Home > IMF-prognos, Kina bromsar in ytterliggare

IMF-prognos, Kina bromsar in ytterliggare

Kina bromsar in

Kinas tillväxt bromsade in ytterligare under det andra kvartalet, som en följd av tidigare åtstramningar under 2010-11. De lättnader som genomförts under senare tid väntas dock åter lyfta den kinesiska tillväxten mot slutet av året. 

Det skriver Internationella valutafonden, IMF, i sin höstprognos, som publicerades på tisdagen.

IMF skriver att de policylättnader som genomförts i Kina ännu inte fått fäste, men när de väl får det kommer tillväxten att få en skjuts. Kinas BNP väntas växa med 7,8 procent i år för att växa med 8,2 procent 2013 när den inhemska efterfrågan, särskilt investeringarna, tar fart igen.

Kina påverkar hela Asien och för regionen som helhet väntas en liknande mjuklandning där tillväxten spås lyfta måttligt framöver efter genomförda lättnader ibland annat just Kina. IMF ser ett visst utrymme för ytterligare policyåtgärder i Asien, bland annat Kina har möjlighet att genomföra finanspolitiska stimulanser om nedåtriskerna skulle materialiseras.

Vad gäller nedåtrisker i Asien pekar IMF på en oväntat låg potentiell tillväxt i de asiatiska utvecklingsländerna som en viktig risk på medellåg sikt. Kinas kraftiga ökning av krediterna kan inte fortsätta utan att skapa stora risker för den finansiella stabiliteten och en samtidig lägre potentiell tillväxt i de asiatiska tillväxtländerna och andra regioner skulle ha en betydande effekt på tillväxten i Asien, liksom för råvaruexporterande länder.

En annan risk är att den senaste tidens kraftiga uppsving för investeringarna i Kina kan vända till en oväntat snabb inbromsning.

Kina behöver öka välfärdsutgifterna och tillgodose de behov som finns inom infrastrukturen. Genom att minska de snedvridningar i ekonomin som håller tillbaka privatkonsumtionen skulle risken minska för att interna obalanser byggs upp samtidigt som det hjälper till att rebalansera den globala tillväxten, enligt IMF.

En mer extern risk för Kina och Asien är att de stora utvecklingsländerna har blivit mer utsatta för finansiella chocker i utvecklade länder eftersom de nu är mer integrerade i världsekonomin. Detta gör också att effekter på kapitalflöden och växelkurser kan bli större.

Indiens BNP-tillväxt väntas bromsa in till 4,9 procent i år för att växla upp till 6,0 procent 2013, vilket är en nedrevidering från vårprognosen. Bakom de sänkta tillväxtprognoserna ligger en förväntan om att nuvarande nedåtpress på företagsförtroende och investeringar kommer att bestå, liksom en svagare omvärldsmiljö.

En fortsatt hög inflation får IMF att rekommendera att penningpolititiken i Indien hålls oförändrad till dess att det syns en mer uthållig nedgång i inflationen. Det finns också behov av en trovärdig finanspolitisk konsolidering.

Tillväxten i Braslien har inte tagit fart som väntat, vilket IMF hänför till svagare extern miljö och långsammare transmission i de penningpolitiska lättnader som genomförts sedan augusti 2011, till följd av de många problemlån som landet dras med efter åratal av snabb kredittillväxt.

I Brasilien räknar IMF med att BNP ökar med 1,5 procent i år efter 2,7 procent 2011. Mot slutat av året väntas de penningpolitiska lättnaderna åter få fart på tillväxten och BNP spås öka med 4,0 procent 2013, ledd av inhemsk efterfrågan. IMF pekar ut undermålig infrastruktur som en hämmande faktor för Brasiliens tillväxt.

Väntade lägre råvarupriser och en dämpad världskonjunktur påverkar Ryssland och ekonomin dämpas något i år. En expansiv finanspolitik och stark kredittillväxt håller dock ändå uppe BNP-tillväxten, som ledd av inhemsk efterfrågan väntas uppgå till 3,7 procent i år och 3,8 procent 2013.

IMF rekommenderar att Ryssland tar tillfället i akt och använder sitt fortsatt robusta ekonomiska läge till att återställa sin finanspolitiska buffert.

Av: Direkt

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto