Home > Makro: Barometerdata och BNP-estimat i veckan

Makro: Barometerdata och BNP-estimat i veckan

Veckan i övrigt innehåller annars en del intressanta indikationer om vart konjunkturen är på väg. Unicredit konstaterar att den första omgången av företagsbarometrar i Europas kärna och BNP-estimat för första kvartalet från USA och Storbritannien kommer att sätta tonen.

”Dessa bör ge fler tecken på huruvida den senaste tidens stiltje i sentimentsdata i EMU kommer att fortsätta ännu en månad, och förebåda en ytterligare försening av återhämtningen i euroområdet och därefter utlösa en ECB-sänkning till 0,5 procent i maj eller juni, och hur stort det transatlantiska gapet är vad gäller tillväxtmomentum”, skriver Unicredit.

De konstaterar att efter nedgången i februari och mars så förtjänar euro-PMI för april mycket stor uppmärksamhet då de kommer att ha viktiga implikationer för såväl euroområdets underliggande tillväxttrend som för ECB:s räntepolicy.

Enligt Bloomberg News prognosenkät spås tjänste-PMI stiga till preliminära 46,6 från 46,4 föregående månad, medan industri-PMI väntas vara oförändrat på 46,8.

Unicredit spår en uppgång till 47,0 respektive 47,3, men noterar att osäkerheten runt barometerprognoser är stor nu.

Marsutfallen visade en del motstridiga signaler. Composite-PMI sjönk till 46,5 från 47,9 medan indikatorn Eurocoin visade den största månatliga förbättringen sedan början på uppåttrenden förra sommaren. De två mest tillförlitliga indikatorerna om euroområdets konjunkturcykel har därmed kopplats loss.

I mars indikerade composite-PMI en BNP-nedgång om 0,3 procent i kvartalstakt, medan Eurocoin visar på -0,1 procent.

I ljuset av denna utveckling i sentimentet blev ECB klart mer försiktigt vid aprilmötet. En ytterligare nedgång skulle sannolikt ses som oförenligt med ECB:s syn om att ekonomin stabiliseras första halvåret för att därefter åter ta fart andra halvåret, och därmed vara tillräckligt för att utlösa en räntesänkning.

På tisdagen kommer för svensk del SCB:s jobbdata för mars, där arbetslösheten väntas ha varit oförändrad på 8,5 procent. Den säsongsrensade arbetslösheten spås ha sjunkit till 8,1 från 8,2 procent föregående månad.

I Riksbankens penningpolitiska uppföljning pekade prognosbanan mot att den säsongsjusterade arbetslösheten i genomsnitt skulle vara 8,10 procent under första kvartalet.

Danske Bank noterar i ett kundbrev att om deras prognos på en arbetslöshet på 8,4 procent i mars (liktydigt med 8,0-8,1 procent säsongsmässigt) slår in skulle det vara en viktig bekräftelse på att arbetslösheten har vänt ned och att toppen de facto nåddes redan i november i fjol.

I USA publiceras Markits preliminära industri-PMI för april, som väntas sjunka till 54,0 från 54,6.

På onsdagen kommer det tyska IFO-indexet över näringslivets förväntningar, som spås ha sjunkit något till 106,3 i april från 106,7 i mars. IFO-index steg fyra månader i rad till och med februari för att i mars vika nedåt.

Commerzbank skriver i ett marknadsbrev att varje månad så är sentimentindikatorerna bland de viktigaste för euroområdets ekonomi. I april bör de dock spela en än viktigare roll än vanligt, då en ytterligare kraftig nedgång, särskilt vad gäller inköpschefsindex, kan ifrågasätta det generella scenariot om återhämtning under andra halvåret.

I detta fall skulle både industri-PMI som tjänste-PMI kunna sjunka tillbaka till nivåer som historiskt pekat mot recession, och det skulle ta lång tid innan euroområdets ekonomi åter ser positiv BNP-tillväxt igen.

”Medan ett ytterligare fall i IFO-index skulle vara mindre allvarligt, då det fortfarande skulle vara en signal om en starkare expansion i den tyska ekonomin än vad som för närvarande väntas av de mest optimistiska ekonomerna, så skulle riskerna för en generell vändning i trenden öka betydligt”, skriver Commerzbank.

På onsdagen kommer även order varaktiga varor i USA, som spås ha sjunkit 2,9 procent jämfört med föregående månad, efter en uppgång med 5,6 procent i februari. Order på kapitalvaror exklusive försvar och flygindustrin, en indikator för investeringsdelen i BNP, antas ha stigit med 0,3 procent.

På torsdagen väntas BNP-estimat för första kvartalet i Storbritannien. Unicredit skriver att efter en nedgång med 0,3 procent fjärde kvartalet, som delvis var en reaktion på uppgången i samband med OS förra sommaren, så väntas BNP ha visat en blygsam uppgång om 0,1 procent (q/q) första kvartalet (vilket även är konsensus i Bloomberg News enkät).

Indikationer från PMI är linje med denna prognos. Sett till sektorer så visar såväl tjänste-PMI som hårda data att tjänstesektorn bör ha gett ett positivt bidrag till tillväxten. Industriproduktionens bidrag väntas ligga nära noll, medan byggsektorn väntas ge ett negativt bidrag.

”Riskerna mot vår prognos ligger på nedsidan. Framåtblickande så väntas BNP-tillväxten accelerera något i slutet av året, även om den förblir mycket måttlig”, skriver Unicredit.

Fredagen inleds med ett policymöte hos Bank of Japan.

Detta andra möte med det nya ledarskapet väntas inte landa i några förändringar efter de kraftfulla åtgärder som lanserades i samband med BOJ-mötet den 4 april.

BOJ-företrädare har indikerat att de vidtagna åtgärderna räcker för att få upp inflationen till målet på 2 procent, och velat tona ned förväntningarna om än mer lättnader i närtid.

För svensk del kommer Konjunkturinstitutets månadsbarometer. Enligt SME Direkts prognosenkät spås den samlade barometerindikatorn ha stigit till 95,8 från 95,4. Industrins konfidensindikator antas ha stigit något till -9 medan konsumenternas förtroende (CCI) spås ha stigit till 3,8 från 2,8 föregående månad.

SCB publicerar handelsnetto för mars, med ett väntat överskott på 6,0 miljarder kronor, och finansmarknadsdata. Ökningstakten i utlåningen till hushållen har stigit under januari-februari men väntas ligga kvar på 4,6 procent i mars.

Hushållens skuldsättning är en faktor för Riksbanken, och ligger i den skål som talar emot en räntesänkning. I samband med det senaste räntebeskedet konstaterade Riksbanken att bättre arbetsmarknad, låga räntor och allmänt ökad optimism bland hushållen väntas leda till högre bostadspriser och därmed högre skuldsättning, från 174 procent av de disponibla inkomsterna till 177 procent i början av 2016.

”Hushållens skulder är därmed fortsatt höga i ett historiskt och internationellt perspektiv”, skrev Riksbanken.

På fredagen kommer även det första estimatet över BNP i USA första kvartalet. Enligt Bloomberg News prognosenkät spås BNP ha ökat med 3,0 procent i beräknad årstakt, efter en uppgång med 0,4 procent fjärde kvartalet.

Credit Suisse konstaterar i ett marknadsbrev att BNP väntas ha stigit med 3,4 procent. På uppsidan finns att den privata konsumtionen antas ha accelererat till nästan +3 procent efter att ha legat under 2 procent under de föregående tre kvartalen. Lagren bör ge ett positivt BNP-bidrag på 1,2 procentenheter, samtidigt som månatliga data i byggsektorn indikerar att bostadsinvesteringarna kan visa tvåsiffriga tillväxttal igen.

På nedsidan finns att företagens investeringar sannolikt planat ut. Nettoexporten väntas ge ett negativt BNP-bidrag på 0,4 procentenheter.

”Vi väntar oss också en liten nedgång i den totala offentliga konsumtionen, främst på grund av en nedgång i den statliga och lokala sektorn. Sequestern kan ha minskat de federala utgifterna i slutet av kvartalet, även om den största effekten kommer att dyka upp under andra kvartalet”, skriver Credit Suisse.

De spår samtidigt en dämpad inflationsutveckling, med en uppgång i kärn-PCE på 1,2 procent i beräknad årstakt. Federal Reserves inflationmål är 2 procent för PCE.

Av: Direkt

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto