Home > Globalt uppsving i ekonomisk aktivitet stärks enligt IMF.

Globalt uppsving i ekonomisk aktivitet stärks enligt IMF.

Det globala uppsvinget i den ekonomiska aktiviteten stärks. Brett baserade upprevideringar i euroområdet, Japan, tillväxtländer i Asien och i Europa samt Ryssland motverkar mer än väl nedåtrevideringar för USA och Storbritannien.

Det skriver Internationella valutafonden, IMF, i sin globala höstprognos, WEO.

Den globala BNP-tillväxten, som 2016 var den svagaste sedan finanskrisen med en uppgång med 3,2 procent, väntas uppgå till 3,6 procent i år och 3,7 procent nästa år.

Jämfört med föregående stora konjunkturprognos, i april, har BNP-prognosen justerats upp med 0,1 procentenhet för både 2017 och 2018.

IMF konstaterar dock samtidigt att återhämtningen inte är komplett: medan huvudscenariots utsikter stärks är tillväxten fortsatt svag i många länder och inflationen under målet i de flesta utvecklade ekonomier. Råvaruexportörer, speciellt av bränsle, drabbas särskilt hårt eftersom de fortsatt måste justera för kraftiga intäktsbortfall från utlandet.

”Och medan riskerna på kort sikt i stort sett är balanserade lutar riskerna på medellång sikt fortsatt nedåt”, skriver IMF.

De gör därför bedömningen att den välkomna cykliska uppgången i den globala aktiviteten innebär ett idealiskt tillfälle att tackla de viktigaste policyutmaningarna – som att öka den potentiella tillväxten och försäkra att fördelarna fördelas brett, och att bygga upp motståndskraft mot nedåtrisker.

Dessutom behövs förnyade multilaterala ansträngningar för att tackla de gemensamma utmaningarna i en integrerad global ekonomi.

Förändringarna i de aggregerade tillväxtprognoserna jämfört med i april är generellt positiva men modesta, med vissa betydelsefulla förändringar.

I linje med ett starkare momentum än väntat under första halvan av 2017 ser prognoserna en starkare uppstuds i utvecklade ekonomier, drivet av starkare tillväxt i euroområdet, Japan och Kanada.

I kontrast till detta har tillväxtprognoserna för Storbritannien reviderats ned för 2017, jämfört med i april, och för både 2017 och 2018 i USA.

”Aktiviteten i Storbritannien har dämpats mer än förutspått under den första halvan av 2017″, skriver IMF.

Beträffande USA utgår de nu från oförändrad politik, medan aprilprognosen förutsatte finanspolitisk stimulans från de då väntade skattesänkningarna.

Tillväxtutsikterna för tillväxtekonomierna har reviderats upp med 0,1 procentenhet för både 2017 och 2018, vilket främst beror på starkare tillväxtprognoser för Kina där såväl ett starkare utfall för första halvåret som ökad efterfrågan från utlandet bidrar.

IMF konstaterar att inflationen har dämpats sedan i våras, då den prisuppgång som följde på oljeprisets återhämtning under 2016 avtagit och de senaste månadernas nedgång i oljepriserna börjat utöva nedåttryck.

”Trots starkare tillväxt i inhemsk efterfrågan har kärninflationen generellt förblivit dämpad i utvecklade ekonomier, vilket speglar fortsatt svag lönetillväxt”, skriver IMF.

IMF fastslår att riskerna på kort sikt i stort sett är balanserade och att på den positiva sidan finns att återhämtningen skulle kunna stärkas ytterligare, stöttad av starkt förtroende bland hushåll och företag och gynnsamma finansiella förhållanden.

”Men samtidigt, i en omgivning med stor politisk osäkerhet och geopolitiska spänningar, kan politiska felsteg påverka marknadssentimentet negativt, vilket skulle resultera i stramare finansiella förhållanden och svagare tillgångspriser”, skriver IMF.

Riskerna på medellång sikt lutar fortsatt över på nedsidan och beror på flera potentiella faror:

  1. En snabbare och omfattande åtstramning av globala finansiella förhållanden. Snabbare räntehöjningar än väntat i USA skulle kunna leda till högre marknadsräntor i USA och på andra håll, med negativa återverkningar i bräckliga ekonomier. De finansiella förhållandena skulle också kunna stramas åt av en kraftig nedgång i den globala riskaptiten från dagens starka nivåer, vilket skulle påverka den makroekonomiska aktiviteten genom svagare förtroende, lägre tillgångsvärderingar och vidgade riskpremier.
  2. Finansiell turbulens i tillväxtekonomierna. Om de kinesiska myndigheterna inte trappar upp sina ansträngningar att dämpa kredittillväxten skulle det kunna leda till ökad sannolikhet för en kraftig avmattning i Kina, med negativa internationella återverkningar.
  3. Ihållande låg inflation i utvecklade ekonomier. Om den inhemska efterfrågan fallerar skulle det kunna leda till en nedgång i inflationsförväntningarna på medellång sikt, förlänga och förstärka svagheten i inflationen. Låg inflation och låga nominella räntor skulle i sin tur minska centralbankernas kapacitet att sänka reala räntor för att återställa full sysselsättning i en ekonomisk nedgång.
  4. En bred återrullning av förbättringar i finansiella regleringar och översikt sedan finanskrisen. Detta skulle kunna sänka kapital- eller likviditetsbuffertar eller försvaga översynen, med negativa återverkningar för den globala finansiella stabiliteten.
  5. Inåtblickande politik, inklusive protektionism, med lägre global tillväxt på grund av minskad handel och gränsöverskridande investeringar.
  6. Icke-ekonomiska faktorer, inklusive geopolitiska spänningar, oenighet om inhemsk politik, risker från svagare styrning och korruption, extrema väderhändelser samt terrorism och säkerhetsoro.

IMF slår fast att dessa risker är sammankopplade och kan vara ömsesidigt självförstärkande; exempelvis kan en inåtvänd politik associeras med ökade geopolitiska spänningar och globalt ökad riskaversion.

Eftersom länder fortfarande står inför skillnader i cykliska förhållanden så är olika hållningar i penningpolitik och finanspolitik fortsatt lämpliga. Att fullborda den ekonomiska återhämtningen och anta strategier för att försäkra finansiell hållbarhet är fortsatt viktiga mål i många ekonomier.

Enligt IMF är viktiga områden för strategiskt fokus bland annat åtgärder för att höja den potentiella produktionen, genom strukturreformer och tillväxtvänlig finanspolitik, säkra återhämtningen och bygga motståndskraft samt stärka internationellt samarbete.

”För många av de utmaningar som den globala ekonomin möter kan enskilda länders åtgärder bli mer effektiva om de stöttas av multilateralt samarbete. För att bibehålla den globala ekonomiska expansionen krävs att beslutsfattarna undviker protektionistiska åtgärder och gör mer för att försäkra att tillväxtens vinster delas mer allmänt”, skriver IMF i sin rapport.

Viktiga områden för gemensamma handlingar inkluderar att säkra den globala finansiella stabiliteten, uppnå rättvisa skattesystem, undvika ett ”race to the bottom” samt att fortsätta stötta låginkomstländer då de strävar mot sina utvecklingsmål liksom att mildra och anpassa sig till klimatförändringarna.

Globalt uppsving i ekonomisk aktivitet stärks enligt IMF.

Tradingportalen/Nyhetsbyrån Direkt.
Frågor och kommentarer alltid välkomna på redaktionen[at]tradingportalen.com

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto