Home > En introduktion till blankning

En introduktion till blankning

Vad är blankning?

I denna utbildning ska vi först gå igenom vad blankning är för något, för att sedan förklara hur det fungerar i praktiken. Utbildningen kräver inte några förkunskaper mer än grundläggande kunskaper inom aktiehandel. I de exempel som ges bortser vi från vissa mindre kostnader och intäkter, som courtage och bankränta.

Att blanka en aktie innebär att man lånar en aktie av någon och sedan säljer den. Den som har blankat en aktie hoppas att kursen ska sjunka så det blir möjligt att köpa tillbaks aktien till ett billigare pris än vad den såldes för. Sedan kan blankaren ge tillbaks aktien till ägaren och behålla skillnaden mellan försäljningkursen och återköpskursen.

Exempel på blankning

Säg att kursen för Ericsson-aktien är 25 kr och jag tror kursen kommer att sjunka den närmsta tiden. Jag lånar då 2000 stycken aktier av en aktieägare, för detta lån betalar jag en vanligtvis en ränta till långivaren. Jag säljer mina lånade aktier för 25 kr per styck, och inkasserar därmed 25*2000 = 50 000 kr. Jag sätter in de 50 000 kronorna på banken och inväntar att kursen för Ericsson-aktien ska sjunka. Exempelvis kan kursen efter tre veckor ha sjunkit till 20 kr och jag tror nu att den inte kommer sjunka mer den närmsta tiden. Jag köper då tillbaks de 2000 aktierna för 20 kr per styck, totalt kommer detta köp att kosta mig 20*2000 = 40 000 kr. Jag kan nu lämna tillbaka de 2000 aktierna till aktieägaren, så transaktionen mellan mig och honom är avslutad. Eftersom jag inkasserade 50 000 kr vi försäljningen av aktierna och bara betalade 40 000 kr vid återköpet, kommer jag att ha tjänat 50 000-40 000 = 10 000 kr, minus den eventuella ränta jag betalar för lånet.

Kursen kunde istället hade gått åt motsatt håll och stigit till 30 kr. Om jag nu tror att det kommer ligga still eller eventuellt stiga mer så kan jag köpa tillbaka de 2000 aktierna för 30*2000 = 60 000 kr och ta en förlust på 60 000-50 000 = 10 000 kr. Om jag tror att aktiekursen kommer sjunka så kan jag vänta eller eventuellt blanka fler aktier.

Blankning
Blankning

Hur går lånet till?

Nu frågar sig säkert läsaren hur lånet av aktierna går till i praktiken, man vill ju knappast sitta och ringa runt till alla som äger Ericsson-aktier och fråga om de vill låna ut sina aktier. Då är det enklare att ta kontakt med sin mäklare för att se om de erbjuder blankning av aktier, de flesta som erbjuder utlåning kommer också kunna erbjuda blankning. Mäklaren kommer kräva att man som blankare har en säkerhet för aktielånet precis som det fungerar vid andra lån, vanligtvis är säkerheten 10-20% av de totala aktievärdet som man lånar. Mäklaren sköter sedan förmedlingen mellan blankaren och den som lånar ut aktier, naturligvis kommer mäklaren ta en avgift för detta precis som för alla andra tjänster. De som lånar ut sina aktier kan t.ex vara fonder, institutioner och andra långsiktiga aktieägare som inte planerar att sälja sina aktier den närmsta tiden. Genom att låna ut sina aktier kan de tjäna lite extra pengar på den ränta som de får in genom utlåningen. Som blankare får man alltså vara beredd att betala en ränta, men den ska ligga en bit under räntan för att låna pengar. När lånet är gjort kan man som blankare sälja aktierna över börsen.

Hur tjänar jag pengar?

När blankaren sålt de aktier han har lånat hoppas han givetvis på en nedgång i aktiekursen så att han kan köpa tillbaka aktierna till ett billigare pris, för att sedan återlämna aktierna och behålla mellanskillnaden. Om aktierkursen istället stiger kommer det bli dyrare att köpa tillbaka aktierna, och blankaren kommer förlora mellanskillnaden mellan vilken kurs aktierna såldes för och till vilken kurs de köptes tillbaka. Om aktiekursen står stilla kommer man som blankare att förlora en del pengar, dels de avgifter som mäklaren tar för att genomföra transaktionen och dels den ränta man betalar för lånet av aktierna.

Varför blanka?

Blankning ger, som vi har sett, en möjlighet att tjäna pengar på aktier även när kursen sjunker. Man behöver allstå inte stå utanför och vänta bara för att man tror på en nedgång. Blankning kan också användas för att låsa in en aktievinst eller för att minska risken i sin portfölj. För att låsa in en vinst blankar du helt enkelt lika många aktier som du redan äger, på detta sätt kommer portföljen att bli neutral, d.v.s. stå still i värde. Anledningen till detta kan vara att slippa realisera en vinst vid en viss tidpunkt, men ändå vara säker på att få behålla vinsten. Minska risken i sin portfölj kan man göra genom att blanka en del av de aktier man äger. Men man kan lika gärna sälja motsvarade andel och då inte behöva betala lika höga avgifter, så även här är det endast skattemässiga skäl som gör att det kan löna sig.

Vilka är riskerna?

Att blanka en aktie blir i princip som att köpa en aktie, fast helt omvänt. Istället för att tjäna pengar på en uppgång tjänar blankaren pengar på nedgång. Eftersom en aktiekurs aldrig kan sjunka till ett värde under 0 kr, men stiga oändligt mycket kommer risken vid blankning att bli större. Vid ett aktieköp kan du inte förlora mer pengar än vad du betalt för aktierna och du kan teoretiskt sett tjäna oändligt mycket pengar. Vid blankning däremot, kan du teoretiskt sett förlora oändligt mycket pengar eftersom kursen kan fortsätta stiga hela tiden, och vinsten är begränsad till de pengar du fick in genom aktieförsäljningen. Genom åren har det också visat sig att börsen i allmänhet är stigande, vilket kan få blankning att verka mer riskfyllt. Men vi har också sett många perioder med nedgång, och bara för att börsindex som helhet går upp betyder inte att alla enskilda aktiekurser stiger, det kan finnas många enskilda aktiekurser är sjunker kraftigt under dessa perioder.

Risker vid blankning
Risker vid blankning

Utnyttja relativa rörelser

Vi vet att det både under perioder av nedgång kan vara så att vissa aktier utvecklar sig sämre än andra. Det kan exempelvis vara så att en aktie inom en bransch stiger mer än en annan aktie i samma bransch. Eller kan det vara så att en aktie inom en bransch stiger mer än en aktie inom en annan bransch. Om jag som investerare har en uppfattning om att en viss aktie kommer utveckla sig bättre än en annan så kan jag tjäna pengar på detta, oavsett om aktierna stiger eller sjunker, bara de utvecklas efter min marknadstro. Givetvis kommer jag förlora pengar om det utvecklas motsatt mot min marknadstro. Hur går nu detta till? Vi förklarar med ett exempel.

Exempel på pair/spread trading

I exemplet fall tror jag att Ericssons kurs kommer gå bättre än Nokias. Jag köper då aktier i Ericsson, för exempelvis 100 000 kr. Låt oss säga att kursen för Ericssonaktier är 25 kr, jag får därmed 100000/25 = 4000 aktier i Ericsson för 100 000 kr. Samtidigt som jag köper aktierna i Ericsson blankar jag aktier för 100 000 kr i Nokia. Låt oss säga att kursen för nokiaaktien är 200 kr, jag blankar följdaktligen 100000/200 = 500 aktier i Nokia. Jag betalar 100 000 kr för mina 4000 Ericssonaktier och får in 100 000 kr genom att blanka 500 aktier i Nokia, mitt nettoutlägg blir därmed 0 kr (om vi bortser från avgifter). Hur fungerar nu denna positionen?

Jo, så länge Ericssons kurs går bättre än Nokias kommer jag tjäna pengar, om aktiekurserna sjunker tjänar jag pengar bara Ericssons kurs, procentuellt sett, sjunker mindre än i Nokias. Om kurserna stiger tjänar jag pengar bara Ericssons kurs, procentuellt sett, stiger mer än Nokias. Vi säger att jag behåller min position under 2 månader. Har Ericsson under den tiden stigit 15 % och Nokia stigit 8 % kommer jag ha tjänat 15 %, d.v.s. 100 000*0,15=15 000 kr på mina Ericssonaktier, och förlorat 8 %, d.v.s. 100 000*0,08 = 8 000 kr på de blankade Nokiaaktierna. Min vinst att bli därför 15000-8000 = 7 000 kr, eller 15 %-8 % = 7 %.

Exempel 1: Pair/spread trading
Exempel 1: Pair/spread trading

Om Ericssons kurs istället sjunker 5 % och Nokias kurs sjunker 13 % kommer min förtjänst bli 13%-5% = 8 %, eller 100000*0,08 = 8 000 kr, eftersom jag förlorat 5 % (5000 kr) på mina Ericssonaktier men samtidigt tjänat 13 % (13 000 kr) på de blankade Nokiaaktierna.

Exempel 2: Pair/spread trading
Exempel 2: Pair/spread trading

Om aktierna utvecklas tvärtom, d.v.s. Nokia går bättre än Ericsson så kommer jag förlora pengar motsvarade hur mycket mer Nokias kurs stiger.

Pair/Spread trading

Det som vi gav exempel på ovan brukar kallas pair trading eller spread trading eftersom jag handlar med ett par av aktier och utnyttjar hur de utvecklas sinsemellan, d.v.s. satsar på hur spreaden mellan dem utvecklar sig. Givetvis behver det inte vara aktier inom samma bransch som används. Strategin kan tillämpas med aktier ur olika sektorer. Man kan faktiskt även spela ut 2 sektorer mot varandra på följande sätt: Välj ut en eller flera aktier som du tycker är representativa för en viss sektor, t.ex. läkemedelssektorn, och köp dessa aktier för en viss summa pengar. Välj sedan ut en eller flera aktier som du tycker är representativa för en annan sektor, t.ex. banksektorn, och blanka ett antal av dessa så att du kommer upp i samma summa som du köpte för i läkemedelssektorn. Om läkemedelssektorn nu utvecklas bättre än banksektor kommer du tjäna pengar, oavsett år vilket håll kurserna rör sig.

Kan jag blanka vilka aktier som helst?

Teoretiskt sett så kan alla aktier blankas. Men i praktien är det bara i de mest omsatta aktierna som tjänsten erbjuds. Anledningen till detta är att det är i dessa aktier man hittar de flesta institutionella, och andra långsiktiga aktieägare som är villiga att låna ut aktier. Kontakta din mäklare för att få veta i vilka aktier som blankning erbjuds. Det kan också löna sig att höra med olika m&au;klare eftersom vissa kan erbjuda blankning i aktier som där andra inte erbjuder blankning.

Vad händer vid utdelning?

Något som kan vara värt att notera är att aktieutdelningen fortfarande kommer tillfalla den som är ägare av aktierna, d.v.s. den som har lånat ut sina aktier. Summan motsvarade utdelning kommer då att dras från blankarens konto. Men detta ska, i teorin, jämna ut sig eftersom aktiekursen ska sjunka med en summa som motsvarar utdelningen. Vi tar ett exempel. Låt oss säga att jag blankat 2000 stycken Ericsson-aktier och det blir en aktieutdelning på 2 kr per aktie. Från mitt konto kommer det då att dras 4000 kr, som tillfaller aktieägaren. Men samtidigt skall aktiekursen p.g.a. utdelningen sjunka med 4kr per aktie så att det hela jämnar ut sig.

Skatteregler vid blankning

Något som också kan var värt att notera är att svenska skatteregler säger att om du blankar aktier i över ett år kommer hela aktieförsäljningssumman vid blankningstillfället att räknas som en skattepliktig kapitalvinst (reavinst). I övrigt är skattereglerna vid vinster och förluster på blankningsaffärer desamma som vid aktieaffärer.

Borde inte blankning förbjudas?

Det hörs titt som tätt röster som säger att blankning borde förbjudas eftersom det ger en möjlighet att tjäna pengar på en nedgång i ekonomin. Man ska dock komma ihåg att för att förbjuda blankning kommer man även att bli tvungen att förbjuda optionshandel, terminshandel och en del andra avtal som avhandlar framtida försäljningar. Det finns också argument som säger att blankning faktiskt driver upp aktiekurser på lång sikt eftersom det skapas ett dolt köpbehov i aktien, de som har blankat kommer förr eller senare att bli tvugna att köpa tillbaka aktierna och därigenom driva upp kursen. Något som också diskuteras är om blankning ökar eller minskar volatiliteten (rörligheten) i aktiekurserna. å ena sidan borde kursen svänga mindre p.g.a. blankning jämnar ut utbud och efterfrågan på aktier, å andra sidan kan blankningen göra så att kursen svänger mer genom att skapa ett större säljtryck i nedgång och ett större köptryck i uppgång, eftersom blankarna får bråttom att köpa tillbaka sina aktier. Vilket eller vilka av dessa argument som är riktiga kan man tvista om, förmodligen är alla rätt till viss del.

Hur går jag vidare?

Den som vill börja blanka aktier kan kontakta en mäklare och fråga om de erbjuder denna tjänst. Sedan är det bara att öppna ett konto och börja handla, kom dock ihåg att det finns risker involverade och att den potentiella förlustrisken är obegränsad.

Artikel är publicerad på Tradingportalen.com i samarbete med derivatinfo.se

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto