Home > Ökade nedåtrisker enligt ECB

Ökade nedåtrisker enligt ECB

Det skriver Europeiska centralbanken, ECB, i sin månadsrapport, som offentliggjordes på torsdagen. Rapporten presenteras en vecka efter ECB-rådets möte och upprepar som brukligt argumentationen från förra veckans presskonferens.

ECB lämnade sin styrränta oförändrad på 1,00 procent vid mötet.

ECB skriver att tillgängliga indikatorer för andra kvartalet pekar mot en försvagad tillväxt och belyser kvardröjande osäkerhet. Sett bortom den kortsiktiga utvecklingen, så förväntar sig ECB fortfarande att euroområdets ekonomi ska återhämta sig gradvis.

”Men de pågående spänningarna i en del marknader för statsobligationer i euroområdet och deras inverkan på kreditförhållandena, processen av justeringar i balansräkningarna i den finansiella och icke-finansiella sektorn och hög arbetslöshet väntas fortsätta att dämpa det underliggande tillväxtmomentumet”, skriver ECB.

ECB spår nu att den reala BNP-tillväxten i euroområdet uppgår till mellan -0,5 procent och 0,3 procent i år och mellan 0,0 procent och 2,0 procent år 2013. Jämfört med prognosen i mars så är intervallet för 2013 något snävare.

Nedåtriskerna för euroområdet har ökat, främst med hänvisning till ytterligare spänningar på finansmarknaderna i euroområdet och dess möjliga genomslag till den reala ekonomin. Nedåtrisker kommer också från en möjlig förnyad uppgång i råvarupriserna på medellång sikt.

Vad gäller inflationen väntas denna förbli över 2 procent under resten av året, främst på grund av utvecklingen i energipriserna och indirekta skatter. Men baserat på terminspriser för råvaror så väntas inflationstakten sjunka under 2 procent i början av 2013.

Framåtblickande, i en miljö av dämpad tillväxt i euroområdet och väl förankrade inflationsförväntningar, så väntas det underliggande pristrycket förbli dämpat.

ECB spår nu att genomsnittet för det harmoniserade konsumentprisindexet (HIKP) i euroområdet ligger på mellan 2,3 procent och 2,5 procent i år och mellan 1,0 procent och 2,2 procent år 2013. Jämfört med marsprognosen så har intervallen blivit något snävare för båda åren.

ECB ser fortsatt i stort sett balanserade risker mot priserna. Uppåtrisker kommer huvudsakligen från fortsatta uppgångar i indirekta skatter, på grund av behovet av budgetkonsolidering, och högre råvarupriser än väntat på medellång sikt. De huvudsakliga nedåtriskerna kommer från en svagare tillväxt än väntat i euroområdet.

Vad gäller den monetära analysen skriver ECB att den underliggande takten i den monetära expansionen förblir dämpad under de första månaderna av 2012.

Penningmängds- och kreditdata fram till och med april ger bevis för att, vilket också varit avsikten med policyåtgärderna, en abrupt och oordnad justering av balansräkningarna i kreditinstituten inte blivit verklighet. Givet den nuvarande cykliska situationen och pågående justeringen i balansräkningarna hos hushåll och företag, så väntas en fortsatt dämpad kreditefterfrågan framöver.

ECB noterar att betydande framsteg har uppnåtts med budgetkonsolidering de senaste åren, men det är av avgörande vikt att fortsätta med ansträngningarna att återupprätta sunda finansiella positioner och återfå konkurrenskraft.

ECB beslutade vid mötet också att fortsätta med full tilldelning med fast ränta vid de reporna (MRO) så länge som det behövs, och åtminstone till den 15 januari 2013.

Anmäl dig till vårt exklusiva nyhetsbrev idag!

Skräddarsydda e-postmeddelanden

Ingen SPAM någonsin!

Alt mynt nyheter

Avprenumerera närsomhelst

Efter att du registrerat dig kan du också få tillfälliga specialerbjudanden från oss via e-post. Vi kommer aldrig att sälja eller distribuera dina uppgifter till tredje part. Se vår sekretesspolicy här.