Home > Indiens återhämtning väntas vara blygsam efter inbromsning

Indiens återhämtning väntas vara blygsam efter inbromsning

Det skriver Internationella valutafonden, IMF, efter en artikel IV-konsultation med Indien.

”Tillväxten väntas bli runt 5,5 procent 2012/2013, men bör öka till 6 procent 2013/2014. Fortsatt implementering av åtgärder för att stimulera investeringar och en något starkare global tillväxt bör bidra till en blygsam återhämtning på kort sikt”, skriver IMF.

Under 2011/2012 ökade Indiens BNP preliminärt 6,5 procent, vilket var en nedgång fån 8,4 procent de två föregående åren.

IMF noterar att underskottet i Indiens bytesbalans ökade till 4,2 procent av BNP under 2011/2012, vilket bidrog till en kraftig depreciering för den indiska rupien. Nu räknar IMF med att underskottet kommer att minska något under innevarande år, till omkring 4 procent av BNP, med hjälp av minskad guldimport, en svagare rupie och i stort sett stabila oljepriser.

Inflationen väntas förbli hög, och över centralbankens ”komfortzon”, med tanke på att utbudsbegränsningarna endast väntas lätta gradvis.

IMF bedömer at riskerna mot de ekonomiska utsikterna för Indien väger över mot nedsidan, men åtgärder från regeringen har mildrat de inhemska riskerna.

Det osäkra läget för den globala ekonomin kan dock innebära allvarliga utmaningar för Indien, i synnerhet om det skulle inträffa en större finansiell chock samtidigt som den makroekonomiska miljön begränsar utrymmet för policyrespons.

På det inhemska planet ser IMF också vissa nedåtrisker när det gäller en otillräcklig uppföljning av den senaste tidens reformer, i synnerhet när det gäller åtgärder för att minska utbudsbegränsningar. Å andra sidan kan utvecklingen bli bättre än väntat om nya åtgärder utöver redan annonserade reformer genomförs.

IMF:s exekutiva styrelse noterar inbromsningen i den indiska ekonomin och att inflationen samtidigt är förhöjd, men tillväxtutsikterna anses ändå vara starka och styrelsen välkomnar de senaste utbuds- och investeringsåtgärderna från myndigheterna.

Styrelsen fastlår vidare att strukturreformer, finanspolitisk konsolidering och låg inflation är avgörande för en uthållig återhämtning och låg inflation i Indien.

Enligt styrelsen är de finansiella förhållandena ännu relativt lätta, och rekommendationen centralbanken behåller policyräntorna på nuvarande nivå till dess att inflationen befinner sig i en tydlig nedåttrend.

Den indiska centralbanken, Reserve Bank of India (RBI), lovordas för sin vaksamhet mot inflationen, vilket innebär bättre långsiktiga tillväxtutsikter. En bättre vägledning från RBI om den prognostiserade inflationsbanan skulle dock hjälpa till att ytterligare förankra inflationsförväntningarna.

Styrelsen noterar vidare att Indiens externa känslighet verkar ha ökat till följd av det ökande bytesbalansunderskottet och hur detta finansieras. Riskerna bedöms dock vara hanterbara med hjälp av flexibilitet i växelkursen.

Finanspolitisk konsolidering och lägre inflation, i kombination med åtgärder mot flaskhalsar på utbudssidan, skulle hjälpa till att stärka landets externa position.

IMF-styrelsen välkomnar samtidigt myndigheternas gradvisa åtgärder för att liberalisera kapitalbalansen. Myndigheterna bör nu fokusera på utländska direktinvesteringar samt rupie-obligationer, vilket skulle förbättra ”finansieringsmixen” och fördjupa de inhemska kapitalmarknaderna.

Av: Direkt

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto