Home > Månadsbrev September 2012: ”Ökad motvind i makrobilden”

Månadsbrev September 2012: ”Ökad motvind i makrobilden”

Nedgången de sista två veckorna i augusti bottnade de första dagarna i september och marknaden vände därefter till en snabb uppgång som kulminerade efter QE3 i mitten av september där FED lovade obegränsade köp av bostadsobligationer tills arbetsmarknaden förbättrades. Därefter förlorades ca halva uppgången till slutet av månaden som slutade med en uppgång på 3,03 %.

Vi har varit försiktigt optimistiska men den ökande motvinden i makro med Kina i fokus samt för vinstförväntningar generellt innebär en mer försiktig attityd den närmaste tiden. Omfattningen av Kinas tillväxtproblem har blivit allt tydligare och även fått tillväxtoptimisterna att krokna. Det står alltmer klart att konsensusprognoser runt 7,8 % tillväxt i år måste revideras ned väsentligt. Revideringar ned mot 7,5 % som börjat komma är sannolikt bara början. Den andra faktorn som fått marknaden att bli mer försiktig är insikten att konsensusprognoser för den svenska marknaden med vinstökningar nästa år på ca 12 % med försäljningsökningar om ca 5 % kräver stigande marginaler och är inte trovärdigt. De senaste månaderna har konsensusprognoser för vinstökningar på ca 4-5 % för 2012 skruvats ned till vinstminskning på ca 1 %. Samtidigt har prognoserna för 2013 parallellförskjutits nedåt.

Vid samtal med aktiestrategerna på de ledande analyshusen i Stockholm framkommer att de inte tror på de egna aggregerade prognoserna för nästa år. Under senare tid har de negativa vinstvarningarna globalt och även i Norden dominerat vilket bidrar till skräcken inför de snabbt annalkande kvartalsrapporterna. Även om marknaden redan diskonterar sjunkande vinster för nästa år brukar det inte hindra ”dubbeldiskontering” när prognoserna justeras ned vilket sannolikt sker i samband med att majoriteten av rapporterna lämnats. Många analytiker brukar vara lite ”bekväma” och ändrar sina prognoser ogärna två gånger även om de själva är relativt övertygade om riktningen.

Den största händelsen under september var att centralbanken i USA, FED, lovade obegränsade köp av obligationer tills arbetsmarknaden förbättras. Samtidigt har Kina, Japan och EU utfört marknadsstödjande åtgärder. Problemet är att det tar tid innan vi ser eventuella effekter och tilltron är relativt svag till att det räcker. I Kina konstateras att finansiering av beslutade infrastrukturprojekt inte är på plats vilket tillsammans med ledningsbyte under slutet av året innebär mycket osäkerhet.

Den underliggande pessimismen i marknaden beror på skuldsättningsproblematiken som kommer att vara i fortsatt fokus för debatten. Det krävs relativt hög tillväxt för att kunna beta av skuldsättning i nivå med BNP. USA har fortfarande goda möjligheter att göra detta om de kan hålla en nominell BNP-tillväxt över 4 % men det ser värre ut för många EU-länder. Japan har skuldsättning över 2 ggr BNP och ett mycket högt budgetunderskott. Skatterna finansierar bara en mindre del av utgifterna. Om räntorna på statsskulden börjar stiga kommer snabbt mer än alla skatteintäkter gå till räntebetalningar. Det enda som är lätt att prognostisera årtionden in i framtiden är att hela västvärlden samt även Japan och Kina redan nu och kommande decennier står inför en snabb ökning av andelen som skall försörjas av dem som har arbete. När staternas balansräkningar borde konsoliderats inför detta har de i stället i många fall förslösats och drivits till bristningsgränsen. Även i Sverige finns mycket att göra för att konfrontera problematiken vilket exempelvis bevisas av kommuner och landsting som fortfarande inte vill visa upp sina pensionsskulder.

Fondernas utveckling och sammanfattning.

Cliens Absolut Aktier Sverige steg under september med 3,63 % % vilket var 0,6 % bättre än marknaden (SIXRX) som steg 3,03 %. Från årets start har portföljen stigit med 7,08 % vilket är 5,21 % sämre än index som stigit med 12,3 %. Från start 1 januari 2005 är fonden upp 129,66 % vilket är 35,12 procentenheter bättre än index. Vi har blivit mer försiktiga under den sista veckan eftersom omvärldsbilden har blivit mörkare och ökat likviditeten till ca 7 % i skrivande stund.

Cliens Mixfond Sverige steg under september med 2,24 % vilket var 0,66 % bättre än jämförelseindex som steg 1,58 %. Från årets början har Fonden stigit 5,43 % vilket är 1,46 % sämre än jämförelseindex som stigit 6,89 %. Från start 1 januari 2005 är fonden upp 106,03 % vilket är 47,66 procentenheter bättre än index. Vi har blivit mer försiktiga under den sista veckan eftersom omvärldsbilden har blivit mörkare och minskat aktieandelen till ca 49 % i skrivande stund (exklusive preferensaktier ca 6,7 %).

Fonderna har utvecklats svagt i år främst på grund av ett stort innehav i Lundin Petroleum men även på grund av positioner i tre mindre bolag som utvecklats mycket svagt. Lundin Petroleum som sjönk med ca 24 % under det första halvåret har börjat trenda bättre än marknaden och steg med 8 % under september men har fortfarande inte nått ingångskurs i år och har därför gått väsentligt sämre än index. Bolaget har ett omfattande borrprogram under det närmaste halvåret med intressant uppsida. Vidare redovisas ett väsentligt snävare spann för storleken på Johan Sverdrupfältet ungefär vid årsskiftet och vi bedömer att marknaden i samband med detta minskar riskpremien på bolaget. Vi har relativt mycket bankaktier, verkstadsaktier samt råvaror i portföljen.

I det förra månadsbrevet skrev vi att ”Med hänsyn till långsiktiga värderingar och den relativt mörka bilden i marknaden är vi fortsatt försiktigt optimistiska för helåret. Mycket stora belopp har globalt ansamlats i räntemarknaden. När en del av dessa enorma volymer börjar flöda till aktiemarknaden kan effekten bli dramatisk. Utlösande faktor för detta kan vara nya stimulanser från FED som driver upp inflationsförväntningar och långa änden på räntekurvan. Större effekt skulle naturligtvis någon form av samordnade stimulanser få”.

Sedan detta skrevs kom QE3 från FED men marknaden orkade bara lyfta tillfälligt.

Vidare riskerar prognosnedjusteringar i samband med rapporterna att ge nedgångar i verkstadsaktier och övriga cykliska aktier varför vi minskar ytterligare något i dessa.Vi har hittills med få undantag hållit oss till relativt stora bolag med bra balansräkningar och beprövade affärsmodeller som kan växa även i en relativt svag omvärld.

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto