Home > Indien väntas visa en blygsam tillväxtåterhämtning

Indien väntas visa en blygsam tillväxtåterhämtning

Indiens tillväxt har bromsat in markant men väntas visa en blygsam återhämtning framöver. Inflationen spås dock vara fortsatt hög. Beslutsamma policyåtgärder har minskat Indiens utsatthet och underskottet i bytesbalans minskar nu snabbt samtidigt som kapitalinflödena ökar.

Det skriver Internationella valutafonden, IMF, efter en artikel IV-konsultation med Indien.

”Starkare global tillväxt, förbättrad konkurrenskraft för exporten, en gynnsam monsun och ökat förtroende från de senaste policyåtgärderna bör skapa en modest återhämtning för tillväxten. Återhållsam finanspolitik och en stramare penningpolitik kommer dock att agera motvindar för återhämtningen”, skriver IMF.

BNP-tillväxten väntas växla upp till 5,4 procent budgetåret 2014/2015 (som löper från april till mars) från 4,6 procent under budgetåret 2013/2014.

IMF konstaterar att Indiens tillväxt har bromsat in markant till följd av den globala utvecklingen och inhemska utbudsrestriktioner.

En ihållande hög inflation i kombination med betydande underskott i statsbudget och bytesbalans ledde till en ökad press på Indien i somras, med kapitalutflöden och nedåtpress på valuta, börser och statspapper.

”Tillsammans med förbättrade externa förhållanden har beslutsfattarnas positiva policyåtgärder förbättrat marknadssentimentet”, skriver IMF som noterar att bytesbalansunderskottet minskar snabbt nuvarande budgetår och att kapitalinflödena har tagit fart.

De tillägger dock att även om de senaste åtgärderna har minskat landets sårbarhet begränsas policyutrymmet av höga budgetunderskott, en hög statsskuld och förhöjd inflation.

KPI-inflationen spås vara tvåsiffrig in bit in på nästa år, och öka med 10,5 procent 2014/2015 och 8,6 procent 2015/5016. Grossistpriserna väntas fortsatt öka mer än vad som ligger inom komfortzonen för Indiens centralbank, RBI.

Den största risken för Indien är, enligt IMF, spridningseffekter från volatilitet på de globala finansmarknaderna. De största externa riskerna relaterar till en utdragen ekonomisk och finansiell volatilitet (utlöst av att utvecklade länder drar tillbaka sina kvantitativa lättnader), en långvarig inbromsning i tillväxten i euroområdet och högre oljepriser. Viktiga inhemska risker är långsamma framsteg med strukturreformer, hög inflation, ett misslyckande med att lätta på utbudsrestriktioner och en återgång till en expansiv finanspolitik. Högre reformtempo och snabbare politisk beslutsgång är uppåtrisker.

IMF välkomnar de åtgärder som Indien har vidtagit men konstaterar att tillväxten har bromsat in markant och att inflationen är ihållande hög samtidigt som risken för spridningseffekter från volatilitet på de globala finansmarknaderna är en fortsatt betydande risk.

Mot bakgrund av detta understryker IMF behovet av att dämpa inflationen, konsolidera statsfinanserna och accelerera strukturreformerna. De uppmuntrar vidare till fortsatta åtgärder för att stärka bytesbalansen och öka de utländska direktinvesteringarna.

Givet den höga inflationen rekommenderar IMF en fortsatt stram penningpolitik och beredskap att höja räntorna ytterligare för att få ned inflationen till mer uthålliga nivåer.

För att stärka statsfinanserna rekommenderas en bred uppsättning åtgärder, med både skatter (införa moms) och reformer av subventioner av bränsle och gödningsmedel. Investeringar och sociala program inom hälsovård och utbildning är prioriterade utgiftsområden som måste värnas.

Bland viktiga strukturreformer i Indien pekar IMF på åtgärder för att öka produktiviteten inom jordbruket och stötta jobbskapande i den formella sektorn, liksom åtgärder på arbetsmarknaden.

Bombay SENSEX Index
Bombay SENSEX Index

Av: Direkt/Tradingportalen

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto