Home > ”Globala ekonomin väntas stärkas under 2014 och 2015”

”Globala ekonomin väntas stärkas under 2014 och 2015”

Den globala ekonomiska aktiviteten stärktes i slutet av 2013 och väntas fortsätta att stärkas under 2014 och 2015, till stor del med stöd av en återhämtning i utvecklade ekonomier.

”Den globala tillväxten väntas nu bli något högre 2014, på runt 3,7 procent, för att därefter stiga till 3,9 procent 2015 – i stort sett oförändrade utsikter jämfört med (IMF:s höstprognos). Men nedrevideringar av tillväxtutsikterna i vissa ekonomier belyser fortsatta bräckligheter, och nedåtrisker kvarstår.”

Det framgår av en prognosuppdatering som Internationella valutafonden, IMF, presenterade på tisdagen.

Valutafonden justerar därmed upp prognosen för den globala BNP-tillväxten 2014 marginellt jämfört med höstprognosen i oktober, från +3,6 procent. Prognosen för 2015 lämnas samtidigt oförändrad.

IMF konstaterar i rapporten att produktionsgapen ännu är stora i de utvecklade ekonomierna, vilket innebär att den penningpolitiska hållningen bör förbli ackommoderande samtidigt som den finanspolitiska konsolideringen fortsätter.

Prognosen för USA 2014 justeras upp med 0,2 procentenheter, till +2,8 procent, jämfört med i höstprognosen. Draglok för tillväxten blir inhemsk efterfrågan med stöd av mindre finanspolitisk åtstramning efter den senaste budgetuppgörelsen. Uppgörelsen innebär dock samtidigt en stramare finanspolitisk hållning 2015 än vad IMF antog i höstas, och prognosen för 2015 justeras därmed ner med 0,4 procentenheter, till +3,0 procent.

Beträffande euroområdet skriver IMF att det ”vänder runt hörnet från recession till återhämtning”. Efter en nedgång med 0,4 procent 2013 väntas BNP nu öka med 1,0 procent i år och 1,4 procent 2015, vilket är 0,1 procentenheter högre än föregående prognos för båda åren, men IMF påpekar att återhämtningen i euroområdet kommer att bli ojämn.

”Återhämtningen kommer generellt att bli mer modest i länder under stress, trots vissa upprevideringar – inklusive Spanien. Höga skulder, både offentliga och privata, och finansiell fragmentering kommer att hålla tillbaka inhemsk efterfrågan medan exporten bör bidra till tillväxten”, skriver IMF.

För Storbritannien ser IMF nu en BNP-tillväxt på 2,4 procent i år och 2,2 procent 2015, 0,6 respektive 0,2 procentenheter högre än i höstas.

IMF noterar att den brittiska ekonomin har lyfts av lättare kreditförhållanden och ökat förtroende, men det kvarstår fortsatt mycket lediga resurser i den brittiska ekonomin.

För Japan ser IMF en tillväxt på 1,7 procent i år och 1,0 procent nästa år. Inbromsningen i ekonomin väntas därmed ske mer gradvis än vad IMF räknade med i höstas med hjälp av de temporära finanspolitiska stödåtgärderna som regeringen har infört.

IMF bedömer vidare att tillväxten i många tillväxt- och utvecklingsekonomier kommer att stödjas av starkare efterfrågan från utvecklade länder, men inhemska svagheter är en orosfaktor på flera håll.

Som en ny risk mot prognoserna lyfter IMF fram den ”mycket låga inflationen i utvecklade ekonomier, i synnerhet i euroområdet”. Inflationen väntas förbli under målet en tid, vilket riskerar att pressa ned inflationsförväntningarna på lång sikt.

”Det ökar risken för att inflationen blir lägre än väntat, vilket ökar den reala skuldbördan eftersom penningpolitiken har begränsade möjligheter att sänka nominella räntor. Det ökar också risken för deflation i händelse av en negativ chock mot aktiviteten”, skriver IMF.

Samtidigt kvarstår risker mot den finansiella stabiliteten. Företagens belåning har stigit, och i många tillväxtmarknader har det åtföljts av ökat upplåning i utländsk valuta.

I många länder, inklusive ett flertal tillväxtmarknader, ser IMF också en risk för att tillgångsvärden kan sättas under press om räntenivåerna skulle stiga mer än väntat och inverka negativt på investerarsentimentet.

Givet att Federal Reserve fortsätter neddragningen av månatliga obligationsinköp 2014 kommer volatilitet på finansiella marknader och i kapitalflöden förbli en orosfaktor för tillväxtmarknaderna.

IMF noterar att responsen på Feds taperingbesked i december har varit ganska dämpad, vilket kan bero på Feds kommunikation och framåtblickande guidning. Men portföljskiften och vissa kapitalutflöden är troliga när Fed drar ned på obligationsköpen, och i kombination med inhemska svagheter kan resultaten bli kraftigare kapitalutflöden och växelkursförändringar.

IMF betonar vikten av att man undviker en alltför tidig neddragning av den ackommoderande penningpolitiska hållningen i de utvecklade ekonomierna, inklusive USA. Produktionsgapen är fortsatt stora, inflationen är låg och den finanspolitiska konsolideringen fortsätter.

”Starkare tillväxt behövs för att ge utrymme för att avsluta reparationen av balansräkningarna efter krisen och minska de relaterade riskerna”, skriver IMF.

I euroområdet måste ECB överväga ytterligare stimulansåtgärder. Åtgärder som långfristiga likviditetstillskott, inklusive riktad utlåning, kan enligt IMF stärka efterfrågan och minska fragmenteringen på de finansiella marknaderna.

Fortsatt reparation av bankernas balansräkningar och rekapitalisering av svaga banker, samt ett fullständigt genomförande av bankunionen är enligt IMF nödvändigt för att förbättra förtroendet.

För utvecklingsekonomierna är utmaningen att hantera de risker som kan förknippas med potentiella vändningar i kapitalflödena, och det gäller främst länder med inhemska svagheter och delvis relaterade bytesbalansunderskott.

Enligt IMF bör växelkurser tillåtas depreciera i respons på svagare externa finansieringsförhållanden.

Av: Direkt

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto