Home > OMXS30 Analys v.21 ”OMXS30 – Den korta trenden pekar uppåt men den långsiktiga trenden är mer osäker…”

OMXS30 Analys v.21 ”OMXS30 – Den korta trenden pekar uppåt men den långsiktiga trenden är mer osäker…”

OMXS30 har fått köpsignaler och ligger kortsiktigt sett i en uppåtriktad trend. I det längre perspektivet är dock trenden mer otydlig. Det fortsatt negativa handelsvolymsambandet skapar också stor osäkerhet kring det långsiktiga signalvärdet av den senaste tidens köpsignaler. Kan emellertid OMXS30 under en relativt stor handelsaktivitet etablera sig över motståndet vid ca 1648 erhålls starka köpsignaler. Erhålls dock köpsignalen under en blygsam börsaktivitet blir den mer osäker och intressant främst som en kortsiktig signal. Skulle OMXS30 etablera sig under de viktiga stödnivåerna vid ca 1590-1593, särskilt om detta skulle ske under en ökande handelsaktivitet, erhålls istället starka säljsignaler.

 

Stockholmsbörsen hade under förra veckan en stigande utveckling. Storbolagsindexet OMXS30 gick då upp med +1,1 procent och avslutade veckan på 1621,61. I år ligger därmed utvecklingen för OMXS30 hittills på +2,8 procent och med även hänsyn till förfallna utdelningar på +6,4 procent.

Få OMXS30-analysen automatiskt till din e-post varje vecka!

Handeln var ganska lugn förra veckan som var maj månads först hela börsvecka, det vill säga ostörd av helgdagar. Kursutvecklingen för vår svenska krona, som tidigare orsakat stora rörelser på aktiemarknaden, var förra veckan också relativt lugn. Rapportperioden är för denna gång i princip slut för börsbolagen vilket också drar ned handelsaktiviteten. Förra veckan kom dock en delårsrapport för OMXS30-bolaget Astra Zeneca som emellertid börsen reagerade negativt på.

Ett annat OMXS30-bolag som drog till sig uppmärksamhet var H&M där styrelseordförande och huvudägare Stefan Persson köpte ytterligare aktier. En krönikör i Svenska Dagbladet spekulerade därefter att familjen Persson kan vara på väg att köpa ut klädjätten ifrån börsen vilket höjde aktiekursen under slutet av veckan.

Annars pressades bankaktierna ned efter att Italiens potentiella koalitionsregering med populistpartier kan komma att orsaka ny finansiell oro inom EU. De befaras efterfråga en mekanism för att Italien ska kunna lämna euron, be ECB om skuldlättnader samt vilja omförhandla Italiens EU-budget.

Den långa trenden för OMXS30 har som bekant börjat se mer positiv ut de senaste veckorna. Men även om börsen i det kortsiktiga perspektivet visat styrka och fått köpsignaler ser det än så länge lite för tidigt ut att ropa faran över för den mer långsiktiga utvecklingen.

Analys OMXS30

OMXS30 har dock fått köpsignaler när det lyckats etablera sig över motståndsområdet vid ca 1590-1600. Däremot är börsomsättningen under nedgångsdagar och nedgångsveckor det senaste året oftast minst lika stor som de under uppgångarna. Vilket försvagar det långsiktiga signalvärdet av dessa köpsignaler. Det kan vara så att OMXS30 bara testar den streckade uppåtriktade trendlinjen i veckodiagrammet underifrån.

Så länge som OMXS30 inte orkat etablera sig över denna motståndslinje och dessutom inte börjat på att visa upp ett tydligt positivt handelsvolymmönster är risken betydande att börsen bara håller på med en kraftsamlande konsolideringsfas inom en större nedgångstrend.

Men skulle OMXS30 under en relativt hög handelsaktivitet den närmaste tiden etablera sig över motståndsområdet vid ca 1648 bryts dessa negativa mönster. I så fall erhålls långsiktigt mycket intressanta köpsignaler.

Däremot om handelsvolymen fortsätter att vara låg under uppgångarna blir sådana eventuella köpsignaler mer av kortsiktigt intresse. Vilket i och för sig kan vara nog så intressant för många aktörer.

Om OMXS30 däremot etablerar sig under stödområdet vid ca 1590, särskilt om detta skulle ske under en ökande handelsaktivitet, erhålls en stark säljsignal. I så fall siktar vi först och främst på ett test av stödnivåerna kring ca 1470-1500.

I dagsdiagrammet ser vi även här att OMXS30 fått kortsiktiga köpsignaler men också att handelsvolymmönstret fortsätter att vara negativt.

Analys OMXS30

Kan OMXS30 etablera sig över den streckade uppåtgående motståndslinjen, särskilt om även motståndet vid ca 1648 kan brytas under en ökande handelsaktivitet, erhålls nya intressanta köpsignaler.

Stochastic, både i dags- och veckodiagrammet, indikerar dock att OMXS30 är överköpt. Därför kan det vara svårt för indexet att utan vidare gå över starka motståndsnivåer. Börsen är då också extra känslig för vinsthemtagningsrekyler.

Skulle OMXS30 etablera sig under stödnivåerna vid ca 1589-1593, där bland annat indexets viktiga 200-dagars medeltalskurva ligger, erhålls säljsignaler. Om börsomsättningen under nedgången då är relativt liten blir dessa eventuella säljsignaler främst intressanta ur ett kortsiktigt perspektiv. Vi siktar i så fall på nedgångar ned till stödområdet vid ca 1537-1543 och kanske också ned till de vid ca 1482-1488.

Skulle däremot handeln vara relativt hög i samband med sådana säljsignaler, med exempelvis börsomsättningar på väl över 25 miljarder under nedgångsdagarna, blir säljsignalerna betydligt allvarligare. Nedgångspotentialen kan i så fall vara betydande.

Går vi sedan över till timdiagrammets ännu kortsiktigare tidsperspektiv ser vi att OMXS30 ligger i en uppåtriktad trend.

Analys OMXS30

En ny köpsignal erhålls här om OMXS30 bryter över motståndet vid ca 1627. Skulle indexet gå under stödnivåerna vid ca 1618, ca 1608 och ca 1593 erhålls istället säljsignaler.

Få OMXS30-analysen automatiskt till din e-post varje vecka!

Agerar man främst kortsiktigt kan man nu därför köpa för uppgång strax över stödområdet vid ca 1618-1620 eller om motståndet vid ca 1627 bryts. Sikta sedan först och främst på en uppgång till ca 1632, där den streckade trendlinjen förnärvarande skapar ett motståndsområde, och sedan upp till motståndet vid ca 1648.

Sätt förslagsvis en stopp loss vid ca 1617 som sedan flyttas uppåt allt eftersom indexet rör sig uppåt.

Skulle OMXS30 etablera sig under stödet vid ca 1618 kan man istället agera för nedgång. Sikta på nedgångar till stödområdena vid ca 1608 och ca 1593. Skulle stödområdet vid ca 1590 forceras kan man sedan sikta på nedgångar till ca 1565 och därefter till ca 1537-1543.

Stopp loss i så fall förslagsvis i första hand om OMXS30 går över 1627. Men flytta sedan ned stopp lossen till strax över närmaste lite tydligare motståndsområde allt eftersom indexet rör sig nedåt.

Agerar man mer långsiktigt rekommenderar vi liksom tidigare att agera försiktigt så länge som uppgångarna sker under en relativt låg handelsaktivitet. Sälj gärna på uppgångarna.

Men i och med att OMXS30 börjat visa vissa styrketecken som att till exempel motståndet vid ca 1600 brutits och att indexet ligger över sin 200-dagars medeltalskurva kan man, om man är lite mer riskvillig, köpa för uppgång vid nedåtriktade rekyler. I så fall vill vi rekommendera en stopp loss om OMXS30 på nytt skulle gå under stödnivåerna vid ca 1590 och då också under sin 200-dagars medeltalskurva. För då får OMXS30 på nytt säljsignaler och nedgångspotentialen skulle då kunna bli betydande.

 

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto