Home > OECD-prognos pekar på måttlig och ojämn återhämtning

OECD-prognos pekar på måttlig och ojämn återhämtning

Det skriver OECD, industriländernas ekonomiska samarbetsorganisation, i vårprognosen, Economic Outlook, som presenterades på onsdagen.

”Takten i uppgången kommer fortsatt att variera mellan olika länder och i större delen av OECD-området kommer den att vara fortsatt dämpad till följd av effekterna av finanspolitisk konsolidering och specifika svagheter på kreditmarknaderna i vissa länder”, skriver OECD.

Prognosen för hela OECD-området pekar mot en BNP-ökning på 1,2 procent 2013 och 2,3 procent 2014.

I höstprognosen räknade OECD med att BNP i OECD-länderna skulle öka med 1,4 procent i år och 2,3 procent 2014.

Den genomsnittliga underskottsnivån inom OECD antas minska från 5,7 procent 2012 till 3,8 procent år 2014.

OECD skriver att nedåtriskerna fortsatt dominerar, även om de har minskat till följd av centralbanksåtgärder och lösningen på det amerikanska budgetstupet.

”Nedåtriskerna har minskat sedan mitten av 2012, med en signifikant minskning av negativa svansrisker, och finansmarknaderna har visat en remarkabel motståndskraft mot negativa nyheter”, skriver OECD.

I euroområdet dominerar fortsatt nedåtriskerna och det finns fortsatt en risk för en negativ återkoppling mellan svagt kapitaliserade banker, statsfinanser, realekonomin och exit-risker.

”Ytterligare policyåtgärder och institutionsbyggande krävs för att minska sådana risker”, skriver OECD som ser skapandet av en fullskalig bankunion som en av dessa nödvändiga åtgärder.

Vidare är strukturreformer fortsatt avgörande för att åtgärda de underliggande ekonomiska obalanserna mellan kärnan och periferin, även om OECD noterar att det redan har gjorts vissa framsteg i periferin.

Ytterligare nedåtrisker är en möjlig instabilitet på obligationsmarknaderna när centralbankerna så småningom drar tillbaka sina stimulanser. OECD pekar på att en kraftig uppgång i amerikanska statsobligationsräntor skulle ha allvarliga konsekvenser för världsekonomin. Det finns också fortsatt risker relaterade till osäkerhet om finanspolitiken i Japan och USA.

Uppåtriskerna mot prognosen härrör framför allt till det uppdämda efterfrågetryck som finns i vissa länder, men det kan också tänkas att anpassningen i euroområdet kan leda till en omvärdering av riskerna och en snabbare återställning av förtroendet.

Vad gäller Sverige konstaterar OECD att det finns tecken på en dämpad återhämtning i ekonomin, som kan få ökad fart med stärkt global handel. Arbetslösheten väntas sjunka långsamt och inflationen vara låg. Penningpolitiken bör därför vara ackommoderande och det finns finanspolitiskt utrymme för mer stimulanser vid behov.
OECD räknar med att Sveriges BNP växer 1,3 procent 2013 och 2,5 procent 2014. I höstprognosen såg OECD att BNP skulle öka med 1,9 procent under 2013 och med 3,0 procent 2014.

Av: Direkt

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto