Home > Opus Group- Negativa sentiment skapar köpläge!

Opus Group- Negativa sentiment skapar köpläge!

Opus är ett bolag bestående av två olika divisioner, Bilprovning och Utrustning.

Division Bilprovning: ” Division Bilprovning är indelat i två segment: Bilprovning Sverige och Bilprovning Internationellt. Segmentet Bilprovning Sverige består av dotterbolaget Opus Bilprovning.

Segmentet Bilprovning Internationellt består av verksamheterna som bedrivs inom Opus Inspection. Opus Inspection bedriver bilprovningsprogram på kontrakt i bl.a. Nord- och Sydamerika. Opus Inspection säljer utrustning för miljökontroll av fordon och erbjuder service av utrustningen.”

Division Utrustning: ” Division Utrustning utvecklar, producerar och säljer utrustning för miljö- och säkerhetskontroll inklusive efterföljande service och support samt tillhanda- håller fordonsverkstäder med utrustning via återförsäljaravtal med tredje part.

Målsättningen är att erbjuda helhetslösningar för teststationer eller bilverkstäder. Division Utrustning bedrivs främst genom dotterbolagen Opus Equipment och J&B Maskinteknik.

I Juli 2012 annonserades det att Opus förvärvat ett av Bilprovningens dotterbolag bestående av 70 bilprovningsstationer geografiskt belägna i Stockholm och Mälardalen, samt norrut. Köpeskillingen uppgick till 375 MSEK, med en kassa om 20 MSEK. Förvärvet gjordes till ett mycket bra pris och enligt Redeye ska affären gjorts till ca 3-4x EBITDA.

I efterhand har den låga prislappen förklarats av att Opus vid köpet redan hade en fungerande IT-infrastruktur som gick att applicera omgående och även om affären initialt innebar ökade kostnader för Opus, så kunde inte andra aktörer få till samma kalkylerade lönsamhet .

VD Magnus Greko uttryckte också i samband med affären att köpet av Bilprovningens dotterbolag i framtiden skulle innebära en god plattform för ytterligare expansion, inte minst internationellt, vilket visat sig vara minst sagt rätt.

Genom förvärvet av Envirotest i USA i November 2013 öppnades dörrarna på riktigt till den Amerikanska marknaden. Köpeskillingen uppgick till 84 MUSD, men exklusive kassa och fastigheter så uppgick köpeskillingen till ungefär 33 MUSD och då ska också tilläggas att EBIT för 2012 uppgick till 20,7 MUSD – ytterligare ett värdeskapande förvärv.

Envirotest besatt vid förvärvet långsiktiga bilvprovningskontrakt i delstaterna Colorado, Indiana, Maryland, Ohio och Tennessee, samt British Columbia i Kanada.

Tidigare i år blev Opus tilldelat en avsiktsförklaring angående bilprovningskontrakt i Illnois, men efter protest från konkurrent har upphandlingsmyndigheten beslutat att ompröva beslutet då det innehöll oklarheter. En ny upphandling kommer att ske 2015 och Opus ämnar att på nytt delta. Kontraktet är värt ungefär 125 MUSD under en period av 9 år, vilket helt klart är en betydande del av bolagets omsättning.

Under Oktober månad emitterad bolaget en obligation om 300 MSEK för att finansiera fortsatt expansion. Dessutom har det visat sig att försäljningen av miljökontrollutrustning påverkar lönsamhet och kassaflöden negativt initialt och det är genom sin marknadsposition i Kalifornien som Opus lyckats sälja ut sin egna produkter. Ledningen guidarför att det ska ge positiv utväxling redan under 2015 och det bör således på sikt ge en ökad rörelsemarginal.

Under Q3 2014 växte Opus som grupp med 42 % varav 3 % organiskt. Jag tror inte att man kan förvänta sig några enorma tillväxtsiffror i den befintliga verksamheten, utan den stabila affärsmodellen i kombination med ett nyutvecklat IT-system och försäljning av egna produkter förväntas istället tillåta höjda rörelsemarginaler.Omsättningen kommer troligtvis att drivas av ytterligare förvärv eller expansion i samband med nya vunna kontrakt.

Senaste tiden har Opus ifrågasatts starkt och det startade i samband med att Illnois-kontraktet skulle omförhandlas och när det dessutom framkommit att reglerna för bilprovning av bilar i Colorado förändrats, där bilar numer behöver besiktigas vart sjunde istället för var fjärde år. Rent operationellt tror man att det kommer att innebära att tapp av ungefär 245,000 bilar årligen, medan Opus tror att det handlar om ungefär 212,000 bilar och ett inkomsttapp om 40 MSEK årligen.

Kort därefter började frågetecknen hopas kring om fler delstater skulle gå samma väg som Colorado och lätta på kraven kring besiktningar.

Investerare har också oroats över att marknadsandelen i Sverige sjunkit något, från 30,5 % till 27,5 % y/y, samtidigt som EBITDA-marginalen sjunkit från 16,1 % till 12,4 %, vilket tyder på en kraftig prispress, men det ska också tilläggas att Opus under tiden investerat i ett nytt IT-system och det kommer att fortsätta bära kostnader en bit in i 2015 för att därefter höja lönsamheten.

Det har också gått rykten om att ledningen vetat om att förutsättningarna förändrats i Colorado, men inte kommunicerat det till marknaden. Huruvida det är sant eller inte vet jag inte, men oavsett så har det bidragit ytterligare till ett negativt sentiment kring Opus.

Analytiker har inte heller varit sena med att revidera sina prognoser för bolaget – Först gick Redeye ut och skruvade ner sin EBITDA-prognos med 15 % för 2015 och därefter med 8 %, med en ny riktkurs på 13,5 SEK/Aktie. I början av Januari annonserade också Danske Bank att man sänkt riktkursen från 16 till 9 SEK/Aktie.

Hur Danske Bank lyckas sänka Opus innevarande värde med ungefär 45 %, grundat på ett inkomsttapp om 40 MSEK/år, ett icke förlängt kontrakt i British Columbia, samt ett minskat förtroende för kommunikationen, vet jag inte.

Vår bedömning är att aktien kommer att stå i 12 kronor inom 1 år och vi ger i dagsläget en stark köprek. Med dagens dollarkurs så kommer vi att få se en fin hävstång med tanke på en hel del kostnader för Opus ligger i SEK medan intäkter genereras i USD.

Ett EBITDA-resultat för 2015 runt 280 MSEK skulle innebära en EV/EBITDA-multipel runt 11x, med starka kassaflöden och möjlighet till aggressiv amortering eller nya förvärv.

Taggar:

Anmäl dig till vårt exklusiva nyhetsbrev idag!

Skräddarsydda e-postmeddelanden

Ingen SPAM någonsin!

Alt mynt nyheter

Avprenumerera närsomhelst

Efter registrering kan du även få enstaka specialerbjudanden från oss via e-post. Vi kommer aldrig sälja eller lämna ut dina uppgifter till tredjeparter. Se vår sekretesspolicy här.