Home > Ökande BNP att vänta, Asien och USA stöttar den globala konjukturen

Ökande BNP att vänta, Asien och USA stöttar den globala konjukturen

Det skriver Handelsbanken i en konjunkturprognos på torsdagen.

”När vi blickar in i 2013 bedömer vi att det främst är privat och offentlig konsumtion som kommer att kunna bidra till stigande efterfrågan. Men BNP-tillväxten bedöms förbli mycket låg merparten av 2013”, skriver Handelsbanken.

En förväntad uppgång i världshandeln bör dock förbättra exportkonjunkturen gradvis och Handelsbanken tror att detta så småningom bidrar till att lyfta tillväxten. Någon förbättring på arbetsmarknaden bedöms dock som avlägsen.

Handelsbanken spår att BNP i Sverige ökar med kalenderjusterade 0,8 procent i år, 1,3 procent nästa år och 3,4 procent 2014. I sin förra prognos, i augusti, spådde Handelsbanken en BNP-tillväxt på 1,4 i år och 1,9 procent nästa år.

Icke kalenderjusterat väntas en BNP-tillväxt på 0,5 procent i år, 1,3 procent nästa år och 3,3 procent år 2014.

Reporäntan väntas ligga på 1,00 procent om sex månader, 1,00 procent om ett år, 1,25 procent om två år och 1,75 procent om tre år.

Handelsbankens chefekonom Jan Häggström sade vid en presskonferens att de inte är så negativa för den globala konjunkturen, eftersom utvecklingen i Asien antas stötta. I Asien har det varit en synkroniserad lättnad av finans- och penningpolitiken. Återhämtningen i tillväxtländerna i Asien har fått fäste och kommer att bidra till en global återhämtning under 2013 trots fortsatta nedgångar i Europas krisländer.

”Det här kommer att sätta tonen för den globala tillväxten 2013”, sade han.

Handelsbanken räknar under 2013 även med draghjälp från USA, som kommer att kunna undvika sitt ”budgetstup”.

Återhämtningen i USA är fortsatt svagare än vad som varit karakteristiskt för jämförliga perioder i det förflutna. Utdelningen från de massiva stimulansåtgärderna framstår som relativt blygsam. Inte minst har det trögt på att generera nya jobb. Den mycket expansiva ekonomiska politiken har nått vägs ände. För att helt läka såren från finanskrisen och underlätta nödvändiga omställningar av ekonomin krävs ett batteri av strukturreformer.

”Vår inställning är att man kommer att nå en tillräcklig kompromiss för att kunna undvika budgetstupet”, sade Jan Häggström.

Det är samtidigt väldigt viktigt för USA vad som sker globalt för att exporten ska kunna vara en bidragande faktor för tillväxten. Prognosen för USA är en BNP-ökning på 2,2 procent i år, 2,2 procent nästa år och 2,7 procent år 2014.

Man har genom QE3 lyckats trycka ned boräntorna och genom det nya ”löftet” om att hålla styrräntan låg till arbetslösheten är 6,5 procent väntas man fortsätta att stötta bostadsmarknaden.

Det finns samtidigt ett strukturproblem på den amerikanska arbetsmarknaden, med fallande sysselsättning för personer med lägre utbildning. Det är svårt att pressa ned arbetslösheten utan att det blir brist på utbildad arbetskraft, och det kommer inte att gå att pressa ned arbetslösheten till 5,5 procent utan att få inflationstendenser. Arbetslöshetsnivån väntas långsamt sjunka till 7,5 procent år 2014.

Kina har publicerat en rad starka inköpschefsindex, inte minst för exportsektorn. Kinas importtillväxt väntas också tillta. Det står samtidigt alltmer klart att Kina behöver reformera sin tillväxtstrategi. Landets nya ledning inser detta och har signalerat en beredskap att ta itu med utmaningarna, och Kina antas förbli en stark motor i den globala ekonomin.

Handelsbanken är samtidigt negativa vad gäller södra Europa. Obalanserna i euroområdet är långt ifrån lösta men kommer inte att leda till en ekonomisk kollaps, det kommer ECB att förhindra. Den privata sektorns minskade finansiering av utlandsskulderna i PIGS-länderna uppvägs av ökad utlåning av ECB och regeringar i euroområdet. Det är dock tveksamt om denna strategi är hållbar i längden.

Handelsbanken ser ingen permanent lösning på problemen i krisländerna. Medan arbetslösheten i Tyskland knappt ökat från lägsta nivån på flera decennier ökar antalet arbetslösa i södra Europa snabbt.

”Vi har 30-talsliknande förhållanden i Europa, och arbetslösheten i Spanien väntas passera 30 procent någon gång under nästa höst. Det här tror vi blir den stora överraskningen för euroområdet”, sade Jan Häggström.

Vi måste gå långt tillbaka i historien för att finna något liknande. Speciellt Spanien verkar gå mot något som kan beskrivas som en social katastrof, som den stora depressionen på 1930-talet. Vi har passerat toppen för arbetslösheten i USA under depressionen 1929-1935, men då kopplades dollarn loss från guldmyntfoten och arbetslösheten sjönk tillbaka.

Jan Häggström konstaterade att euron har haft ungefär samma effekt som guldmyntfoten hade.

”De som kom in i EMU med en bra växelkurs har klarat sig relativt bra, de som inte gjort det har klarat sig sämre”, sade han.

Den ekonomiska situationen försämras rätt kraftigt generellt i Spanien, landet väntas stanna kvar i EMU men antas så småningom söka stöd.

Politikerna hittar på den ena lösningen på eurokrisen efter den andra. Att spara sig ur krisen och förbättra den bristfälliga konkurrenskraften genom nominella löne- och prissänkningar ser Handelsbanken som en ohållbar strategi i längden. Ett mer realistiskt alternativ är nog utträden från eurozonen och devalveringar. Det är också sannolikt att Grekland lämnar euroområdet så småningom. Skulle det då gå bättre för Grekland, vilket är troligt, kan det leda till att fler länder lämnar eurosamarbetet.

Vad gäller Sverige hämmas vi fortsatt av negativa omvärldsfaktorer, och 2013 väntas bli ett återhämtningsår. Fjärde kvartalet blir det enda negativa kvartalet för BNP, med en nedgång på cirka 1,5 procent från föregående kvartal, men sedan växer ekonomin stadigt i spåren av ökad export.

Motgångar för tillverkningsindustrin i över ett år har vid det här laget dragit med sig även andra inhemska sektorer. Arbetsmarknaden har varit förvånansvärt motståndskraftig men det svaga läget förväntas försämras, där indikatorer pekar mot en svag utveckling, och det kommer dröja ett tag innan efterfrågan stiger. Arbetslösheten väntas toppa någonstans runt 8,5 procent.

Under 2013 är det främst privat och offentlig konsumtion som kommer att kunna bidra till stigande efterfrågan, men BNP-tillväxten bedöms förbli mycket låg merparten av 2013. På kort sikt bedöms detta vara utom kontroll för den ekonomiska politiken. En förväntad uppgång i världshandeln bör dock förbättra exportkonjunkturen gradvis, vilket så småningom bidrar till att lyfta tillväxten. Sverige väntas följa Tyskland uppåt med ökad orderingång.

Handelsbanken spår en räntesänkning till 1,00 procent i december och en ytterligare sänkning till 0,75 procent under första halvåret 2013 är inte ”otänkbart”. I grova drag antyds det av den historiska korrelationen mellan relativ arbetslöshet och reporäntan, även om vi har fått ökade matchningsproblem som kan komplicera bilden. Det troliga är ändå att Riksbanken stannar vid 1,00 procent i takt med att den globala bilden förbättras.

”Med tanke på Riksbankens farhågor kring hushållens skuldsättning, tror vi att man kommer att vara ovillig till fler räntesänkningar. Därtill tror vi att Riksbanken föredrar ett visst extra stimulansutrymme, om mer allvarliga händelser stundar”, skriver Handelsbanken i rapporten.

Angående valutamarknaden konstaterar Handelsbanken att växelkurser har en benägenhet att reagera på ett antal faktorer på kort sikt men över tiden tenderar de reala kurserna att avspeglat relativa förändringar i BNP per capita. Sett ur det perspektivet bör vi förvänta oss ytterligare real appreciering av många valutor i Asien. Yenen är ett undantag eftersom Japans prisnivå är hög på grund av yenens styrka. Vi har en jämförlig syn på euron. I frånvaro av en depreciering av euron finns det en risk för att det fastnar i ett japanskt scenario med stagnation och deflationstendenser. I frånvaro av en depreciering av euron finns det en risk för att de fastnar i ett japanskt scenario med stagnation och deflationstendenser.

ECB väntas dock föra en lätt penningpolitik längre än Fed och euro/dollar antas gå ned till partiet på två års sikt. Kronan antas parkera runt 8:30 mot euron på ett till två års sikt, men tappa till 8:30 mot dollarn.

Prognoser (årlig procentuell förändring respektive procent)		

            2012 2013 2014		
BNP           0,5  1,3  3,3		
BNP (dagjusterat)    0,8  1,3  3,4		
KPI           0,9  0,3  1,5		
Öppen arbetslöshet   7,7  8,4  8,5		
Privat konsumtion    1,4  1,6  3,1		

Närmast föregående prognos (augusti)		

            2012 2013		
BNP           1,4  1,9		
BNP (dagjusterat)    1,7  1,9		
KPI           1,1  0,9		
Öppen arbetslöshet   7,7  8,2		
Privat konsumtion    1,8  1,8
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto