Home > Månadsbrev Augusti 2012

Månadsbrev Augusti 2012

Efter den starka avslutningen sista dagen i juni fortsatte marknaden upp ett par dagar, och lika många procent, i glädje över att räntor för Spanien och Italien sjönk efter beslut vid ett toppmöte i EU innebärande att banker kan finansieras centralt från EU. Därmed avlastas statsbudget och trycket uppåt på räntor för bland annat Spanien och Italien. Därefter kom en rekyl under en vecka som tog bort drygt ca 2,5 procentenheter av uppgången.

Marknaden – vad har hänt

Trots ökad motvind i makrobilden och nedjusterade prognoser fortsatte marknaden uppåttrenden som startade i början av juni och juli-månad slutade upp ca 4,9 %. Den sista uppgången kom efter uttalande av ”Super Mario” Draghi att ECB kommer att göra vad som krävs för att bevara Euron. Förväntningarna på ECB-mötet den 2 augusti var därmed högt ställda och eftersom inga starka åtgärder presenterades blev besvikelsen stor när det endast kom löften att förbättra effektiviteten i marknaden på den korta sidan av räntekurvan. De spanska och italienska räntorna steg kraftigt och är på ohållbart höga nivåer för att länderna skall klara skuldbetalningar på sikt.

Analytikerna skruvade ned förväntningarna inför de svenska bolagens rapporter för andra kvartalet. Under juli sänktes förväntningarna med 3 respektive 2 procent för 2012 och 2013. Konsensus förväntar därmed vinstökningar med 1 % 2012 och 12 % för 2013. För S&P 500-index i USA är förväntningarna att vinsterna ökar 7 % 2012 är och 12 % under 2013. P/E-talet för Sverige nästa år är därmed ca 11,3 med direktavkastningsnivå ca 4,7 % (som delas ut året efter). En avkastning på närmare 9 % (som stiger över tiden och är inflationsskyddad) ter sig naturligtvis lockande för den som kan vara långsiktig och har en mer positiv syn än gängse i marknaden. Marknaden vill inte tro på prognoserna vilket bland annat framgår av att förväntad vinstnivå (12 mån fram) stigit sedan 2011 medan marknaden trendat ned. Frågan är naturligtvis hur djup och långvarig den svaga konjunkturen blir och hur mycket mer vinstförväntningarna eventuellt kommer att skruvas ned. Eftersom stater och privatpersoner i många länder behöver beta av skulder står hoppet främst till att centralbanker ökar penningmängden och att detta ger effekt.

Mot detta kan anföras att bankerna konsoliderar sina balansräkningar och att investeringsviljan saknas i hög utsträckning vilket gör att det ökande sparandet inte används till tillväxtdrivande investeringar i tillräcklig omfattning. Mycket av tillväxten förväntas komma från utvecklingsmarknaderna med Kina i spetsen men även Kina har bromsat kraftigt under de senaste kvartalen. Kinas kraftiga och delvis slösaktiga expansion 2008/09 drev upp löner, huspriser och inflation under 2010/11 till nivåer som bland annat inneburit (medfört?) kraftigt fallande vinster i exportsektorn. Åtstramande åtgärder har fått ned inflation och huspriser men trots lättnader och aviserade satsningar på infrastruktur och privat konsumtion är det risk för att avmattningen är svår att hejda. Bolagen lider av kostnadstrycket vilket minskar investeringsviljan. När tillväxten var runt 10 % ökade investeringarna med 41-42 %. Efter avskrivningar med ca 14 % ökade kapitalstocken ca 28 %.

Nuvarande målsättning på tillväxt ca 7,5 % innebär att investeringar kan sjunka till 35 % före avskrivningar vilket dock förefaller mycket högt med tanke på förutsättningarna. Vidare har privatkonsumtionen svårt att uppväga minskad investeringstakt eftersom privatkonsumtion endast utgör ca 34 % av BNP samt att företagens kostnadsjakt får effekt på löner och jobbmarknad. Sammantaget kommer övergången till konsumtionsledd tillväxt från investeringsdriven tillväxt ta lång tid och den investeringsdrivna tillväxttakten för att nå drygt 7 % tillväxt blir svår att upprätthålla.

Ungefär 2/3 av drygt 30 PMI-mätningar i olika länder (Production Managers Index) tyder på att det är fortsatta försvagningar att vänta och därmed ytterligare nedjusteringar av BNP-prognoser för nästa år. Inga tidiga tecken på vändning, exempelvis på orderingång kan hittas. En av få ljuspunkter som åter bekräftats i juli är att huspriser stigit under fyra månader i sträck i USA och att husbyggarna blivit väsentligt mer optimistiska. Eftersom sysselsättningsläget är svagt kan dock effekterna av detta dröja. Effekterna av fallande bensinpriser i USA har motverkats av kraftigt stigande priser på spannmål på grund av kraftig torka. Vetepriser har stigit ca 45 % och majs ca 30 % sedan mitten av juni.

De slutliga effekterna av budgetnedskärningarna i USA efter årsskiftet kommer att debatteras flitigt. Marknaden verkar förvänta ungefär 1 % i minskad BNP som effekt medan vi bedömer att risken är stor att det blir mer än så. Detta är synnerligen besvärligt när tillväxten som för närvarande taktar på ca 1,75 % inte räcker för att ge en självgenererande tillväxt. Samtidigt är lockelsen stor för politikerna att skjuta på problemen när realräntan som USA lånar till är negativ. Ytterligare ljuspunkt är den starka tillväxten i Sverige där BNP steg med 5,7 % i årstakt under andra kvartalet vilket är den högsta ökningen på 10 år. Den svenska kronan mot Euron är nu under 8:30. Det är nivåer vi får gå tillbaka till 2000 för att hitta. Delvis kan detta ha att göra med att Schweiz köper relativt ”säkra” valutor, som den svenska, i sina operationer för att hindra flykten av pengar till Schweiziska valutan driver upp kursen över ”peggen” mot Euron.

Portföljens utveckling och sammanfattning.

Cliens Absolut Aktier Sverige steg under juli 5,41 % vilket var 1,22 % bättre än marknaden (SIXRX) som steg med 4,19 %. Fonden har utvecklats svagt i år främst på grund av ett stort innehav i Lundin petroleum men även på grund av positioner i tre mindre bolag som utvecklats mycket svagt. Lundin Petroleum som sjönk med ca 25 % under det första halvåret har börjat trenda bättre än marknaden och steg ca 9 % under juli och fortsätter upp de första dagarna i augusti. Bolaget har ett omfattande borrprogram under det närmaste halvåret. Utsikterna för världsekonomin har försämrats den senaste tiden. Vi har dock valt att för närvarande behålla relativt låg likviditet i portföljen (drygt 3 %).

Cliens Allokering Sverige steg under juli 3,49 % vilket var 1,34 % bättre än jämförelseindex (50 % SIXRX + 50 % OMRX T-Bill) som steg med 2,15 %. Utsikterna för världsekonomin har försämrats den senaste tiden. Vi har dock valt att öka andelen aktier med drygt 3 % under juli till ca 58 % och har ökats ytterligare till drygt 59 % i skrivande stund (3 aug). Vi väljer i detta sammanhang betrakta vissa högavkastande preferensaktier i fastighetsbolag som räntebärande även om de formellt är aktier (ca 9 %).

Med hänsyn till långsiktiga värderingar och den relativt mörka synen i marknaden är vi fortsatt försiktigt optimistiska för helåret. Vi har relativt mycket beta i portföljerna i form av råvaror, bank, bygg- och verkstadsaktier. Vi har hittills med få (kostsamma) undantag hållit oss till relativt stora bolag med bra balansräkningar och beprövade affärsmodeller som kan växa även i en relativt svag omvärld.

Anmäl dig till vårt exklusiva nyhetsbrev idag!

Skräddarsydda e-postmeddelanden

Ingen SPAM någonsin!

Alt mynt nyheter

Avprenumerera närsomhelst

Efter registrering kan du även få enstaka specialerbjudanden från oss via e-post. Vi kommer aldrig sälja eller lämna ut dina uppgifter till tredjeparter. Se vår sekretesspolicy här.