Home > Månadsbrev Februari – ”The market has to climb a wall of worry”

Månadsbrev Februari – ”The market has to climb a wall of worry”

Uppgången i den svenska aktiemarknaden har fortsatt under februari med ca 6 % och är därmed upp drygt 12 % i år. Från oktoberbotten är uppgången närmare 28 %. Från botten i december har marknaden stigit utan väsentliga rekyler med ca 19 %. Vi kan konstatera att det inte längre finns rubriker i affärstidningar som för alltid dömer ut aktier som placeringsslag vilket var vanligt förekommande i oktober när marknaden bottnade. F ebruari präglades av Greklandsproblematiken vidare skärptes tonläget avseende Iran vilket gav fortsatt stigande oljepriser.

Marknaden – Vad har hänt?

Marknaden valde att se igenom Greklandskrisen och i stället fokusera på effekterna av att ECB i slutet av februari lånade ut ca 529 Mdr Euro på tre år till 1 % ränta till drygt 800 banker för att undvika kreditkontraktion. Det förra ”lånepaketet” var nästa lika omfattande. Alternativet att banksystemet går i baklås med allvarlig kreditkontraktion, ökande arbetslöshet, budgetnedskärningar och minskat förtroende för banker och stater i EU är så förskräckande att enda rimliga lösningen är att förse marknaden med likviditet i en sådan omfattning att problemen ges tid att övervinnas. Ökad penningmängd brukar leda till goda tider för aktiemarknaden. Än så länge tyder dock statistiken på kreditkontraktion och det återstår att se effekterna av likvidiseringen i praktiken.

Nästa allvarliga hot som vi följer noga är en kraftig inbromsning i utvecklingsmarknaderna och då främst Kina. Vi väljer i nuläget att tro på ett scenario med ”mjuklandning” i Kina eftersom landet har en valutareserv som i storlek motsvarar närmare 7 ggr Sveriges BNP vilket ger muskler att öka konsumtionen under en konjunktursvacka. Kinas tidigare stora tillväxtdrivare, export och fastighetsinvesteringar har båda problem. De senaste ledande indikatorerna tyder dock på att en hårdlandning kan undvikas. Efter höjning av stora bankers kassakrav från 15 % till 21,5 % från början av 2010 har två sänkningar gjorts på kort tid med sammanlagt 1 %, senast i slutet av februari och fler sänkningar lär följa. Efter att ha ökat penningmängden för snabbt (toppade på ca 28 % i årstakt) efter Lehmankraschen med åtföljande bubblor i fastigheter och andra felinvesteringar som följd har nu ökningstakten blivit för låg (drygt 12 % i årstakt) och ökas därför igen.

Ytterligare ett hot som diskuteras är om Israel väljer att attackera de Iranska kärnkraftanläggningarna. Vi bedömer att följderna med kraftigt stigande spotpriser på olja och fallande aktiemarknader i så fall blir kortvariga eftersom centralbanker sannolikt ökar penningmängder väsentligt och det därmed uppstår köptillfälle i aktiemarknaderna.

Konsensusprognoserna för tillväxten i världen har varit relativt oförändrade senaste månaden med en viss försvagning för EU innevarande år och en uppjustering av global tillväxt nästa år från 2,6 % till 3.2 %. Innevarande år förväntas 2.6 % (icke köpkraftskorrigerad tillväxt).  I år förväntas Euroområdet krympa med 0,3 % och USA växa med 2,2 %.

Marknadens värdering

Marknadens värdering med P/E-tal på ca 13.5 och andra nyckeltal i närheten av historiskt genomsnitt de senaste tio åren, är inte uppenbart billigt utom i relation till räntenivån. Vi är försiktigt optimistiska för helåret och bedömer att P/E-talen kommer bli högre innan vinstprognoserna mot slutet av året justeras upp. P/E-talet innebär att årets vinst ger en avkastning på marknadsvärdet på aktier med ca 7,5 %. Till detta kan läggas en nominell årlig tillväxt på vinsten, ca 3-4 % vilket vi sedan kan jämföra med långräntan ca 2 % (1/13,5+3,5 % -2 %=9 %). Det innebär att riskpremien, eller vad man får extra per år vid en investering i svenska aktier jämfört med räntemarknaden (allt annat lika) är ca 8,5-9,5 %. Främst den låga räntenivån gör att denna relation är på en extremt hög nivå vid en historisk jämförelse.

Marknadsvy och strategi

Riskerna i makro har till synes minskat senaste tiden men är fortfarande påtagliga och kan medföra kraftiga slag i marknaden. Vi behåller därför en relativt stor andel likvida stora bolag i portföljen. Successivt överkomna problem är dock en bra miljö för att marknaden skall fortsätta stiga. ”The market has to climb a wall of worry”. En tröstande tanke är att mänskligheten har en fantastiskt god förmåga att lösa problem när de blivit uppenbara och alternativen till aktier är inte särskilt lockande någon längre period, speciellt inte i en miljö med låga räntor med på längre sikt hotande inflation.

Ur teknisk synpunkt är marknaden i behov av en konsolidering och rekyl efter en mycket stark utveckling under nästan tre månader. Den amerikanska marknaden har dock brutit igenom nivåer som gör att vi stärks i uppfattningen att marknaden kan fortsätta upp. Vi har valt att anlägga en försiktigt positiv syn på året vilket innebär att vi har relativt mycket beta i portföljerna i form av råvaror, bank och verkstadsaktier. Vi har hittills med få undantag hållit oss till relativt stora bolag med bra balansräkningar och beprövade affärsmodeller som kan växa även i en relativt svag omvärld.

Slutligen, kontakta oss gärna, vi svarar gladeligen på eventuella frågor som ni har.

Anmäl dig till vårt exklusiva nyhetsbrev idag!

Skräddarsydda e-postmeddelanden

Ingen SPAM någonsin!

Alt mynt nyheter

Avprenumerera närsomhelst

Efter att du registrerat dig kan du också få tillfälliga specialerbjudanden från oss via e-post. Vi kommer aldrig att sälja eller distribuera dina uppgifter till tredje part. Se vår sekretesspolicy här.