Home > Internationella valutafonden ser dämpade utsikter för Japans ekonomi, trots policystöd.

Internationella valutafonden ser dämpade utsikter för Japans ekonomi, trots policystöd.

Utsikterna för ekonomisk tillväxt och inflation i Japan är fortsatt dämpade, trots att myndigheterna svarat på en svagare inhemsk och extern utvecklig med ytterligare finans- och penningpolitiskt stöd.

Det skriver Internationella valutafonden, IMF, i en rapport efter en Artikel IV-konsultation med landet, som avslutades den 29 juli.

Enligt IMF väntas Japans privatkonsumtion endast växa i en blygsam takt och den svaga globala återhämtningen, i kombination med ökad osäkerhet (bland annat på grund av Brexit) samt med den senaste tidens yenförstärkning, kommer sannolikt utgöra ett sänke för nettoexporten och investeringarna.

”Därmed väntas ekonomin endast expandera i en blygsam takt på cirka 0,3 procent 2016 innan den bromsar in till 0,1 procent 2017″, skriver IMF, som dock påpekar att prognosen inte inkluderar eventuella effekter av det stimulanspaket som ännu inte beslutats innan rapporten färdigställdes.

På medellång sikt ser IMF en japansk tillväxt i linje med potentialen (som dock ligger på en sluttande bana), inflationen väntas stiga till omkring 1 procent.

”Ytterligare finanspolitiskt stöd kan lyfta tillväxten på kort sikt, men nedåtrisker dominerar på medellång sikt och kan relateras till svag extern som inhemsk efterfrågan, osäkerhet om hållbarheten för låga räntor i en miljö med hög offentlig skuldsättning och finansiella stabilitetsrisker i samband med rekordkraftiga monetära lättnader”, skriver IMF.

Fonden tillägger att dessa risker också kan komma att påverka den finansiella stabiliteten som hittills varit sund och uthållig, med god kapitalisering och låga nivåer av nödlidande lån.

USDJPY (dagsdiagram)

IMF-styrelsen välkomnar de initiala framgångarna för Abenomics samt myndigheternas kraftfulla agerande för att lyfta tillväxt och inflation. Givet de fortsatt starka motvindarna behövs dock en heltäckande och koordinerad uppgradering av policyn för att uppnå de ambitiösa målen för tillväxt, reflation och finansiell konsolidering.

Enligt IMF-styrelsen bör strukturreformer vara en avgörande punkt i ett uppdaterat Abenomics-program, som reformer för ökat arbetskraftsdeltagande för kvinnor, äldre och utländska personer. Det bör också finnas en roll för åtgärder som kan generera löne-pris-dynamik utan överdriven inblandning i marknadens funktion.

Styrelsen välkomnade i detta sammanhang beslutet att höja minimilönerna och rekommenderar också att man överväger alternativ för att stärka företagens incitament att höja löner och för att öppna för flexibla anställningsavtal. Dessa åtgärder bör kompletteras med finans- och penningpolitiskt efterfrågestöd samt en försiktig balansering av tillväxt på kort sikt och de medellånga målen för finanspolitisk hållbarhet och finansiell stabilitet.

Utan en fullständig policyuppgradering ser IMF-styrelsen behov av en rekalibrering av den makroekonomiska politiken, vilket riskerar att leda till större finanspolitisk konsolidering samtidigt som penningpolitiken måste förbli expansiv under lägre tid. Det skulle i sin tur öka de potentiella riskerna och få negativa återverkningar på den globala ekonomin.

Styrelsen vill också se ytterligare åtgärder för att stärka policyramverken, och de flesta ledamöterna ser skäl att införa utgiftstak och en oberoende utvärdering av utsikter och budgetprognoser. Styrelsen betonade också behovet av en tydlig och effektiv kommunikation om penningpolitiken och bättre utnyttjande av framåtblickande guidning.

Av: Michael Andersson för Tradingportalen/Nyhetsbyrån Direkt.
Frågor och kommentarer alltid välkomna på redaktionen[at]tradingportalen.com

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto