vågar kringgå de ramverk och lagar som faktiskt existerar och hur mycket pengar man tillför systemet har i förlängningen visat sig ha mer med politik än juridik att göra.

Och det är där det ”besvärliga ” Tyskland” kommer in i bilden.

Tyskarna är inte lika pigga på expansiv penningpolitik som övriga Europa. Tyskarna kan sin historia och minns fortfarande vad hyperinflation kan betyda för den enskilde medborgaren. De tyska ämbetsmännen tror på en oberoende centralbank och på vikten av att respektera demokratiskt fattade beslut.

Och kanske jobbigast av allt (för EU och ECB), tyskarna tror på vikten av att följa relevanta regler och lagar.

”Ordnung muss sein” helt enkelt…

Men vare sig tyska folket så önskar eller inte är bollen mot ökad EU-federalisering redan i full rullning. Detaljerna kring ramverket för en bankunion håller på att utformas. Beslut om att ECB kommer ta över tillsynen av euro-områdets banker- det första steget i processen mot en bankunion har redan avklarats.

Andra projekt i samma anda är redan klubbade.

Trots enorma valframgångar för EU-kritiska partier och ett trilskande Storbritannien är trenden mot ökad överstatlighet, ökad centralisering och mer politikermakt tydlig i Bryssel. Demokratiska önskemål från inte obetydliga andelar av medborgarna får för tillfället dessvärre stå tillbaka för storpolitiska ambitioner och federalistiska visioner. Attityden verkar vara att medborgarna inte förstår sitt eget bästa, och att de stora missnöjesyttringar som existerar ännu så länge utgör en minoritet. En smått tondöv politik som kan komma att verklighetsanpassas om EU-kritikerna fortsätter att vinna mark och/eller Storbritannien tackar för sig i samband med fria val 2017.

Men för de finansiella marknaderna och börsen är läget bra!

Sammantaget kan sannolikheten för framtida extraordinära åtgärder från ECB, avsaknaden av amerikanska räntehöjningar under ytterligare en period, och ett fortsatt ultraexpansiv japansk centralbank borga för eldunderstöd till en fortsatt gynnsam börsutveckling.

De strukturella problemen i det hårt prövade europabygget kvarstår. Men det är inget marknaden bryr sig om. Uppmärksamheten avleds ånyo från det växande skuldberget mot de annalkande massiva stödköpen från vad många skämtsamt kommit att kalla för ”världens största skräpobligationsfond”. De har köpt sig lite mer tid, även om prislappen är saftig.

Slagordet ”Don´t fight the FED” har blivit ”Don´t fight the ECB”…

Följ skribenten Tony Ugrina på Twitter:

Få våra kostnadsfria, oberoende analyser, skrivna av professionella placerare, direkt till din e-post!

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto